Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zinātniskie ieteikumi ES zivsaimniecības politikas jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zinātniskie ieteikumi ES zivsaimniecības politikas jomā

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2005/629/EK par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu izveido Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteju. Komiteja dod ieguldījumu, lai palīdzētu Eiropas Komisijai īstenot ES kopējo zivsaimniecības politiku (KZP).

Tajā ir noteikta komitejas loma un struktūra, kā arī komitejas locekļu iecelšanas procedūras.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Loma

Komisija apspriežas ar šo komiteju visos jautājumos, kas attiecas uz ūdeņu dzīvo resursu (jūras dzīvnieku un augu) saglabāšanu un pārvaldību, jo īpaši saistībā ar bioloģiskiem, ekonomiskiem, vides, sociālajiem un tehniskajiem aspektiem.

Komitejas viedoklis ir būtisks, lai nodrošinātu ES zivsaimniecības politikas ilgtspēju. Komitejai ir svarīgs uzdevums sniegt ieteikumus saistībā ar šādiem aspektiem:

maksimālais ilgtspējīgas ieguves apjoms (maksimālais ieguves apjoms, ko var regulāri izmantot, ilgtermiņā neizsmeļot zivju resursus);

kopējā pieļaujamā nozveja (KPN — noteiktas zivju sugas maksimālais daudzums, ko noteiktā periodā ir atļauts nozvejot konkrētā teritorijā).

Sastāvs un iecelšana

Komitejas sastāvā ir 30–35 izcili eksperti un zvejas tehnologi no jūras bioloģijas un ekoloģijas nozarēm, zivsaimniecības zinātnes un ar zivsaimniecību saistītām ekonomikas, statistikas un pētniecības jomām.

Locekļus ieceļ no saraksta, ko sagatavo pēc tam, kad Komisija savā tīmekļa vietnē publicējusi atklātu uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. Locekļi tiek iecelti uz 3 gadiem, un šo amatu var regulāri pagarināt.

Pēc apspriešanās ar Komisiju komiteja īpašu jautājumu risināšanai var izveidot savas darba grupas. Komitejas un tās darba grupu sanāksmēs var piedalīties Komisijas pārstāvji un citi ārēji eksperti.

Darbība

Komisija regulāri vai pēc vajadzības apspriežas ar komiteju par jautājumiem, kas saistīti ar dzīvo ūdens resursu saglabāšanu un pārvaldību.

Sagatavojot priekšlikumus par zivsaimniecības pārvaldību, tā ņem vērā komitejas viedokli. Komiteja var arī pēc savas iniciatīvas iesniegt Komisijai atzinumus par zivsaimniecības jautājumiem.

Komiteja katru gadu sagatavo ziņojumu par šādiem aspektiem:

zivju krājumu stāvoklis un tendences zivsaimniecības nozarē, uzsverot zivju krājumu stāvokļa ietekmi uz ekonomiku;

darbs, kas paveikts, lai koordinētu zinātnisko, tehnisko un ekonomikas pētniecību zivsaimniecības un akvakultūras (t. i., zivju un gliemju audzēšanas) nozarē.

Reglaments

Komiteja savus iekšējos noteikumus pieņem pēc apspriešanās ar Komisiju. Tās darbības pamatprincipi ir izcilība, neatkarība un pārredzamība, vienlaikus ievērojot konfidencialitāti nodokļu un komerciālos jautājumos. Šie noteikumi ir publicēti Komisijas tīmekļa vietnē.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājās spēkā 2005. gada 26. augustā.

KONTEKSTS

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (STECF).

AKTS

Komisijas Lēmums 2005/629/EK (2005. gada 26. augusts) par Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas izveidošanu (OV L 225, 31.8.2005., 18.–22. lpp.)

Lēmuma 2005/629/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016

Top