Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2008) 420) — Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. No jauna izteikta apņemšanās

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Cīņas pret diskrimināciju pastiprināšana

 • Šajā Eiropas Komisijas paziņojumā ir norādīts, ka uzvaru cīņā pret diskrimināciju nav iespējams gūt tikai ar tiesību aktiem vien. Tomēr efektīvam un pienācīgi piemērotam tiesiskajam regulējumam ir liela nozīme, radot pārmaiņas cilvēku attieksmē un uzvedībā.
 • Šajā jomā Komisijai ir divi svarīgi uzdevumi:

Politikas līdzekļu pastiprināšana aktīvai vienlīdzīgu iespēju veicināšanai

Paziņojumā papildus juridiskajiem līdzekļiem ir uzsvērta noteiktu politikas līdzekļu nozīme.

 • Vienlīdzīgu iespēju efektīvai veicināšanai ir nepieciešami spēcīgāki politikas līdzekļi. Tie ir šādi:
  • nediskriminācijas integrēšana visās ES politikās — jo īpaši nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, izglītības un apmācības politikā. Ir publicēti norādījumi par sociāli atbildīgu valsts iepirkumu, lai ES valstīs palielinātu informētību par to, kā veicināt nediskrimināciju un vienlīdzīgas iespējas, izmantojot iepirkuma politiku un praksi;
  • diskriminācijas mērīšana un panākumu novērtēšana — Komisijai ir jāizpēta, vai ir iespējama regulāra statistikas apkopošana kopā ar ES valstīm par diskriminācijas mērogu un ietekmi un ES diskriminācijas pētījumu moduļa izveidošana. Komisija arī sadarbojas ar Eiropas līdztiesības atbalsta struktūru tīklu Equinet, lai izstrādātu sistēmu informācijas vākšanai par sūdzībām, ko izskata šīs struktūras;
  • pozitīva rīcība — ES tiesību akti neliedz ES valstij saglabāt vai ieviest īpašus pasākumus, lai novērstu nelabvēlīgu situāciju vai atlīdzinātu par nelabvēlīgu stāvokli, kas saistīts ar diskrimināciju, ja tiek sniegta aizsardzība. ES valstis tiek aicinātas izmantot visas pozitīvas rīcības iespējas, jo īpaši izglītībā, nodarbinātībā, mājokļu jomā un veselības aprūpē;
  • informētības palielināšana un apmācības darbības ieinteresētajām personām — piemēram, informācijas kampaņas, lai darba devējiem, pakalpojumu sniedzējiem un iestādēm būtu izpratne par saviem pienākumiem;
  • daudzveidības ieguvumu veicināšana darbavietā — tiesību akti ir efektīvāki, ja tiem pievieno progresīvas un novatoriskas stratēģijas, ko darba devēji īsteno, pārvaldot aizvien daudzveidīgāko darbaspēku. Ierosmes ietver brīvprātīgas hartas un sadarbību starp uzņēmumiem, uzņēmējdarbības skolām un universitātēm par tēmām, kas saistītas ar daudzveidību.
 • Ir nepieciešams dialogs par nediskrimināciju un vienlīdzīgām iespējām, kurā iesaistītas visas ieinteresētās personas un pilsoniskā sabiedrība. Piemērs ir regulāri organizētie vienlīdzības samiti, kuros notiek zināšanu un pieredzes apmaiņa.
 • Labāku līdzekļu izmantošana, lai uzlabotu romu sociālo integrāciju — romi ir Eiropas lielākā etniskā minoritāte, tāpēc šī ir politikas prioritāte, kam pievērsta uzmanība gan ES, gan ES valstu līmenī. Katra ES valsts ir sagatavojusi valsts stratēģiju romu integrācijai, un tiek veikti pasākumi ar mērķi apkarot diskrimināciju un noliedzošu attieksmi pret čigāniem. Mērķis ir vidējā termiņā izveidot efektīvus un iekļaujošus sadarbības mehānismus, kas ietver pilsonisko sabiedrību un valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes.

Finansēšana

KONTEKSTS

Cieņa pret kopīgajām vērtībām — brīvību, demokrātiju, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu — ir ierakstīta ES dibināšanas līgumos. Līgumos ir atzīts, ka ikviens indivīds ir vienlīdz vērtīgs, un tādēļ visiem ir jābūt vienlīdzīgai piekļuvei dzīves sniegtajām iespējām.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Nediskriminācija un vienlīdzīgas iespējas. No jauna izteikta apņemšanās (COM(2008) 420 galīgā redakcija, 2.7.2008.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 19.7.2000., 22.–26. lpp.)

Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 2.12.2000., 16.–22. lpp.)

Padomes Direktīva 2004/113/EK (2004. gada 13. decembris), ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (OV L 373, 21.12.2004., 37.–43. lpp.)

Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI (2008. gada 28. novembris) par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm (OV L 328, 6.12.2008., 55.–58. lpp.)

Padomes Ieteikums (2013. gada 9. decembris) par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (OV C 378, 2013. gada 24. decembris, 1.–7. lpp.)

Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008) 426 galīgā redakcija, 2.7.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.01.2017

Top