Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES stratēģija pret alkohola lietošanu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES stratēģija pret alkohola lietošanu

KOPSAVILKUMS:

Stratēģija ES valstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai — COM(2006) 625 galīgā redakcija

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido stratēģiju ES valstu atbalstīšanai ar alkohola kaitīgu un bīstamu lietošanu saistīto veselības, ekonomisko un sociālo problēmu mazināšanā.

Stratēģijā ir noteiktas sevišķi svarīgas jomas un dažādi rīcības līmeņi, kā arī uzskaitīti pasākumi, ko ES valstis veic nolūkā sekmēt paraugprakses izmantošanu. Stratēģijā visas ieinteresētās puses tiek arī aicinātas veikt pasākumus alkohola radītā kaitējuma mazināšanai. Eiropas Komisijas rīcība papildina valstu stratēģijas šajā jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Piecas sevišķi svarīgas jomas

 • 1.

  Jauniešu, bērnuun vēl nepiedzimušu bērnu aizsargāšana . Šī joma ietver trīs īpašus mērķus:

  • ierobežot alkohola lietošanu nepilngadīgo vidū un mazināt kaitīgu un bīstamu alkohola lietošanu jauniešu vidū;
  • mazināt kaitējumu, kas tiek nodarīts bērniem ģimenēs, kurās ir problēmas ar alkoholu;
  • mazināt alkohola iedarbību grūtniecības laikā.
 • 2.

  Alkohola lietošanas rezultātā izraisītos ceļu satiksmes negadījumos gūto traumu un nāves gadījumu skaita mazināšana.

 • 3.
  Alkohola radītā kaitējuma mazināšana pieaugušo vidū un tā negatīvās ietekmes mazināšana darba vietā. Īpašie mērķi ir šādi:
  • mazināt ar alkoholu saistītus hroniskus fiziskus un garīgus veselības traucējumus;
  • samazināt ar alkoholu saistītu nāves gadījumu skaitu;
  • sniegt informāciju patērētājiem, lai viņi varētu izdarīt informētu izvēli;
  • veicināt ar alkoholu saistīta kaitējuma mazināšanu darba vietā.
 • 4.

  Informēšana, izglītošana un izpratnes padziļināšana. Īpašs uzsvars tiek likts uz kaitīgas un bīstamas alkohola lietošanas ietekmi uz:

  • vēl nepiedzimušiem bērniem;
  • nepilngadīgajiem;
  • darba veikšanu un transportlīdzekļa vadīšanu.
 • 5.

  Vienotas pierādījumu bāzes pilnveidošana, atbalstīšana un uzturēšana. Salīdzināmas informācijas iegūšana par virkni jautājumu, tostarp par:

  • alkohola patēriņu;
  • alkohola patēriņa veidiem;
  • alkohola ietekmi uz sociālo vidi un veselību.

Atbalsts ES valstīm

ES uzdevums šīs stratēģijas īstenošanā ir papildināt ES valstu centienus, sniegt pievienoto vērtību to veiktajiem pasākumiem un dot ES valstīm iespēju sadarboties kopīgo problēmu risināšanā.

2014. gada janvārī aizsākās 3 gadus ilgā kopīgā iniciatīva alkohola radītā kaitējuma mazināšanai (RARHA), kuru finansē no ES veselības programmas līdzekļiem. Tās mērķis ir atbalstīt ES valstu centienus kopīgajās sevišķi svarīgajās jomās saskaņā ar ES stratēģiju pret alkohola lietošanu un palīdzēt tām novērst un mazināt alkohola radīto kaitējumu.

Stratēģijas īstenošana

 • 2013. gada ziņojumā tika konstatēts, ka lielākā daļa ES valstu ir atjauninājušas un pastiprinājušas savas pret alkohola lietošanu vērstās stratēģijas, lai tuvinātu tās ES stratēģijai.
 • Tika konstatēts, ka ES stratēģija piecās sevišķi svarīgajās jomās ir palīdzējusi sasniegt konkrētus rezultātus ES valstu centienu atbalstīšanā.
 • Darba koordinēšanu un atbalstu ES valstīm varētu uzlabot, palielinot Valstu alkohola politikas un rīcības komitejas (CNAPA) redzamību un ieviešot daudzgadu darba plānu.
 • Ieinteresētās puses varētu mudināt iesaistīties ES alkohola un veselības foruma darbā.

KONTEKSTS

Alkohola politika.

AKTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES stratēģija dalībvalstu atbalstam alkohola radītā kaitējuma mazināšanai (COM(2006) 625 galīgā redakcija, 24.10.2006.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.01.2016

Top