Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veselības aizsardzība un drošība darba vietā: trokšņa iedarbība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veselības aizsardzība un drošība darba vietā: trokšņa iedarbība

 

KOPSAVILKUMS

Šī direktīva attiecas uz darbībām, kuras veicot, darba ņēmēji ir pakļauti riskiem, ko rada troksnis viņu darbā.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu paredz minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību pret tādiem viņu veselības un drošības darba vides riskiem, ko rada trokšņa iedarbība, jo īpaši dzirdes risku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darba vietā trokšņa ekspozīcijas robežvērtības, kuras nedrīkst pārsniegt, principā veido dienas vai nedēļas ekspozīcijas robežvērtību 87 decibelu (dB) līmenī, ņemot vērā jebkādu dzirdes aizsardzības līdzekļu radīto iedarbības pavājināšanu.

Ekspozīcijas darbības vērtības — decibelu līmeņi, kādos darba devējam jāveic noteikti pasākumi, — ir noteiktas kā 80 dB (zemākā vērtība) un 85 dB (augstākā vērtība) dienas vai nedēļas ekspozīcija.

Darba devējam ir pienākums novērtēt un, ja vajadzīgs, izmērīt darba vides trokšņa līmeņus, kuriem pakļauti darba ņēmēji, īpašu uzmanību pievēršot šādiem faktoriem:

ekspozīcijas līmenim, veidam un ilgumam, tostarp jebkuram impulsīvam troksnim*;

ekspozīcijas robežvērtībām un ekspozīcijas darbības vērtībām;

iedarbībai, kas skar īpašu riska grupu darba ņēmējus;

jebkurai iedarbībai, kas rodas, darba vides troksnim mijiedarbojoties ar darbu saistītām ototoksiskām vielām, vibrācijām vai brīdinājuma signāliem un citām ar drošību saistītām skaņām;

informācijai par trokšņa emisiju, ko nodrošina ražotāji;

alternatīvam darba aprīkojumam, kas var samazināt troksni;

darba vides trokšņa iedarbības paildzināšanai ārpus parastā darba laika;

informācijai, kas iegūta medicīniskajā uzraudzībā;

dzirdes aizsardzības līdzekļu pieejamībai.

Ciktāl iespējams, riska faktori ir jānovērš to rašanās avotā vai jāsamazina līdz minimumam, ņemot vērā:

citas darba metodes ar mazāku iedarbību;

atbilstīga darba aprīkojuma izvēli;

darba vietu iekārtojumu;

darba ņēmēju apmācību un informēšanu, kā arī to līdzdalību;

ekrānu, pārsegu, skaņas absorbentu, slāpēšanas un izolācijas risinājumu izmantošanu;

darba vietas un darba aprīkojuma uzturēšanu;

darba organizēšanu, darba grafikus un atpūtas laikus.

Iedarbība uz darba ņēmēju nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt ekspozīcijas robežvērtības.

Darba vietas, kurās ir pārsniegtas ekspozīcijas darbības vērtības, ir jāmarķē ar attiecīgām zīmēm un jāierobežo pieeja tām. Darba devējam ir jānodrošina darba ņēmējiem dzirdes aizsardzības līdzekļi. Vietās, kur trokšņa līmenis pārsniedz augstāko darbības vērtību, dzirdes aizsardzības līdzekļi jālieto obligāti.

Ja trokšņa līmenis rada risku veselībai, ES valstīm jānodrošina atbilstīga darba ņēmēju medicīniskā uzraudzība. Darba ņēmējs, iedarbība uz kuru pārsniedz augstāko ekspozīcijas darbības vērtību, ir tiesīgs uz dzirdes pārbaudi, savukārt darba ņēmējiem, kuri pakļauti zemāko ekspozīcijas darbības vērtību pārsniedzošai iedarbībai, jābūt pieejamai profilaktiskai dzirdes pārbaudei.

Ja diagnosticēti dzirdes bojājumi, ārsts novērtē, vai bojājuma iemesls var būt darba vides trokšņa iedarbība. Šādā gadījumā:

jāinformē darba ņēmējs;

darba devējam jāpārskata riska novērtējums un pasākumi riska mazināšanai;

darba devējam jāņem vērā ārsta ieteikums, tostarp jāapsver iespēja norīkot darba ņēmēju citā darbā;

darba devējam jāturpina medicīniskā uzraudzība un jāveic veselības stāvokļa pārbaude jebkuriem citiem darba ņēmējiem, kas bijuši līdzīgi pakļauti iedarbībai.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva stājās spēkā 2003. gada 15. februārī.

GALVENAIS TERMINS

* Impulsveida troksnis: īss, lielas intensitātes troksnis, piemēram, āmura sitiens.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK (2003. gada 6. februāris) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis) (septiņpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta izpratnē)

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2003/10/EK

15.2.2003.

14.2.2006. Mūzikas un izklaides jomai: 15.2.2008. Attiecībā uz jūras kuģu personālsastāvu: 15.2.2011.

OV L 42, 15.2.2003., 38.–44. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2007/30/EK

28.6.2007.

31.12.2012.

OV L 165, 27.6.2007., 21.–24. lpp.

Regula (EK) Nr. 1137/2008

11.12.2008.

OV L 311, 21.11.2008., 1.–54. lpp.

Direktīvas 2003/10/EK turpmākie grozījumi un izmaiņas ir iekļautas sākotnējā tekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.10.2015

Top