Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido saskaņotus noteikumus par no roņiem iegūtu izstrādājumu laišanu ES tirgū.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Izstrādājumus no roņiem var laist ES tirgū tikai tad, ja tie ir iegūti medībās, ko veic inuītu* kopienas vai citas iezemiešu kopienas. Šādas medības:
  • tradicionāli veic attiecīgā kopiena;
  • palīdz kopienai nodrošināt iztiku, sniedzot pārtiku un ienākumus, un medības neveic galvenokārt komerciālā nolūkā;
  • nodrošina dzīvnieku labturības normu ievērošanu, vienlaikus ņemot vērā kopienas dzīves veidu un medību nolūku nodrošināt iztiku.
 • Kad no roņiem iegūtu izstrādājumu laiž tirgū, attiecīgajam izstrādājumam ir jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka ir ievēroti visi iepriekš minētie nosacījumi.
 • Sertifikātus izsniedz Eiropas Komisijas pilnvarotas iestādes.
 • Ceļotāji un viņu ģimenes drīkst importēt no roņiem iegūtus izstrādājumus personīgām vajadzībām. Ja šādus izstrādājumus ir paredzēts importēt vēlāk, ceļotājiem ir jānodrošina atbilstīga dokumentācija.
 • Ja Komisijas rīcībā ir pierādījumi, ka izstrādājumi ir iegūti roņu medībās, kas veiktas galvenokārt komerciālā nolūkā, tā var aizliegt vai ierobežot šādu izstrādājumu laišanu ES tirgū.
 • Komisija informē sabiedrību, kompetentās iestādes un muitas iestādes par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem no roņiem iegūtus izstrādājumus var laist ES tirgū.
 • Līdz 2018. gada 31. decembrim un pēc tam reizi četros gados ES valstis paziņo Komisijai par pasākumiem, ko tās veikušas, lai īstenotu regulu.
 • Komisija gada laikā pēc valstu ziņojumu saņemšanas sniedz vispārēju ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmais ziņojums tiks iesniegts līdz 2019. gada 31. decembrim.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2009. gada 20. novembra.

KONTEKSTS

Roņus dažādiem mērķiem medī gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Tos izmanto, lai iegūtu gaļu, eļļu, trānu, orgānus un kažokādas, kā arī tādu dažādu izstrādājumu ieguvei kā omega-3 kapsulas un apģērbi.

GALVENAIS TERMINS

* Inuīti ir inuītu dzimtenes (proti, to arktisko un subarktisko reģionu, kur pašlaik vai tradicionāli inuītiem ir pirmiedzīvotāju tiesības un intereses) iezemieši, ko inuīti ir atzinuši par savas tautas locekļiem. Termins ietver inupiātus, jupikus (Aļaska), inuītus, inuvialuītus (Kanāda), kalaalītus (Grenlande) un jupikus (Krievija).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1007/2009 (2009. gada 16. septembris) par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 31.10.2009., 36.–39. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1007/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1850 (2015. gada 13. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (OV L 271, 16.10.2015., 1.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 31.03.2016

Top