Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jaunatnes līdzdalība un informētība saistībā ar ES politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jaunatnes līdzdalība un informētība saistībā ar ES politiku

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2006) 417 galīgā redakcija) par Eiropas politiku attiecībā uz jaunatnes līdzdalību un informētību

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir novērtēt Eiropas Savienības (ES) valstu veiktos tālākos pasākumus attiecībā uz kopējiem mērķiem jauniešu līdzdalībai un informētībai. Šos mērķus pieņēma pēc Baltās grāmatas “Jauns impulss Eiropas jaunatnei” publicēšanas 2001. gadā, lai veicinātu jauniešu aktīvu pilsonību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Baltā grāmata bija par pamatu tam, ka pieņēma pirmo struktūru Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2002. gadā), kurā, piemērojot atklāto koordinācijas metodi, ES valstis vienojās pievērst uzmanību četrām īpašām prioritātēm:

 • 1.

  informētība;

 • 2.

  līdzdalība;

 • 3.

  brīvprātīga darbība;

 • 4.

  plašākas zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar jaunatni.

Paziņojumā ir analizēti ES valstu iesniegtie ziņojumi attiecībā uz mērķu sasniegšanu, kas noteikti divās no šīm četrām prioritātēm — jauniešu informētība un līdzdalība.

Informētība

Paziņojumā galvenokārt secināts, ka jauniešiem paredzētie informētības instrumenti bija pieejami visās ES valstīs, taču jāturpina to attīstīšana un personalizēšana. Šajā sakarā Eiropas Komisija izveidoja īpašu jaunatnes portālu, kurš kopš 2003. gada ir atbalstījis jaunatnes darbību Eiropā.

Tajā arī raksturoti ES veiktie pasākumi, lai uzlabotu jauniešiem sniegtās informācijas kvalitāti. Eiropas Eurodesk, Eryica un EYCA tīkliem ir būtiska loma kvalitatīvas informācijas sniegšanā jauniešiem, jauniešu informēšanas darbinieku prasmju un kvalifikācijas uzlabošanā ar tīklu palīdzību un šo tīklu dalībnieku apmācības kursu izstrādāšanā.

Līdzdalība

Paziņojumā parādīts, ka ES valstu aktivitātes, kas tiek veiktas, lai atbalstītu jauniešu līdzdalību demokrātijā, ir daudz koordinētākas nekā iepriekš, īstenojot pasākumus, lai:

 • uzlabotu tiesisko regulējumu jaunatnes līdzdalības jomā, lai palielinātu jauniešu līdzdalību vēlēšanās;
 • atbalstītu vietēja mēroga līdzdalības un pārstāvniecības struktūras ES valstīs;
 • atbalstītu projektus, kas ļauj jauniešiem būt galvenajiem dalībniekiem savos projektos.

Šajā konkrētajā jomā ir izstrādāta ES jaunatnes stratēģija 2010.–2018. gadam, tostarp ES darba plāns jaunatnes jomā 2016.–2018. gadam. Tas ietver noteiktas darbības, lai veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā, īstenojot šādas aktivitātes:

 • attīstot dialoga mehānismus, kas iesaista jauniešus un veicina viņu līdzdalību valsts politikas veidošanā;
 • atbalstot jaunatnes organizācijas;
 • veicinot mazāk pārstāvēto jauniešu grupu līdzdalību politikā un pilsoniskās sabiedrības organizācijās.

Komisija arī ieviesa labas prakses apmaiņu, lai veicinātu jauniešu līdzdalību izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās aktivitātēs.

Cita starpā ir izstrādāts arī jauns plāns radikalizācijas apkarošanai, izmantojot izglītību un darbu ar jauniešiem, lai nodrošinātu, ka bērni un jaunieši iegūst zināšanas un prasmes sociālajā, pilsoniskajā un kultūras jomā, kā arī pastiprināti izmanto kritisko domāšanu, lietojot internetu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei par Eiropas politiku attiecībā uz jaunatnes līdzdalību un informētību. Turpmākie pasākumi pēc Baltās grāmatas par jaunu impulsu Eiropas jaunatnei: Kopējo mērķu īstenošana jauniešu līdzdalībai un informētībai nolūkā veicināt viņu aktīvu Eiropas pilsonību (COM(2006) 417 galīgā redakcija, 20.7.2006.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Komisijas Baltā grāmata: “Jauns impulss Eiropas jaunatnei” (COM(2001) 681 galīgā redakcija, 21.11.2001.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija (2002. gada 27. jūnijs) par Eiropas sadarbības struktūru jaunatnes jomā (OV C 168, 13.7.2002., 2.–5. lpp.)

Padomes rezolūcija (2003. gada 25. novembris) par kopējiem mērķiem jauniešu līdzdalībai un informētībai (OV C 295, 5.12.2003., 6.–8. lpp.)

Komisijas paziņojums Padomei par Eiropas politiku attiecībā uz jaunatni. Jaunatnes problēmu risināšana Eiropā — Eiropas Jaunatnes pakta īstenošana un pilsoniskās aktivitātes veicināšana (COM(2005) 206 galīgā redakcija, 30.5.2005.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija (2005. gada 24. maijs) par kopējā mērķa īstenošanu: palielināt jauniešu līdzdalību reprezentatīvas demokrātijas sistēmā (OV C 141, 10.6.2005., 3.–4. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija (2005. gada 24. maijs) par kopējo jaunatnes informācijas mērķu īstenošanu (OV C 141, 10.6.2005., 5.–6. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropadomei. Pilsoņu programma — Eiropas efektivitātes nodrošināšanai (COM(2006) 211 galīgā redakcija, 10.5.2006.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.02.2017

Top