Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienlīdzīga attieksme pret pagaidu darba aģentūru darbiniekiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienlīdzīga attieksme pret pagaidu darba aģentūru darbiniekiem

Eiropas tiesību akts uzlabo pagaidu darba aģentūru darbinieku aizsardzību, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz darba un nodarbinātības pamata apstākļiem. Tajā noteikta sistēma aģentūras darba izmantošanai, lai efektīvi palīdzētu radīt darbavietas un attīstīt elastīgas darba formas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām.

KOPSAVILKUMS

Pagaidu darba aģentūru darbiniekus pieņem darbā pagaidu darba aģentūra un īslaicīgi norīko darbā lietotājuzņēmumos. Attiecībā uz darba un nodarbinātības pamata apstākļiem pagaidu darba aģentūru darbinieki un darba ņēmēji, ko uzņēmums tam pašam amatam pieņēmis darbā tieši, vienmēr ir tiesīgi uz vienlīdzīgu attieksmi.

Šo direktīvu piemēro valsts un privātām pagaidu darba aģentūrām vai lietotājuzņēmumiem, kas veic saimnieciskas darbības, neatkarīgi no tā, vai tie gūst peļņu vai ne. Dalībvalstis pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem var noteikt, ka šī direktīva neattiecas uz darba līgumiem saskaņā ar īpašām valsts programmām, jo īpaši profesionālās apmācības, integrēšanas vai pārkvalificēšanas programmām.

Darba un nodarbinātības apstākļi

Vienlīdzīgas attieksmes princips attiecas darba un nodarbinātības pamata apstākļiem attiecībā uz:

  • darba laiku, virsstundām, pārtraukumiem, atpūtas laiku, nakts darbu, brīvdienām un valsts noteiktām brīvdienām;
  • darba samaksu.

Pret darba ņēmējiem izturas vienādi arī attiecībā uz:

  • grūtnieču un sieviešu, kas baro bērnu ar krūti, aizsardzību;
  • bērnu un jauniešu aizsardzību;
  • vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm;
  • aizsardzību pret diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas, ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Tomēr dalībvalstis var atļaut sociālajiem partneriem noteikt īpašus darba un nodarbinātības apstākļus aģentūru darbiniekiem.

Apspriežoties ar sociālajiem partneriem, dalībvalstis var arī piemērot atkāpi no vienlīdzīgas samaksas principa aģentūru darbiniekiem, kuriem ir pastāvīgs darba līgums (PDL) un kuri turpina saņemt darba samaksu starp diviem norīkojumiem.

Piekļuve nodarbinātībai, apmācībai un pakalpojumiem

Pagaidu darba aģentūru darbiniekiem norīkojuma beigās jāspēj brīvi noslēgt darba līgumu ar lietotājuzņēmumu. Tāpēc tie ir jāinformē par pastāvīgas nodarbinātības vakancēm. Ir jāveicina viņu līdzdalība apmācības programmās vai nu pagaidu darba aģentūrā, vai arī lietotājuzņēmumā.

Aģentūru darbiniekiem jāspēj piekļūt lietotājuzņēmuma ērtībām un koplietošanas iespējām, jo īpaši ēdnīcu pakalpojumiem, bērnu aprūpes iespējām un transporta pakalpojumiem, principā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citiem darba ņēmējiem.

Pārstāvība un informēšana

Darba ņēmēju pārstāvošās struktūras veido, aprēķinot darba ņēmēju skaitu uzņēmumā vai iestādē. Aģentūru darbinieki šajā aprēķinā tiek pieskaitīti pagaidu darba aģentūrai, kura tos nodarbina, lietotājuzņēmumam, kurā tie ir norīkoti, vai arī abiem uzņēmumiem.

Kad lietotājuzņēmums sniedz informāciju par nodarbinātības stāvokli darba ņēmējus pārstāvošām struktūrām, tam jāsniedz informācija par aģentūru darbinieku izmantošanu.

Sodi

Dalībvalstīm ir jānosaka iedarbīgi, samērīgi un atturoši sodi, ko piemēro, ja ir pārkāpti valsts noteikumi šīs direktīvas piemērošanai. Tām arī jānodrošina, ka ir pieejami juridiski vai administratīvi aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad pārkāptas šajā direktīvā noteiktās saistības.

Konteksts

Dalībvalstīm bija jāpārskata pagaidu aģentūru darbam piemērojamie ierobežojumi vai aizliegumi ne vēlāk kā līdz 2011. gada 5. decembrim. Šos ierobežojumus var pamatot, tikai ievērojot vispārējas intereses.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2008/104/EK

5.12.2008.

5.12.2011.

OV L 327, 5.12.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Direktīvas 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām piemērošanu ( COM(2014) 176 final , 21.3.2014. -Oficiālajā Vēstnesīnav publicēts).

Komisijas ziņojumā secināts, ka kopumā direktīvas noteikumi ir īstenoti un piemēroti pareizi, tomēr direktīvas divkāršais mērķis nav pilnībā sasniegts. No vienas puses, atrunu izmantošana attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanu īpašos gadījumos var būt radījusi situāciju, kurā direktīvas piemērošanai nav reāla ietekme uz pagaidu darba aģentūru darbinieku aizsardzības uzlabošanu. No otras puses - pagaidu darba aģentūru darba izmantošanas ierobežojumu un aizliegumu pārskatīšana lielākajā daļā gadījumu bijusi par pamatu, lai tiesiski nostiprinātu status quo, tā vietā, lai sniegtu ierosmi pārdomāt aģentūru darba lomu modernā un elastīgā darba tirgū.

Komisija turpinās uzraudzīt direktīvas piemērošanu un cieši sadarbosies ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu. Ņemot vērā, ka dalībvalstis direktīvu īstenojušas vien nesen un ka ir jāpaiet ilgākam laikam, lai varētu apkopot ar direktīvas piemērošanu saistīto pieredzi, Komisija uzskata, ka pašlaik direktīva nav jāgroza.

Pēdējā atjaunināšana: 17.06.2014

Top