Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas mantojuma zīme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas mantojuma zīme

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums Nr. 1194/2011/ES, ar ko izveido Eiropas mantojuma zīmi

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

 • Ar to izveido Eiropas mantojuma zīmi, ko piešķir ES teritorijā esošiem objektiem, kuriem ir būtiska nozīme Eiropas vēsturē un kultūrā, kā arī Eiropas integrācijā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas mantojuma zīmes mērķis ir:

 • pievērst uzmanību kopīgajam Eiropas mantojumam, lai stiprinātu iedzīvotāju piederības izjūtu ES, un
 • izvērst kultūru dialogu.

Jo īpaši ar kultūras tūrisma starpniecību mantojumam ir liela nozīme Eiropas reģionu ekonomiskajā attīstībā, veicinot to savdabību.

Uzsvars uz objektu Eiropas simbolisko vērtību un to izglītojošo dimensiju atšķir Eiropas mantojuma zīmi no UNESCO (piemēram, Pasaules mantojuma saraksts vai Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvais saraksts) un Eiropas Padomes iniciatīvām kultūras mantojuma jomā.

Piešķiršanas kritēriji

Zīmi var saņemt šādi objekti:

 • pieminekļi;
 • dabas, zemūdens, arheoloģiski, rūpnieciski vai pilsētvides objekti;
 • kultūras ainavas;
 • piemiņas vietas;
 • kultūras preces un priekšmeti (t. i., priekšmeti, kam piemīt mākslinieciska, vēsturiska vai arheoloģiska vērtība attiecīgajā valstī);
 • nemateriāls mantojums, kas saistīts ar kādu vietu (piemēram, mutvārdu tradīcijas, rituāli, skatuves māksla), tostarp mūsdienu mantojums.

Kopīgus pieteikumus var iesniegt:

 • starptautiski objekti, kas atrodas dažādās ES valstīs un ir veltīti vienam konkrētam tematam;
 • valsts nozīmes tematiskie objekti, kas ir vairāki objekti, kas atrodas vienā valstī un ir veltīti vienam konkrētam tematam.

Objektiem, kas kandidē uz zīmes piešķiršanu, ir jāatbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • to pārrobežu vai Eiropas mēroga iezīmes, proti, kā to ietekme un to izraisītā interese pārsniedz valsts robežas;
 • to loma un nozīme Eiropas vēsturē un integrācijā un to saikne ar īpaši svarīgiem Eiropas notikumiem, personībām vai kustībām;
 • to loma un nozīme tādu kopīgo vērtību pilnveidošanā un izplatīšanā, uz kuru pamata ir veidota ES (piemēram, Miera pils Hāgā, Nīderlandē).

Papildus tam par objektiem, kas kandidē uz zīmes piešķiršanu, ir jāiesniedz projekts, kurā apņemas:

 • veidot cilvēku izpratni par objekta eiropeisko dimensiju;
 • rīkot izglītojošus pasākumus;
 • veicināt daudzvalodību;
 • piedalīties zīmi saņēmušo objektu sadarbības tīklu darbībās;
 • popularizēt objektu Eiropas mērogā.

Tāpat ir jāiesniedz darba plāns, kurā norādīts, kā kandidāti nodrošinās vairāku nosacījumu izpildi, piemēram, pienācīgu objekta pārvaldību, objekta saglabāšanu un tā pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Atlases procedūra

Objektu sākotnējo atlasi veic ES valstis, kas var reizi divos gados izvēlēties ne vairāk kā divus objektus. Sarakstu pēc tam iesniedz Eiropas neatkarīgo ekspertu žūrijai, kura izvēlas ne vairāk kā vienu objektu no katras valsts. Pēc žūrijas ieteikuma Eiropas Komisija izraugās objektus, kam piešķirama zīme.

Objektus regulāri pārrauga, lai nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst kritērijiem un tiek ievēroti projekti un darba plāni. Ja tas tā nav, žūrija var ierosināt pielāgojumus sadarbībā ar attiecīgo valsti. Ja nepieciešamie pasākumi netiek īstenoti, Komisija var anulēt zīmi.

Pirmās zīmes tika piešķirtas 2013. gadā.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2011. gada 23. novembra.

KONTEKSTS

Eiropas mantojuma zīme, kas tagad ir oficiāla ES iniciatīva un daļa no programmas “Radošā Eiropa” (2014.–2020.), tika ieviesta 2006. gadā kā starpvalstu iniciatīva, kurā piedalās 18 valstis.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1194/2011/ES (2011. gada 16. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi (OV L 303, 22.11.2011., 1.–9. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.07.2016

Top