Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (2003/C 218/01) par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju — trīspusēju padomdevēju struktūru, kuras uzdevums ir palīdzēt Eiropas Komisijai sagatavot un īstenot lēmumus darba drošības un veselības aizsardzības jomā, kā arī veicināt sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, arodbiedrībām un darba devēju organizācijām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Komitejā, ar kuru paredzēts racionalizēt konsultāciju procesu darba drošības un veselības aizsardzības jomā, ietilpst visi valsts un privātie ekonomikas sektori. Tās galvenie uzdevumi ir šādi:

 • sniegt atzinumu par Eiropas Savienības (ES) iniciatīvām darba drošības un veselības aizsardzības jomā (jauni tiesību akti, ES programmas utt.);
 • aktīvi līdzdarboties, lai noteiktu ES līmeņa prioritātes un ieviestu attiecīgas politikas stratēģijas;
 • mudināt viedokļu un pieredzes apmaiņu (darbojoties kā starpniekam starp valstu līmeni un ES līmeni).

Komitejā ir trīs pilntiesīgi locekļi no katras ES valsts:

 • viens valdības pārstāvis,
 • viens arodbiedrību pārstāvis un
 • viens darba devēju organizāciju pārstāvis, kurus Padome ieceļ uz trīs gadiem.

Komitejā ir izveidotas trīs attiecīgas interešu grupas. Katra interešu grupa izraugās vienu no saviem locekļiem par tās referentu un ieceļ koordinatoru.

Komitejas priekšsēdētājs ir ģenerāldirektors, kurš Komisijā atbild par sociālo politiku. Divreiz gadā tiek rīkotas komitejas plenārsēdes. Komisija (Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts) nodrošina komitejai sekretariāta pakalpojumus.

Komitejas darbības veidu nosaka tās reglaments, kuru komiteja pieņēma 2004. gada 18. novembrī, pamatojoties uz Komisijas labvēlīgu atzinumu.

Reglamentā ir noteikta arī lēmumu pieņemšanas kārtība, kas jāievēro ikreiz, pieņemot komitejas oficiālo nostāju. Iespējamā kārtība ir šāda:

 • parasta lēmumu pieņemšanas kārtība, ko piemēro plenārsēdēs. Šajā gadījumā atzinumu vai lēmumu var:
  • vienbalsīgi pieņemt, ja visu trīs interešu grupu referenti vienbalsīgi piekrīt apspriežamajam jautājumam,
  • pieņemt ar absolūto balsu vairākumu, ja referenti nepauž vienbalsīgu piekrišanu;
 • operatīvā lēmumu pieņemšanas kārtība, ja ir uzsākta rakstiskā procedūra (tikai tad, ja ir saņemts absolūtais balsu vairākums).

Komitejas pieņemtie atzinumi Komisijai nav saistoši.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2004. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums (2003. gada 22. jūlijs) par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu (2003/C 218/01) (OV C 218, 13.9.2003., 1.–4. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas atzinums par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas reglamenta projektu (COM(2004) 756 galīgā redakcija, 17.11.2004.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2016

Top