Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pienācīga antibakteriālo preparātu izmantošana cilvēkiem paredzētajās zālēs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pienācīga antibakteriālo preparātu izmantošana cilvēkiem paredzētajās zālēs

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums 2002/77/EK par antibakteriālo preparātu izmantošanu zālēs

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Tajā Eiropas Savienības (ES) valstis tiek aicinātas izstrādāt un īstenot īpašas stratēģijas pienācīgai antibakteriālo preparātu*, piemēram, antibiotiku, izmantošanai cilvēkiem paredzētajās zālēs, lai saglabātu to efektivitāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lai apkarotu antibakteriālo rezistenci, ieteikumā ir izklāstīti īpaši pasākumi, kuru mērķis ir:

 • stiprināt antibakteriālās rezistences un antibakteriālo preparātu izmantošanas uzraudzības sistēmas (piemēram, apkopojot datus par antibiotiku parakstīšanas praksi un izmantošanu slimnīcās);
 • izstrādāt pienācīgas antibakteriālo preparātu lietošanas kontroles un profilakses pasākumus, paredzot antibiotiku lietošanas noteikumus un īstenojot higiēnas un infekciju kontroles pasākumus veselības aprūpes iestādēs (slimnīcās, aprūpes iestādēs u. c.);
 • veicināt zobārstu, farmaceitu, medmāsu un citu medicīnas darbinieku izglītību un apmācību par antibakteriālās rezistences problēmu un mazināt nepieciešamību pēc antibiotikām;
 • informēt sabiedrību par to, cik svarīga ir pienācīga antibakteriālo preparātu izmantošana, palielinot informētību par antibakteriālās rezistences problēmu un sekmējot reālu sabiedrības priekšstatu par to, kas ir sagaidāms no antibiotiku parakstīšanas prakses;
 • sekmēt ar antibakteriālās rezistences kontroli saistītas pētniecības iniciatīvas, galveno uzmanību pievēršot antibakteriālās rezistences veidošanās mehānismiem un tās izplatībai cilvēku vidū.

Noteikumi attiecībā uz zālēm

Ieteikumā ir sniegtas norādes antibakteriālo preparātu izmantošanai. Ir jāievieš antibakteriālo preparātu tirdzniecības kontroles sistēmas, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti lipīgo slimību labas pārvaldības principi.

Turpmākie pasākumi

Ziņojumi

ES valstis regulāri iesniedz ziņojumus par stratēģijas pasākumu īstenošanu. Pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija ik pa pieciem gadiem publicēja ziņojumus:

 • Pirmajā ziņojumā, kas publicēts 2005. gadā, ES valstis tika aicinātas:
  • novērst pašārstēšanos ar antibiotikām, jo īpaši izglītojot sabiedrību par saistītajiem riskiem;
  • izstrādāt pamatnostādnes, sniedzot ieteikumus pareizai ārstēšanai ar antibiotikām.
 • Otrajā ziņojumā, kas publicēts 2010. gadā, cita starpā tika aicināts katrā ES valstī izveidot attiecīgu starpnozaru mehānismu, lai koordinētu ieteikumā paredzēto stratēģiju īstenošanu.
 • Trešajā ziņojumā, kas publicēts 2015. gadā, ES valstis tika aicinātas:
  • īstenot kontroles un profilakses pasākumus;
  • veikt pasākumus, lai palielinātu politikas veidotāju apņēmību risināt antibakteriālās rezistences problēmu;
  • sekmēt pētījumus svarīgākajās jomās, lai novērstu pašreizējās nepilnības antibakteriālās rezistences kontrolē.

Rīcības plāni

Pēc 2005. un 2010. gada ziņojumiem un pēc ieteikuma par pacientu drošību pieņemšanas Padomē 2009. gadā, Komisija pieņēma piecu gadu rīcības plānu, lai mazinātu antibakteriālās rezistences radītos draudus.

Otrā rīcības plāna īstenošana tiks uzsākta 2017. gadā. Tajā galvenā uzmanība būs vērsta uz:

 • atbalstu ES valstīm, jo īpaši saistībā ar to valsts rīcības plānu izveidi, īstenošanu un uzraudzību;
 • ES līdzekļu un instrumentu apvienošanu, lai sekmētu inovāciju un pētniecību antibakteriālās rezistences apkarošanai;
 • ES vadošo pozīciju stiprināšanu globālā līmenī, jo īpaši starptautiskās organizācijās un attiecībās ar galvenajiem tirdzniecības partneriem.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Antibakteriāli preparāti: jebkurš no dažādajiem ķīmiskajiem savienojumiem un fizikālajiem faktoriem, ko izmanto infekcijas izraisošo mikroorganismu iznīcināšanai vai to attīstības novēršanai (piemēram, antibiotiskais penicilīns, antiseptiskie līdzekļi vai baktericīdi).

PAMATDOKUMENTS

Padomes Ieteikums 2002/77/EK (2001. gada 15. novembris) par pienācīgu antibakteriālo preparātu izmantošanu cilvēkiem paredzētajās zālēs (OV L 34, 5.2.2002., 13.–16. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas ziņojums Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem attiecībā uz Padomes Ieteikuma (2002/77/EK) par pienācīgu antibakteriālo preparātu izmantošanu cilvēkiem paredzētajās zālēs īstenošanu (COM(2005) 684 final, 22.12.2005.)

Otrais Komisijas ziņojums Padomei, pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem attiecībā uz Padomes Ieteikuma 2002/77/EK par pienācīgu antibakteriālo preparātu izmantošanu cilvēkiem paredzētajās zālēs īstenošanu (COM(2010) 141 final, 9.4.2010.)

Pienācīga antibakteriālo preparātu izmantošana cilvēkiem paredzētajās zālēs: trešais ziņojums par Padomes Ieteikuma īstenošanu (2016. g.)

Pēdējo reizi atjaunots: 01.03.2017

Top