Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Peldvietu ūdens kvalitāte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Peldvietu ūdens kvalitāte

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/7/EK par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Peldvietu ūdens direktīvas mērķis ir nodrošināt:

 • peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu;
 • uzlabotu pārvaldības pasākumu ieviešanu;
 • sabiedrības informēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Eiropas Savienība (ES) ir apņēmusies aizsargāt vides kvalitāti un cilvēku veselību. Tāpēc ar šo direktīvu tā stiprina noteikumus, ar kuriem garantē peldvietu ūdens kvalitāti. Ar to papildina Direktīvu 2000/60/EK par ūdens aizsardzību un apsaimniekošanu.
 • Šī direktīva neattiecas uz peldbaseiniem vai dziednieciskiem ūdeņiem, vai arī mākslīgi radītu, norobežotu ūdeni, kas pakļauts apstrādei vai ko izmanto ārstnieciskiem nolūkiem.

Peldvietu ūdens monitorings

 • ES valstis katru gadu identificē visus peldvietu ūdeņus to teritorijā un nosaka peldsezonas garumu.
 • Tās veic monitoringu vietā, kuru visvairāk apmeklē peldētāji vai kur pastāv visaugstākais piesārņojuma risks. Monitoringu veic, ņemot ūdens paraugus:
  • vismaz četrus paraugus, tai skaitā vienu pirms peldsezonas sākuma;
  • tikai trīs paraugus gadījumā, ja peldsezona nepārsniedz 8 nedēļas vai ja reģions atrodas apgabalā ar īpašiem ģeogrāfiskiem ierobežojumiem.
 • ES valstīm jāziņo par veiktā monitoringa rezultātiem Eiropas Komisijai, sniedzot aprakstu par ūdens kvalitātes pārvaldības pasākumiem. Ārkārtas apstākļos pēc Komisijas informēšanas monitoringu var apturēt.

Peldvietu ūdens kvalitātes noteikšana

 • Ūdens kvalitāti nosaka, izmantojot mikrobioloģisko informāciju, kas noteikta atbilstīgi direktīvas I pielikumā norādītajiem parametriem. Saskaņā ar direktīvas II pielikumā norādītajiem kritērijiem ir noteikta zemas, pietiekamas, labas un izcilas ūdens kvalitātes klasifikācija.
 • Atbilstīgi direktīvai 2015. gada peldsezonas beigās visiem peldvietu ūdeņiem ES bija jābūt vismaz pietiekamai kvalitātei. Turklāt ES valstīm ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai palielinātu to peldvietu skaitu, kurās ir labas un izcilas kvalitātes ūdens.
 • Ja kvalitāte ir zema, ES valstīm jāveic nepieciešamie pasākumi, lai pārvaldītu un novērstu piesārņojumu, kā arī aizsargātu un informētu peldētājus.

Peldvietu ūdens apraksti

 • Direktīvā noteikts, ka par katras peldvietas ūdeni jāsagatavo apraksts. Šie apraksti var attiekties uz atsevišķu peldvietu vai vairāku blakusesošu peldvietu ūdeni. Tie jo īpaši ietver šādu informāciju:
  • peldvietu ūdens un citu virszemes ūdeņu, kas ir peldvietu ūdens sateces baseinā, fizisko, ģeogrāfisko un hidroloģisko iezīmju apraksts;
  • piesārņojums un tā avoti;
  • pārvaldības pasākumi.
 • Peldvietu ūdens apraksti jāpārskata un jāatjaunina saskaņā ar direktīvas III pielikuma noteikumiem.

Ārkārtas pasākumi

 • ES valstīm jāveic ārkārtas pasākumi, ja neparedzētas situācijas pasliktina ūdens kvalitāti vai apdraud peldētāju veselību.
 • Ja pastāv aļģu izplatīšanās risks, jāveic arī atbilstīgs monitorings. Tāpēc atbildīgās iestādes veic šādus pasākumus:
  • nekavējoties veic pārvaldības pasākumus un sniedz informāciju, ja konstatēta cianobaktēriju (jeb zilaļģu) izplatīšanās;
  • novērtē veselības apdraudējumu, ja konstatēta lielaļģu un/vai jūras fitoplanktona izplatīšanās.

Robežšķērsojošie ūdeņi

 • Ja upes baseins šķērso vairākas teritorijas, ES valstis apmainās ar informāciju un veic kopīgus pasākumus.

Sabiedrības informēšana

 • Valstu iestādēm sabiedrībai ir jānodrošina iespējas gūt informāciju un piedalīties ūdens kvalitātes pārvaldībā. Tāpēc iedzīvotāji var sniegt ierosinājumus, izteikt piezīmes vai sūdzības. Tie var arī piedalīties ūdens kvalitātes sarakstu izveidošanā, pārskatīšanā un atjaunināšanā.
 • Turklāt ES valstīm jānodrošina, lai tiktu aktīvi izplatīta atbilstoša informācija un tā būtu viegli pieejama peldsezonā. Tas jo īpaši attiecas uz:
  • ūdens klasifikāciju, peldēšanās aizliegumiem vai ieteikumiem nepeldēties;
  • peldvietu ūdens vispārēju aprakstu, nelietojot tehniskus terminus;
  • aprakstu par piesārņojuma veidu un ilgumu.
 • Ar Direktīvu 2013/64/ES groza Direktīvu 2006/7/EK pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību. Minētā direktīva ir adresēta vienīgi Francijai.
 • Ar Direktīvu 2006/7/EK 2014. gada 31. decembrī atcēla un aizstāja Direktīvu 76/160/EEK.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2006. gada 24. marta. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2008. gada 24. martam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu (OV L 64, 4.3.2006., 37.–51. lpp.)

Direktīvas 2006/7/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Lēmums 2009/64/EK (2009. gada 21. janvāris) par standarta ISO 17994:2004(E) izmantošanu mikrobioloģisko analīžu metožu līdzvērtības noteikšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/7/EK (OV L 23, 27.1.2009., 32. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/321/ES (2011. gada 27. maijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/7/EK nosaka simbolu, lai informētu sabiedrību par peldvietu ūdens klasifikāciju un peldēšanās aizliegumu vai ieteikumu nepeldēties (OV L 143, 31.5.2011., 38.–40. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2017

Top