Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Divējāda lietojuma preču eksporta kontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Divējāda lietojuma preču eksporta kontrole

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 428/2009 — ES režīms divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido Eiropas Savienības sistēmu divējāda lietojuma preču* eksporta, pārvadājumu, tranzīta un starpniecības (darbības, ko veic starpnieki, kuri pērk un pārdod preces citu personu uzdevumā) kontrolei. Šīs sistēmas mērķis ir nodrošināt ES starptautisko saistību un pienākumu izpildi, jo īpaši attiecībā uz kodolieroču neizplatīšanu.
 • Ar to nosaka kopēju ES kontroles sarakstu, kā arī noteikumus tā piemērošanai. Lai no ES uz ārpussavienības valstīm eksportētu divējāda lietojuma preci, ir vajadzīga eksporta atļauja.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Divējāda lietojuma preces ir preces un tehnoloģijas, kuras var izmantot gan civilām, gan militārām vajadzībām, tostarp preces, kuras var jebkādā veidā izmantot kodolieroču vai kodolsprādzienierīču ražošanai.
 • Divējāda lietojuma preču tirdzniecība veido būtisku daļu no ES ārējās tirdzniecības. Jaunākie dati liecina, ka kontrolētais divējāda lietojuma preču eksports no ES sasniedza EUR 85 miljardus.

ES divējāda lietojuma preču saraksts

 • Regulas I pielikumā ir sniegts saraksts ar divējāda lietojuma precēm, kuru eksportam vajadzīga atļauja. I pielikums ik gadu tiek atjaunināts, lai to saskaņotu ar starptautiskajiem noteikumiem un saistībām, ko ES uzņēmusies saistībā ar tās dalību:
 • Sarakstā neuzskaitītas divējāda lietojuma preces: atļauja vajadzīga I pielikumā neuzskaitītu divējāda lietojuma preču eksportam, ja ir pamats uzskatīt, ka konkrētās preces var izmantot saistībā ar bioloģisko ieroču, ķīmisko ieroču, kodolieroču vai ballistisko raķešu programmāmieroču embargo vai arī militārām vajadzībām valstīs, kurām noteiktsieroču embargo .
 • Izņēmuma gadījumos ES valstis var noteikt neuzskaitītu divējāda lietojuma preču papildu kontroli, pamatojoties uz sabiedriskās drošības vai cilvēktiesību apsvērumiem.
 • ES valstis arī ierobežo divējāda lietojuma preču starpniecības pakalpojumus un šo preču tranzītu caur ES.
 • Divējāda lietojuma preču brīva aprite ES: izņemot dažas regulas IV pielikumā norādītās paaugstināta riska preces (piemēram, spridzekļu detonatori ar elektrisku ierosmi), divējāda lietojuma preces Eiropas Savienībā var brīvi tirgot.

Eksporta atļaujas

Ir četru veidu eksporta atļaujas:

 • 1.

  ES vispārējās eksporta atļaujas (EUGEA) atļauj noteiktu divējāda lietojuma preču eksportu uz noteiktām valstīm un saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem (skat. regulas II pielikumu). Tās izmanto, piemēram:

  • dažu divējāda lietojuma preču eksportam uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm;
  • dažu divējāda lietojuma preču eksportam pēc remonta/nomaiņas;
  • īslaicīgam dažu divējāda lietojuma preču eksportam izstāžu vajadzībām;
  • dažu sakaru iekārtu un ķīmisko vielu eksportam uz noteiktiem galamērķiem.
 • 2.

  Valsts vispārējās eksporta atļaujas (NGEA) var izdot ES valstis, ja tās atbilst esošām EUGEA un nav saistītas ar regulas II pielikumā norādītajām precēm (piemēram, urāns vai cilvēka un dzīvnieku patogēni, piemēram, noteikti vīrusi, ieskaitot Ebolas vīrusu).

 • 3.

  Visaptverošās eksporta atļaujas izdod valsts iestādes vienam eksportētājam, un tās var attiekties uz vairāku preču eksportu uz vairākām valstīm un tiešajiem lietotājiem.

 • 4.

  Individuālās eksporta atļaujas izdod valsts iestādes vienam eksportētājam, un tās attiecas uz vienas vai vairāku divējāda lietojuma preču eksportu vienam tiešajam lietotājam vai saņēmējam ārpussavienības valstī.

Eksporta kontroles iestāžu tīkls

Ar regulu izveido kompetento eksporta kontroles iestāžu tīklu, kura darbību koordinē Divējādi lietojamu preču jautājumu darba grupa, kas nodrošina informācijas apmaiņu par eksporta kontroli un izstrādā instrumentus regulas īstenošanas atbalstam.

Eksporta kontroles politikas pārskatīšana

 • Ar šo regulu Eiropas Komisijai uzdod veikt ES eksporta kontroles politikas pārskatīšanu. 2013. gada oktobrī Komisija iesniedza Parlamentam un Eiropadomei ziņojumu par īstenošanu un ietekmes novērtēšanu. Tajā ir norādīts, ka esošais eksporta kontroles režīms nodrošina stabilu juridisku un institucionālu pamatu, tomēr tas būtu jāuzlabo, lai izveidotu ES nākotnē nepieciešamās modernās kontroles spējas.
 • 2014. gada aprīlī tika pieņemts paziņojums, kurā ir izklāstīts ilgtermiņa redzējums par ES stratēģisko eksporta kontroli un identificēti konkrēti politikas risinājumi eksporta kontroles sistēmas modernizēšanai. Komisija 2015. gadā veica ietekmes novērtējumu un 2016. gada septembrī iesniedza tiesību akta priekšlikumu ES eksporta kontroles sistēmas modernizēšanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 27. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Divējāda lietojuma preces: preces, ko var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem, piemēram, urāns, ko var izmantot gan elektroenerģijas ražošanai, gan kodolieročiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1.–269. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 428/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Eksporta kontroles politikas pārskatīšana — drošības un konkurētspējas nodrošināšana mainīgā pasaulē (COM(2014) 244 final, 24.4.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2017

Top