Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Savstarpēju mācību programma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Savstarpēju mācību programma

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 149. pants — pasākumi nodarbinātības veicināšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS PROGRAMMAS MĒRĶIS?

Savstarpēju mācību programmā (MLP) Eiropas Savienības (ES) valstis tiek mudinātas dalīties ar pieredzi un paraugpraksi nodarbinātības jomā.

Tās mērķis ir uzlabot un attīstīt ES valstu sadarbību valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Sadarbība notiek galvenajās jomās, kas minētas Eiropas Nodarbinātības stratēģijā (ENS), kas ir stratēģijas “Eiropa 2020” neatņemama sastāvdaļa.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Programma palīdz sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomās. Tie ir šādi:

 • 75 % iedzīvotāju vecumā no 20 līdz 64 gadiem ir jābūt nodarbinātiem;
 • priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājiem ir jābūt mazākiem par 10 %;
 • 40 % jauniešu ir jābūt augstākajai izglītībai;
 • nabadzības skarto iedzīvotāju skaits ir jāsamazina par 20 miljoniem.

MLP turklāt ir arī instruments, kas ir daļa no atvērtās koordinācijas metodes, kas izveidota, lai palīdzētu saskaņot valstu nodarbinātības politiku.

Darbība

Programma ietver vairāku veidu pasākumus, piemēram:

 • tematiskos pasākumus — tie ir konkrētiem nodarbinātības politikas jautājumiem veltīti semināri un darbsemināri, kuru laikā politikas veidotāji, nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas ieinteresētās personas var apspriest stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanu;
 • pieredzes apmaiņu mācīšanās nolūkā — nelielu grupu sanāksmes, kurās ES valstu pārstāvji var dalīties pieredzē saistībā ar konkrētiem politikas jautājumiem;
 • salīdzinošās izvērtēšanas sanāksmes — tās ir ES valstu pārstāvju un neatkarīgu ekspertu sanāksmes, kas veltītas ar konkrētām politikas jomām saistītiem jautājumiem un organizētas tā, lai varētu apmainīties ar paraugpraksi;
 • informācijas izplatīšanas seminārus — tie ir semināri, kas tiek rīkoti katra gada noslēgumā nolūkā informēt par MLP rezultātiem. Šo semināru galvenie dalībnieki ir:
  • ES iestādes un citas starptautisko politiku veidojošās organizācijas;
  • ES valstu pārstāvji;
  • vietējās un reģionālās iestādes;
  • sociālie partneri;
  • NVO;
  • akadēmiskās iestādes;
 • darba tirgus prakses datubāzi — tā satur efektīvas politikas un pasākumu piemērus. Ir pieejama arī datubāzes lietošanas rokasgrāmata.

Dalībnieki

Programmā var iesaistīties ES valstis, ES kandidātvalstis un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis.

KONTEKSTS

Savstarpēju mācību programma

AKTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, 3. daļa, Savienības iekšpolitika un rīcība, IX sadaļa, Nodarbinātība, 149. pants (bijušais EKL 129. pants) (OV C 326, 26.10.2012., 113. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.05.2016

Top