Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1920/2006, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to tiek pārstrādāta Padomes Regula (EEK) Nr. 302/93, ar ko izveido Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA), lai paplašinātu tās darbības jomu, iekļaujot tajā arī jaunās narkotiku lietošanas tendences, jo īpaši vairāku narkotiku lietošanu vienlaikus (nelegālu narkotiku lietošana kopā ar legālām narkotikām vai zālēm).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Centra pienākums ir nodrošināt Eiropas Savienības (ES) iestādēm un ES valstīm objektīvus, uzticamus un salīdzināmus datus par narkotikām un narkomāniju.

EMCDDA politikas veidotājiem sniedz datus, kas tiem nepieciešami, lai izstrādātu pārdomātus tiesību aktus un stratēģijas narkotiku jomā. Tas arī sniedz profesionāļiem un praktiķiem paraugprakses piemērus un informāciju par jaunām jomām, kurās veikt pētījumus par narkotikām un narkomānijas sekām.

Galvenie uzdevumi

EMCDDA galvenie mērķi ir:

 • apkopot un analizēt esošos datus par narkotikām un narkomāniju ES un sadarbībā ar ārpussavienības valstīm;
 • salīdzināt datus, lai palīdzētu izvērtēt valstu un ES politiku narkotiku jomā;
 • izplatīt datus un informāciju par situāciju narkotiku jomā, tostarp datus par jaunām tendencēm;
 • sadarboties ar tādām ES aģentūrām kā Eiropols un Eurojust vai specializētajām Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām, piemēram, UNODC (Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas birojs).

Prioritārās jomas

Centra darbība galvenokārt ir vērsta uz:

 • situācijas narkotiku jomā un jaunu tendenču uzraudzību, jo īpaši saistībā ar vairāku narkotiku lietošanu vienlaikus;
 • to risinājumu uzraudzību, ko piemēro ar narkotikām saistītajām problēmām, un paraugprakses savstarpējās apmaiņas veicināšanu starp ES valstīm;
 • agrīnās brīdināšanas sistēmas uzturēšanu un jaunu psihoaktīvo vielu* riska novērtēšanu;
 • instrumentu izstrādāšanu, lai palīdzētu Eiropas Komisijai un ES valstīm uzraudzīt un izvērtēt savu politiku narkotiku jomā.

Reitox tīkls

Lai pildītu savu pamatuzdevumu sniegt pareizu un salīdzināmu informāciju par narkotikām, EMCDDA ir izveidojusi īpašu instrumentu valstu datu apkopošanai saskaņotā veidā, izmantojot Reitoxtīklu.

Reitox tīkls savieno valstu narkotiku informācijas sistēmas un ir galvenais instruments, ar kura starpniecību EMCDDA apmainās ar datiem un metodisko informāciju par narkotikām un narkomāniju ES.

Ar Reitox tīkla starpniecību apkopotos datus izmanto arī, lai:

 • uzraudzītu ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna īstenošanu;
 • palīdzētu izstrādāt ieteikumus atbilstīgiem valstu reaģēšanas pasākumiem ārstēšanas, profilakses un kaitējuma mazināšanas darbību organizēšanai.

Tīklu veido viens specializētais centrs katrā ES valstī, kas iesaistījusies EMCDDA darbā, un Komisijas specializētais centrs.

Organizācija un darbība

Centrs atrodas Lisabonā (Portugālē). Centram ir Administratīvā valde, kurai palīdz Budžeta komiteja, Izpildkomiteja un Zinātniskā komiteja, kas sniedz atzinumus par visiem centra darbības zinātniskajiem aspektiem.

EMCDDA uztur ciešu saikni ar Reitox tīkla valstu kontaktpunktiem un citām partnerorganizācijām.

EMCDDA strādā saskaņā ar trīs gadu darbības stratēģiju, kurā ir definēti galvenie tā darbības mērķi attiecīgajā laikposmā. Tā darbības stratēģijas un darba programmas 2016.–2018. gadam mērķis ir sniegt ieguldījumu drošākas un veselīgākas Eiropas izveidē. Tās ir vērstas uz trim galvenajām darbības jomām:

 • ziņošana par pierādījumiem un zināšanu apmaiņa: šeit ietilpst produkti (piemēram, norādījumi, pētījumi, utt.) un pakalpojumi (piemēram, konsultācijas), ko EMCDDA sniegs laikā no 2016. līdz 2018. gadam, kā arī apmācības ieinteresētajām personām un partneriem (piemēram, akadēmisko aprindu pārstāvjiem);
 • agrīnā brīdināšana un risku novērtēšana, izmantojot EMCDDAsniegtās uzraudzības iespējas: šeit ietilpst ES agrīnās brīdināšanas sistēma un jaunu narkotiku un jaunu tendenču un draudu radītā riska novērtēšana;
 • situācijas, reaģēšanas pasākumu un tendenču analīze: tās mērķis ir sniegt ikgadēju, atjauninātu pārskatu par narkotiku pieprasījumu un piedāvājumu, kam pievienota informācija par dažādiem reaģēšanas pasākumiem, ko īsteno nolūkā novērst narkotiku lietošanu, mazināt to kaitējumu vai draudus un palīdzēt narkotiku lietotājiem izārstēties un no jauna integrēties sabiedrībā.

Galvenās darbības jomas papildina trīs transversālas darbības jomas:

 • informācijas apkopošana un pārvaldība;
 • visu darbību (piemēram, zinātnisko darbību) kvalitātes nodrošināšana;
 • sadarbība ar partneriem ES līmenī un ārpussavienības līmenī (starptautiskās organizācijas un ārpussavienības valstis).

Centra trīs gadu darbības stratēģijā ietilpst arī īpašas gada darba programmas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2007. gada 16. janvārī.

KONTEKSTS

EMCDDA tika izveidots 1993. gadā. Pēc centra atklāšanas Lisabonā 1995. gadā tas ir viens no ES decentralizētajām aģentūrām. 2015. gadā centrs atzīmēja 20. gadadienu kopš brīža, kad Eiropā sāka uzraudzīt situāciju narkotiku jomā.

GALVENIE TERMINI

* Psihoaktīvas vielas: vielas, kas pēc to lietošanas ietekmē personas garīgos procesus.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1920/2006 (2006. gada 12. decembris) par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (pārstrādāta versija) (OV L 376, 27.12.2006., 1.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.02.2016

Top