Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pamattiesību hartas īstenošana praksē

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pamattiesību hartas īstenošana praksē

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums (COM(2010) 573 final) — “Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā”

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīta Eiropas Komisijas stratēģija ES Pamattiesību hartas efektīvai piemērošanai.
 • Tajā ir aprakstīta pamattiesību nozīme tiesību aktu izstrādes procesā, tostarp attiecībā uz Komisijas metodoloģiju jaunu tiesību aktu izstrādei un ES tiesību aktu īstenošanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pamattiesību harta kļuva juridiski saistoša 2009. gada 1. decembrī, stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Šis hartas jaunais statuss palīdzēja stiprināt ES rīcību cilvēktiesību ievērošanas jomā.

Ņemot vērā to, ka Komisijas stratēģijas mērķis ir nodrošināt hartā izklāstīto pamattiesību efektīvu piemērošanu, pašai ES jārāda piemērs, lai:

 • ļautu ES dzīvojošajiem cilvēkiem izmantot hartā norādītās tiesības;
 • veidotu savstarpēju uzticēšanos ES valstu starpā;
 • veidotu sabiedrības uzticēšanos ES politikai kopumā;
 • stiprinātu ticību ES ārējai darbībai cilvēktiesību jomā.

Pamattiesību kultūra Komisijā

Komisija veic regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tās tiesību aktu priekšlikumi un paši akti atbilstu hartai. Tomēr tai šīs pārbaudes dienestos, kas sagatavo priekšlikumus un aktus, ir jāstiprina, visos procedūras posmos ieviešot “pamattiesību kultūru”. Tas ir īpaši svarīgi, lai izvērtētu priekšlikumu vajadzību un proporcionalitāti, jo īpaši tādēļ, ka dažas tiesības ir absolūtas (piemēram, cilvēka cieņa, spīdzināšanas aizliegums u. c.), savukārt citām noteiktos apstākļos var tikt noteikti ierobežojumi.

Komisija ir izstrādājusi metodoloģiju, lai nodrošinātu, ka priekšlikumu izstrādes procesā sistemātiski un stingri pārbauda cilvēktiesību ievērošanu:

 • apspriešana sagatavošanas gaitā;
 • ietekmes novērtējumos (2011. gadā Komisija sagatavoja pamatnostādnes par pamattiesību ievērošanu šajos novērtējumos);
 • aktu projektu sagatavošanā.

Komisija arī veic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka harta tiek ņemta vērā ES instrumentu ex post novērtējumos. Komisijas mērķis ir nodrošināt, lai tiktu strādāts pie šīs metodoloģijas labākas ieviešanas praksē. Tā īpašu uzmanību pievērš priekšlikumiem un aktiem:

 • kuros ietverti konkrēti jautājumi par atbilstību hartai;
 • kuru mērķis ir īpaši veicināt kādu no hartas aizsargātajām pamattiesībām.

Harta un tiesību aktu izstrādes process

Komisijas metodoloģija attiecas tikai uz tiesību aktu izstrādes procesa sagatavošanas posmu. Tās priekšlikumus var grozīt Padome vai Eiropas Parlaments, neveicot sistemātiskas pārbaudes par grozījumu atbilstību un ietekmi uz pamattiesībām. Tādēļ Komisija ir gatava palīdzēt citām iestādēm pārskatīt to grozījumu atbilstību hartai. Ja Komisijas priekšlikuma grozījumi negarantē pietiekamu pamattiesību ievērošanu, Komisija var ziņot par nepiekrišanu aizsardzības normu samazināšanai un attiecīgi rīkoties, tai skaitā attiecīgā gadījumā atsaukt savu priekšlikumu. Jebkādus grozījumu projektus, kuri var neatbilst hartai, izskata apspriedēs starp iestādēm.

Harta un ES valstis

ES valstīm ir pienākums ievērot hartu, tikai īstenojot Savienības tiesības. Komisija veic šādus pasākumus, lai nodrošinātu pamattiesību ievērošanu ES valstīs:

 • atgādina valstīm par šo pienākumu un tām palīdz pareizi īstenot ES tiesību aktus;
 • uzsāk pārkāpumu procedūru pret ES valsti, ja tā pārkāpusi šo pienākumu.

Sabiedrības informēšana

Sabiedrībai ir jābūt labi informētai par hartā noteiktajām tiesībām un par līdzekļiem, kā praksē tās aizsargāt, ja tās tiek pārkāptas, jo īpaši attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību. Svarīgi, lai iedzīvotāji būtu informēti par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un lai tiem būtu vajadzīgā informācija, lai izmantotu tiesisko aizsardzību (piemēram, pieprasītu kompensāciju). Tāpēc Komisija cenšas veikt mērķtiecīgus un pielāgotus pasākumus, lai risinātu ar informēšanu saistītas grūtības, piemēram:

 • papildu informēšanas pasākumi par ES nozīmi un kompetenci pamattiesību jomā;
 • pasākumi, lai nodrošinātu, ka sabiedrībai ir pieejama praktiska informācija par esošajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, jo īpaši, izmantojot e-justice portālu.

Ikgadēji ziņojumi par hartas piemērošanu

Lai pārskatītu hartas īstenošanas progresu un nodrošinātu regulāru viedokļu apmaiņu ar Eiropas Parlamentu un Padomi, Komisija sagatavo ikgadējus ziņojumus par hartas piemērošanu. Tos sagatavo ciešā sadarbībā ar visām iestādēm un ieinteresētajām personām.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama ES Pamattiesību hartai veltītajā tīmekļa vietnē.

AKTS

Komisijas paziņojums. Stratēģija Pamattiesību hartas efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā (COM(2010) 573 final, 2010. gada 19. oktobris)

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Savienības Pamattiesību harta — satura rādītājs (OV C 326, 26.10.2012., 392. lpp.)

Komisijas dienestu darba dokuments. Darbības pamatnostādnes par pamattiesību ņemšanu vērā Komisijas ietekmes novērtējumos (SEC(2011) 567 final, 6.5.2011.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.06.2016

Top