Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehāniskie transportlīdzekļi — grupu atbrīvojums no ES reglamentējošiem noteikumiem konkurences tiesību jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehāniskie transportlīdzekļi — grupu atbrīvojums no ES reglamentējošiem noteikumiem konkurences tiesību jomā

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 461/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. panta 3. punkta nosacījumi neattiecas uz vertikāliem nolīgumiem*, kas sniedz pietiekamus ieguvumus, kas atsver konkurenci ierobežojošu ietekmi. Ar Regulu (ES) Nr. 461/2010 mehānisko transportlīdzekļu nozarei piešķir īpašu grupu atbrīvojumu vertikāliem nolīgumiem par jaunu mehānisko transportlīdzekļu pirkšanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu un vertikāliem nolīgumiem par mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu un par rezerves daļu izplatīšanu.

Vertikāli nolīgumi par jaunu mehānisko transportlīdzekļu pirkšanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu

Ar Regulu (ES) Nr. 461/2010 piemēro Regulu (ES) Nr. 330/2010 attiecībā uz vertikāliem nolīgumiem par jaunu mehānisko transportlīdzekļu pirkšanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu.

Vertikāli nolīgumi par mehānisko transportlīdzekļu pēcpārdošanas tirgu

Tāpat ar Regulu (ES) Nr. 461/2010 piemēro Regulu (ES) Nr. 330/2010 attiecībā uz vertikāliem nolīgumiem par mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļu pirkšanu, pārdošanu vai tālākpārdošanu un vertikāliem nolīgumiem par mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšanu, ja tie atbilst Regulas (ES) Nr. 330/2010 prasībām par atbrīvojumu un neietver nevienu no šiem Regulā (ES) Nr. 461/2010 aprakstītajiem stingrajiem ierobežojumiem:

  • ierobežojumi selektīvās izplatīšanas sistēmas dalībniekiem pārdot mehānisko transportlīdzekļu rezerves daļas;
  • ierobežojums, par kuru ir vienojušies rezerves daļu vai remonta aprīkojuma piegādātājs un mehānisko transportlīdzekļu ražotājs, piegādātāja spējai pārdot minētās preces pilnvarotiem vai neatkarīgiem izplatītājiem, remontētājiem vai galalietotājiem;
  • ierobežojums, par kuru ir vienojušies mehānisko transportlīdzekļu ražotājs, kas izmanto komplektējošās daļas mehānisko transportlīdzekļu sākotnējai montāžai, un minēto daļu piegādātājs, piegādātāja spējai pamanāmi novietot savas preču zīmes vai logotipus uz piegādātajām komplektējošām daļām.

Saskaņā ar Regulu Nr. 19/65/EEK gadījumos, kad paralēli līdzīgu vertikālu ierobežojumu tīkli aptver vairāk nekā 50 % no attiecīgā tirgus, Eiropas Komisija var nolemt, ka šī regula nav piemērojama vertikālajiem nolīgumiem, kas ietver īpašus ierobežojumus saistībā ar attiecīgo tirgu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2010. gada 1. jūnijā un ir spēkā līdz 2023. gada 31. maijam.

KONTEKSTS

Konkurence: tiesību akti mehānisko transportlīdzekļu nozarē.

GALVENIE TERMINI

* Vertikāls nolīgums ir nolīgums vai saskaņota darbība, par ko vienojas divi vai vairāki uzņēmumi, no kuriem katrs darbojas citā ražošanas vai izplatīšanas ķēdes līmenī, un attiecas uz nosacījumiem, ar kādiem puses var pirkt, pārdot un tālāk pārdot atsevišķas preces vai pakalpojumus.

AKTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 461/2010 (2010. gada 27. maijs) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē (OV L 129, 28.5.2010., 52.–57. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula Nr. 19/65/EEK (1965. gada 2. marts) par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu atsevišķām līgumu un saskaņotu darbību kategorijām (OV 36, 6.3.1965., 533.–535. lpp.). Regulas Nr. 19/65/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Regula (ES) Nr. 330/2010 (2010. gada 20. aprīlis) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu nolīgumu un saskaņotu darbību kategorijām (OV L 102, 23.4.2010., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.01.2016

Top