Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rotaļlietu drošuma nodrošināšana Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rotaļlietu drošuma nodrošināšana Eiropas Savienībā

Uz visām rotaļlietām, kuras ražo vai ieved Eiropas Savienībā, attiecas stingras drošuma prasības, kas jāizpilda, lai rotaļlietas varētu darīt pieejamas. Šīs prasības periodiski atjaunina, lai ņemtu vērā tehnisko progresu un zinātnes attīstību.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu.

KOPSAVILKUMS

Uz visām rotaļlietām, kuras ražo vai ieved Eiropas Savienībā, attiecas stingras drošuma prasības, kas jāizpilda, lai rotaļlietas varētu darīt pieejamas. Šīs prasības periodiski atjaunina, lai ņemtu vērā tehnisko progresu un zinātnes attīstību.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo 2009. gada direktīvu nosaka drošuma prasības rotaļlietām, kuras dara pieejamas Eiropas Savienībā. Tajā noteikti konkrēti pienākumi uzņēmējiem piegādes ķēdē, sākot ar ražotāju un beidzot ar mazumtirgotāju. Prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu augstu veselības un drošuma līmeni, aizsargātu sabiedrību un vidi un garantētu godīgu konkurenci ES rotaļlietu tirgū.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Rotaļlietas ir ražojumi, kas izstrādāti vai paredzēti vienīgi vai ne tikai tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki par 14 gadiem.
  • Ražotāji sīki pārzina savus ražojumus, tāpēc viņu pienākums ir nodrošināt, ka rotaļlietas atbilst visām piemērojamajām drošuma prasībām.
  • Importētāji drīkst laist tirgū tikai tādas no trešajām valstīm ievestas rotaļlietas, kas atbilst visām piemērojamajām drošuma prasībām.
  • Izplatītājiem un mazumtirgotājiem ir pienākums pietiekami rūpīgi ievērot piemērojamās drošuma prasības.
  • Valsts iestādes veic tirgus uzraudzību.
  • Rotaļlietas, kas atbilst drošuma pamatprasībām, saņem EK atbilstības deklarāciju, tām uzliek CE zīmi, un tās var pārdot visā ES.
  • Direktīva neattiecas uz šādām rotaļlietām: spēļu laukumu aprīkojumu, kas paredzēts, lai to publiski izmantotu; spēļu automātiem, kuri paredzēti, lai tos publiski izmantotu; rotaļu transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem; rotaļu tvaika dzinējiem; lingām un katapultām.
  • Direktīvu periodiski atjaunina, parasti ar mērķi noteikt drošas robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas rotaļlietās (piemēram, kadmijs, bārijs un bisfenols A).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/48/EK

20.7.2011. Izņemot II pielikuma III daļu (ķīmiskā drošuma prasības): 20.7.2013.

20.1.2011.

OV L 170, 30.6.2009., 1.-37. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2012/7/ES

20.7.2013.

20.1.2013.

OV L 64, 3.3.2012., 7.-8. lpp.

Regula (ES) Nr. 681/2013

20.7.2013.

--

OV L 195, 18.7.2013., 16.-17. lpp.

Direktīva 2014/79/ES

21.12.2015.

21.12.2015.

OV L 182, 21.6.2014., 49.-51. lpp.

Direktīva 2014/81/ES

21.12.2015.

21.12.2015.

OV L 183, 24.6.2014., 49.-51. lpp.

Direktīva 2014/84/ES

1.7.2015.

1.7.2015.

OV L 192, 1.7.2014., 49.-51. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK ( Oficiālais Vēstnesis L 396, 30.12.2006., 1.-849. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ( Oficiālais Vēstnesis L 353, 31.12.2008., 1.-1355. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 02.01.2015

Top