Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Godīgā tirdzniecība — ar tirdzniecību saistītas ilgtspējas nodrošināšanas sistēmas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Godīgā tirdzniecība — ar tirdzniecību saistītas ilgtspējas nodrošināšanas sistēmas

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums (COM(2009) 215 galīgā redakcija) — godīgās tirdzniecības un nevalstisku ar tirdzniecību saistītu ilgtspējas nodrošināšanas sistēmu nozīme‏

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Tajā ir detalizēti atspoguļota šīs jautājuma attīstības gaita kopš paziņojuma par godīgu tirdzniecību*, kuru 1999. gadā publicēja Eiropas Komisija.
 • Tajā ir ierosināti pasākumi, kurus var veikt valsts iestādes, godīgās tirdzniecības atbalstītāji un citi, lai popularizētu šo koncepciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopš 1999. gada ir ieviesta vienota, neatkarīgi apstiprināta “Godīgās tirdzniecības sertifikācijas zīme”. Ar to tiek aizstāti valstu marķējumi un ir tikusi paaugstināta patērētāju izpratne.

 • Godīgās tirdzniecības kritēriji ietver:
  • godīgu ražotāja cenu;
  • daļēju priekšapmaksu pēc ražotāja pieprasījuma;
  • stabilas ilgtermiņa attiecības;
  • pārredzamību un izsekojamību visā piegādes ķēdes garumā;
  • ražošanas praksi, kas atbilst Starptautiskās darba organizācijas konvencijām;
  • vides aizsardzības principu ievērošanu, cilvēktiesību aizsardzību, jo īpaši sieviešu un bērnu tiesību aizsardzību, kā arī cieņu pret tradicionālajām ražošanas metodēm;
  • atbalstu ražotāju potenciāla attīstībai, lauksaimniecības ražīgumam un piekļuvei eksporta tirgiem;
  • pasākumus, kas veido izpratni par godīgo tirdzniecību un tās principiem;
  • koncepcijas ietekmes regulāru novērtējumu.

Komisija ierosina, lai:

 • godīgās un ilgtspējīgas tirdzniecības veicināšanai privātas sistēmas:
  • turpinātu darboties bez valdības iejaukšanās;
  • pētītu iespējamās sinerģijas un izpratni starp patērētājiem un ražotājiem;
  • objektīvi novērtētu savu ierosināto pasākumu ietekmi;
 • publisku iepirkumu veicēji, gadījumos, ja tiek pieprasīti ilgtspējīgi izstrādājumi un pakalpojumi, ņemtu vērā “Godīgās tirdzniecības sertifikācijas zīmi”;
 • ES apzinātu veidus, kādos ES budžetu var izmantot godīgās tirdzniecības veicināšanai.

2010. gadā Komisija nāca klajā ar paziņojumu, kurā uzsvērts trīskāršais labums no atvērtākas tirdzniecības attiecībā uz lielāku izaugsmi, vairāk darba vietām un zemākām patēriņa cenām.

2012. gadā Komisija publicēja jaunu paziņojumu, lai uzlabotu sinerģiju starp tirdzniecības un attīstības politiku. Tajā tika skaidrots, ka šī kombinācija varētu sekmēt nodarbinātību un izaugsmi ES un uzlabot tirdzniecības un ieguldījumu nosacījumus jaunattīstības valstīs.

* GALVENIE TERMINI

Godīgā tirdzniecība: tirdzniecības partnerattiecības, kuru pamatā ir dialogs, pārskatāmība un cieņa, kas tiecas pēc lielāka taisnīguma starptautiskajā tirdzniecībā. Tā veicina ilgtspējīgu attīstību, uz izdzīvošanas robežas esošajiem ražotājiem un strādniekiem — it īpaši jaunattīstības valstīs — piedāvājot labākus tirdzniecības nosacījumus un nodrošinot viņu tiesības. Godīgās tirdzniecības organizācijas, kuras atbalsta patērētāji, aktīvi iesaistījušās ražotāju atbalstīšanā, izpratnes palielināšanā un cīņā par pārmaiņām tradicionālajos starptautiskās tirdzniecības noteikumos un praksē.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai — Ilgtspējīgas attīstības veicināšana: godīgās tirdzniecības un nevalstisku ar tirdzniecību saistītu ilgtspējas nodrošināšanas sistēmu nozīme (COM(2009) 215 galīgā redakcija, 5.5.2009.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Padomei par “godīgu tirdzniecību” (COM(99) 619 galīgā redakcija, 29.11.1999.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises. Tirdzniecības politika kā stratēģijas “Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa (COM(2010) 612 galīgā redakcija, 9.11.2010.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: Tirdzniecība, izaugsme un attīstība — Tirdzniecības un ieguldījumu politikas pielāgošana valstīm, kurām ir visvairāk vajadzību (COM(2012) 22 galīgā redakcija, 27.1.2012.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.12.2016

Top