Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kultūra un ES starptautiskās attiecības

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kultūra un ES starptautiskās attiecības

 

KOPSAVILKUMS:

Secinājumi par kultūras daudzveidības un kultūru dialoga sekmēšanu ES un ES valstu ārējās attiecībās

KĀDS IR ŠO SECINĀJUMU MĒRĶIS?

 • To mērķis ir rosināt Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības (ES) valstis noteikt pieejas kultūras attiecību veidošanai ar ārpussavienības valstīm.
 • Tie ir palīdzējuši uzsākt procesu, ar ko:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Secinājumos ir uzsvērts, ka apmaiņa kultūras jomā un kultūru dialogs globālā mērogā lielā mērā palīdz veicināt tautu tuvināšanos un stiprināt sabiedrību un ekonomiku. Šajā sakarā ES jāiekļauj kultūra tās ārējo attiecību politikā un programmās, kā arī sadarbībā ar ārpussavienības valstīm un starptautiskajām organizācijām.
 • Cita starpā šajos secinājumos ES valstis un Eiropas Komisija ir aicināta:
  • veicināt kultūru dialogu, īstenojot projektus, informatīvus pasākumus un paraugprakses apmaiņu ES teritorijā un ārpus tās gan kultūras speciālistiem, gan jauniešiem;
  • atbalstīt daudzvalodības un kultūras kompetences attīstību;
  • popularizēt UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, kuras dalībvalsts ir ES;
  • noteikt ES stratēģiju, lai konsekventi un sistemātiski iekļautu kultūras jautājumus ES ārējo attiecību politikā, nodrošinot to, ka ES rīcība papildina ES valstu rīcību;
  • popularizēt Eiropas kultūras pasākumus, preces un pakalpojumus ārpus ES, kā arī veicināt Eiropas kultūras speciālistu starptautisko mobilitāti;
  • palīdzēt apkarot kultūras preču viltošanu, pirātismu, zādzības un nelegālu pārvietošanu starptautiskā mērogā;
  • aizsargāt, saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu.
 • Lai labāk noteiktu ES stratēģijas un šajā jomā veicamos pasākumus, secinājumos ir uzsvērta rūpīgas partnervalstu kultūras nozares analīzes nozīme. Tajos ir uzsvērta arī nepieciešamība pēc:
  • finansēšanas programmu izstrādes un pielāgošanas kultūras nozarei mazām ražošanas un izplatīšanas struktūrām, kurām var būt vietējās īpatnības;
  • labākas informācijas par atbalsta programmām un aktivitātēm potenciālajiem dalībniekiem;
  • mākslinieku, kultūras speciālistu un pilsoniskās sabiedrības lielākas iesaistīšanas ārējās kultūras politikas izstrādē un īstenošanā ES un partnervalstīs;
  • plašākas sadarbības starp ES kultūras iestādēm, kas darbojas partnervalstīs, un pēc tīklu izveides.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi (2008. gada 16. decembris) par kultūras daudzveidības un kultūru dialoga sekmēšanu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu ārējās attiecībās (OV C 320, 16.12.2008., 10.–12. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Starptautisko kultūras attiecību ES stratēģijas veidošana (COM(2016) 29 final, 8.6.2016.)

Padomes secinājumi par kultūru ES ārējās attiecībās ar uzsvaru uz kultūru attīstības sadarbībā (OV C 417, 15.12.2015., 41.–43. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.11.2016

Top