Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De minimis atbalsts pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De minimis atbalsts pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Šī regula papildina noteikumu par vispārējo valsts de minimis atbalstu un paaugstina augšējo robežu tiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

AKTS

2012. gada 25. aprīļa Komisijas Regula (ES) Nr. 360/2012 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

KOPSAVILKUMS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. panta 1. punktā ir noteikti tie pasākumi, ko uzskata par valsts atbalstu. LESD 108. panta 3. punktā minēts pienākums pēc vispārēja principa paziņot Eiropas Komisijai par valsts atbalstu, lai Komisija varētu izvērtēt, vai atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu. Padomes Regulas (EK) Nr. 994/98 2. pantā noteikts, ka Komisija drīkst ieviest regulā de minimis noteikumu, saskaņā ar kuru nelielas atbalsta summas neuzskata par valsts atbalstu, jo tās nekādi neietekmē konkurenci un/vai tirdzniecību starp ES dalībvalstīm; tādēļ par šīm summām nav jāziņo atbilstīgi LESD 108. panta 3. punktam.

Šī regula papildina vispārējo de minimis regulu (Komisijas Regula (ES) Nr. 1998/2006) un attiecas uz atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Par šādu atbalstu nav jāziņo, ja uzņēmumam, kas sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa trīs fiskālo gadu laikā nepārsniedz EUR 500 000 un ir ievēroti kumulācijas nosacījumi. Turpretī vispārējā de minimis regulā noteiktā augšējā robeža ir tikai EUR 200 000.

Uzraudzība

Ja ES dalībvalsts gatavojas piešķirt de minimis atbalstu saskaņā ar šo regulu, tai rakstveidā jāinformē attiecīgais uzņēmums:

  • par iespējamo atbalsta summu,
  • par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, saistībā ar kuru šo atbalstu piešķir,
  • par atbalsta de minimis būtību.

Pirms atbalsta piešķiršanas ES dalībvalsts no attiecīgā uzņēmuma pieprasa rakstisku vai elektronisku deklarāciju par jebkādu citu de minimis atbalstu, kuru iepriekšējo divu fiskālo gadu un pašreizējā fiskālā gada laikā uzņēmums ir saņēmis saskaņā ar šo regulu vai citām de minimis regulām. ES dalībvalstij jāpārbauda, vai jaunā summa nepalielina uzņēmumam piešķirtā de minimis atbalsta kopējo summu virs augšējās robežas EUR 500 000 apmērā.

ES dalībvalstis var arī izveidot centrālo reģistru par visu de minimis atbalstu, kas piešķirts valsts teritorijā.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā - Termiņa beigu datums

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 360/2012

29.4.2012.–31.12.2018.

-

OV L 114, 26.4.2012.

Pēdējā atjaunināšana: 14.01.2013

Top