Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES importa tarifa preferences jaunattīstības valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES importa tarifa preferences jaunattīstības valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • 2012. gadā Eiropas Savienība (ES) vienojās par jauniem noteikumiem, lai pārveidotu šo sistēmu, kas darbojas jau kopš 1971. gada. Noteikumi padara sistēmu pārredzamāku un vieglāk prognozējamu saņēmējvalstīm, jo īpaši ņemot vērā izmaiņas globālajās tirdzniecības sistēmās pēdējo desmit gadu laikā. Tagad sistēma ir vērsta uz valstīm, kam tā ir visvairāk vajadzīga.
 • Regulā nav ietvertas valstis, kurām jau piemēro preferences saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar ES vai autonomu preferenciālo režīmu (parasti šādas preferences piemēro īslaicīgi līdz brīdim, kad tiek noslēgti visaptveroši ilgtermiņa nolīgumi ar ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES vispārējo tarifa preferenču sistēma (VPS) ļauj jaunattīstības valstīm maksāt mazākus tarifus, eksportējot preces uz ES, kas palīdz attīstīt to ekonomiku.

Sistēmas trīs elementi

 • standarta VPS — no jaunattīstības valsts importētajām precēm tarifus samazina vai atceļ. Izņēmums — tas neattiecas uz valsti, kuru Pasaules Banka trīs gadus pēc kārtas tieši pirms ES veiktās saņēmējvalstu saraksta atjaunināšanas ir klasificējusi kā valsti ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji augstiem ienākumiem.
 • VPS+ (veicināšanas režīms) — vēl zemāki tarifi valstīm, kuras ratificē un ievieš 27 noteiktas starptautiskas konvencijas saistībā ar cilvēktiesībām un darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību.
 • īpašs režīms vismazāk attīstītajām valstīm (“Viss, izņemot ieročus” (EBA)) — visu preču, izņemot ieročus, imports bez tarifiem un kvotām no ANO noteiktām vismazāk attīstītajām valstīm.

Preferenču sistēmas apturēšana attiecībā uz noteiktām valstīm

ES var uz laiku apturēt zemāku tarifu piemērošanu šādu iemeslu dēļ:

 • cilvēktiesību un darba tiesību konvencijās noteikto pamatprincipu pārkāpumi;
 • negodīga tirdzniecības prakse;
 • būtiski trūkumi muitas kontrolē (piemēram, eksportējot vai pārvadājot tranzītā narkotikas);
 • ja VPS+ saņēmējvalsts tiesību aktos vairs nav ietvertas attiecīgās konvencijas (vai ja šos tiesību aktus efektīvi neievieš).

Atbalsta izbeigšana, valstīm attīstoties

 • Dažas valstis var būt nabadzīgas, bet tik un tā attīstīt ļoti konkurētspējīgas eksporta nozares. Kad tas notiek, tām vairs nav nepieciešamas preferences, lai sekmīgi iekļūtu ES tirgū.
 • Tāpēc VPS sistēma atceļ preferences valstīm, kurām ir šādas konkurētspējīgas nozares, pamatojoties uz gradācijas mehānismu.

Stabilāka un paredzamāka sistēma

 • Jaunā VPS ilgst 10 gadus (nevis 3 gadus kā senāk), tāpēc tā sniedz importētājiem un eksportētājiem vairāk stabilitātes un prognozējamības.
 • Eksportētāji zina, ka gadījumos, kad saņēmējvalstu sarakstā veic grozījumus, tiek piemērots vismaz vienu gadu ilgs pārejas periods. Valstis tagad var izslēgt no saņēmējvalstu saraksta tikai tad, ja ANO trīs gadus pēc kārtas tās klasificē kā valstis ar augstiem ienākumiem vai ar vidēji augstiem ienākumiem.

Pagaidu importa ierobežojumi

ES var piemērot aizsardzības pasākumus (pagaidu ierobežojumus), ja imports no saņēmējvalsts ES ražotājiem rada vai draud radīt nopietnas grūtības. ES var arī piemērot uzraudzības pasākumus lauksaimniecības produktiem. Sistēmas darbības vēsturē šādi pasākumi vēl ne reizi nav īstenoti.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 20. novembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1.–82. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 978/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Īpaši noteikumi

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 155/2013 (2012. gada 18. decembris), ar ko izstrādā noteikumus saistībā ar īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai piešķiršanas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2011 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 48, 21.2.2013., 5.–7. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1083/2013 (2013. gada 28. augusts), ar ko paredz noteikumus, kas saistīti ar tarifu preferenču pagaidu atcelšanas procedūru un vispārēju aizsardzības pasākumu pieņemšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2011 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 293, 5.11.2013., 16.–21. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1978 (2015. gada 28. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 attiecībā uz 8. panta piemērošanas kārtību, kas noteikta minētās regulas VI pielikumā (OV L 289, 5.11.2015., 1.–2. lpp.)

Ietvertās valstis

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 496/2013 (2013. gada 29. maijs), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 143, 30.5.2013., 11.–19. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 607/2013 (2013. gada 12. jūnijs), ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 552/97, ar ko uz laiku atsauc Mjanmas/Birmas piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm (OV L 181, 29.6.2013., 13.–14. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1421/2013 (2013. gada 30. oktobris), ar ko groza I, II un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 355, 31.12.2013., 1.–15. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1015/2014 (2014. gada 22. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (EK) Nr. 154/2013 (OV L 283, 27.9.2014., 20.–22. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1016/2014 (2014. gada 22. jūlijs), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 283, 27.9.2014., 23.–24. lpp.)

VPS+ īpašā režīma kritērijiem atbilstošo valstu saraksts

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 182/2014 (2013. gada 17. decembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 57, 27.2.2014., 1.–2. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1386/2014 (2014. gada 19. augusts), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 369, 24.12.2014., 33.–34. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/602 (2015. gada 9. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 attiecībā uz neaizsargātības robežvērtību, kas noteikta minētās regulas VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā (OV L 100, 17.4.2015., 8.–9. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/79 (2015. gada 25. novembris), ar ko groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (OV L 17, 26.1.2016., 1.–2. lpp.)

VPS sistēmā ietvertie produkti

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/330 (2016. gada 8. marts), ar ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu attiecībā uz dažām VPS sadaļām 2017.–2019. gadā aptur dažu VPS saņēmējvalstu tarifa preferences (OV L 62, 9.3.2016., 9.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.03.2017

Top