Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Starptautiskā Krimināltiesa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Starptautiskā Krimināltiesa

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2011/168/KĀDP par ES atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

  • Tā mērķis ir sekmēt vispārēju atbalstu Romas Statūtiem, kas reglamentē Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) darbību, vienlaikus saglabājot Statūtu nedalāmību, SKT neatkarību un tās sekmīgu darbību.
  • Tāpat tas sniedz ES iespēju atbalstīt sadarbību ar SKT un papildināmības* principa īstenošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vispārēja atbalsta sekmēšana

  • Eiropas Savienība un 28 ES valstis sekmē vispārēju atbalstu Romas Statūtiem, izmantojot sarunas un politisko dialogu ar ārpussavienības valstīm vai reģionālām organizācijām un/vai pieņemot iniciatīvas par Romas Statūtos ietverto vērtību, principu un nosacījumu izplatīšanu.
  • Eiropas Savienībai un ES valstīm ir jāsadarbojas ar ārpussavienības valstīm, starptautiskām iestādēm un nevalstiskām organizācijām, lai sekmētu vispārēju atbalstu.
  • ES valstis dalās pieredzē jautājumos par Statūtu īstenošanu ar ārpussavienības valstīm. Tāpat Eiropas Savienība un ES valstis var sniegt tehnisku vai finanšu palīdzību ārpussavienības valstīm.

SKT neatkarības garantēšana

Lai to nodrošinātu, Eiropas Savienība un ES valstis:

Atbalsts efektīvai darbībai

  • Eiropas Savienība un ES valstis var noslēgt īpašas vienošanās vai nolīgumus, lai atbalstītu SKT efektīvu darbību.
  • Pilnīga sadarbība ar SKT ir priekšnosacījums tās efektīvai darbībai. Eiropas Savienība un ES valstis rīkojas, lai nodrošinātu ārpussavienības valstu un SKT pilnīgu sadarbību, ieskaitot aresta orderu ātru izpildi.
  • ES atbildes pasākumi uz ārpussavienības valstu nesadarbošanos ar SKT ir vērsti uz to, kā Eiropas Savienībai un ES valstīm būtu jārīkojas saistībā ar nesadarbošanos.

Rīcības plāns

Rīcības plānā par šī lēmuma īstenošanu cita starpā ir paredzēts koordinēt ES pasākumus lēmuma mērķu realizēšanai un īstenot papildināmības principu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2011. gada 21. martā.

KONTEKSTS

SKT ir neatkarīga starptautiska organizācija, kas atrodas Hāgā Nīderlandē. Tās uzdevums ir tiesāt personas, kas vainojamas genocīdā*, noziegumos pret cilvēci* un kara noziegumos*. Tās darbību reglamentē Romas Statūti, kas stājās spēkā 2002. gada 1. jūlijā un kurus ir ratificējušas visas ES valstis.

GALVENIE TERMINI

* Papildināmība šajā kontekstā ir princips, saskaņā ar kuru SKT ir paredzēta kā pēdējās instances tiesa, proti, tai ir jāveic izmeklēšana un notiesāšana tikai gadījumos, kad to nav spējušas valsts tiesas.

* Genocīds ir darbība, kas tiek izdarīta nolūkā pilnīgi vai daļēji iznīcināt kādu nacionālu, etnisku, rasu vai reliģisku grupu.

* Noziegumi pret cilvēci ir darbības, kas veiktas kā daļa no plaša vai sistemātiska uzbrukuma, kas vērsts pret civiliedzīvotājiem.

* Kara noziegumi ir kara tiesību (piemēram, Ženēvas konvenciju) pārkāpumi. Šādu noziegumu piemēri ir necilvēcīga izturēšanās pret kara gūstekņiem, ķīlnieku nogalināšana un tīša pilsētu vai apdzīvotu vietu iznīcināšana.

AKTS

Padomes Lēmums 2011/168/KĀDP (2011. gada 21. marts) par Starptautisko Krimināltiesu un par Kopējās nostājas 2003/444/KĀDP atcelšanu (OV L 76, 22.3.2011., 56.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 16.02.2016

Top