Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC).
 • Ar to nosaka ECDC pamatuzdevumu, proti:
  • identificēt
  • un novērtēt
  • pašreizējos un jaunus infekcijas slimību radītus draudus cilvēka veselībai, kā arī informēt par tiem.
 • Ar regulu nosaka centra organizāciju, tā struktūras un darba kārtību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pamatuzdevums

ECDC pamatuzdevums ir identificēt un novērtēt pašreizējos un jaunus infekcijas slimību radītus draudus cilvēka veselībai, kā arī informēt par tiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, ECDC:

 • meklē, vāc, salīdzina, novērtē un izplata attiecīgus zinātniskus un tehniskus datus;
 • sniedz neatkarīgus zinātniskus atzinumus un zinātnisku un tehnisku palīdzību, kas ietver apmācību;
 • sniedz informāciju Eiropas Komisijai, ES valstīm, ES aģentūrām (piemēram, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei un Eiropas Zāļu aģentūrai) un starptautiskām organizācijām, kas darbojas sabiedrības veselības aizsardzības jomā (piemēram, Pasaules Veselības organizācijai);
 • koordinē tāda tīkla izveidi, kurā ietvertas organizācijas, kas darbojas ECDC kompetencei atbilstošajās jomās, un izmanto specializētos uzraudzības tīklus;
 • apmainās ar informāciju, pieredzi un paraugpraksi un veicina vienotas rīcības izstrādāšanu un īstenošanu.

Uzdevumi

ECDC galvenie uzdevumi:

Struktūra

ECDC veido:

 • valde, kurā ir:
  • pa vienam loceklim no visām 28 ES valstīm, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas,
  • divi Eiropas Parlamenta izraudzīti locekļi un
  • trīs locekļi, kuri pārstāv Komisiju un ir tās iecelti.

Valde nodrošina, ka ECDC pilda tā pamatuzdevumu un uzdevumus, pieņemot darba programmu un finanšu noteikumus;

 • direktors, kuram palīdz neliels pamata personāls. Direktors atbild par ECDC ikdienas vadību, izstrādājot un īstenojot tā darba programmu;
 • konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no valstu kompetentajām iestādēm. Tā ir mehānisms informācijas apmaiņai par veselības apdraudējumiem un zināšanu apkopošanai.

Slimību programmas

ECDC darbs slimību jomā ir organizēts septiņās horizontālās programmās:

Sabiedrības veselības mikrobioloģijas programma

Papildus konkrētām slimībām veltītajām programmām ECDC ir izveidojis Sabiedrības veselības mikrobioloģijas programmu. Tās mērķis ir stiprināt specializēto un references laboratoriju spējas Eiropā un veicināt to sadarbību.

Ziņojumi

Ar ECDC tīmekļa vietnē esošā Mediju centra palīdzību centrs nodrošina, ka sabiedrība ātri saņem objektīvu, uzticamu un viegli pieejamu informāciju par ECDC darbību un darba rezultātiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2004. gada 20. maijā.

KONTEKSTS

Infekcijas slimības ir nopietns drauds cilvēku veselībai, jo tās var ļoti ātri izplatīties visā pasaulē. ES izveidoja ECDC, lai varētu efektīvi un ātri reaģēt uz epidēmijām, piemēram, smagu akūtu respiratoro sindromu (SARS).

ECDC darbojas kopš 2005. gada, un tā mītne ir Stokholmā, Zviedrijā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 851/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (OV L 142, 30.4.2004., 1.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016

Top