Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 1365/75, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound).

Eurofound ir izveidots, lai veicinātu labāku dzīves un darba apstākļu nodrošināšanu valstīs. Savu uzdevumu tas pilda partnerībā ar valstu valdībām, darba devējiem, arodbiedrībām un ES iestādēm (piemēram, Komisiju, Parlamentu, Padomi un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju).

Galvenie uzdevumi

Eurofound galvenie mērķi ir:

 • uzraudzīt tendences un jaunākās norises dzīves un darba apstākļu, ražošanas attiecību un strukturālo pārmaiņu jomā (piemēram, pārmaiņas jauno tehnoloģiju ieviešanas dēļ) ES ekonomikā;
 • sniegt atzinumus un konsultācijas par dzīves un darba apstākļu jautājumiem sociālās politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām;
 • izplatīt zināšanas un organizēt debates un informācijas apmaiņu ar pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru pārstāvjiem.

Pētniecības un komunikācijas darbības

Eurofound pamatdarbības veidi ietver galvenokārt pētniecības darba vadību un informatīvus un saziņas pasākumus šādās jomās:

 • ES iedzīvotāju dzīves apstākļi, piemēram, darba un ģimenes dzīves saskaņošana, valsts sociālie pakalpojumi un iespējas integrēties darba tirgū;
 • darba apstākļi, tostarp darba, darba laika, darba nosacījumu elastīguma un izmaiņu organizēšana visā ES teritorijā;
 • ražošanas attiecības, tostarp industriālas pārmaiņas un uzņēmumu pārstrukturizācija, darba ņēmēju līdzdalība lēmumu pieņemšanā un ES mēroga ražošanas attiecībās.

Eurofound sekmē informācijas un paraugprakses apmaiņu starp augstskolām, administratīvām iestādēm un ekonomiskām un sociālām organizācijām.

Tas organizē kursus, konferences un seminārus un piedalās pētījumos. Datus un atzinumus, kas izriet no neatkarīgiem un salīdzinošiem pētījumiem tas dara pieejamus valdībām, darba devējiem, arodbiedrībām un Eiropas Komisijai.

Četru gadu darba programma (2013.–2016. gadam)

Reizi četros gados Eurofound pārskata savu stratēģiju un darba orientāciju, kas noteikta vispārējā programmā.

Jauna četru gadu stratēģiskā darba programma tika pieņemta laikposmam no 2013. līdz 2016. gadam. Eurofound stratēģiskais mērķis, kas noteikts jaunajā četru gadu darba programmā, ir nodrošināt augstvērtīgas, savlaicīgas un politiski noderīgas zināšanas četrās galvenajās jomās:

 • 1.

  plašāka iesaiste darba tirgū un bezdarba apkarošana:

  • radot darbavietas,
  • uzlabojot darba tirgus situāciju un
  • veicinot integrāciju;
 • 2.

  darba apstākļu uzlabošana un darba ilgtspējas nodrošināšana visas dzīves laikā;

 • 3.

  ražošanas attiecību pilnveidošana, lai nodrošinātu taisnīgus un produktīvus risinājumus mainīgajā politikas kontekstā;

 • 4.

  dzīves standartu uzlabošana un sociālās kohēzijas veicināšana cīņā pret ekonomiskajām atšķirībām un sociālo nevienlīdzību.

Šajā darba programmā Eurofound sniedz faktus un skaitļus, uzrāda tendences un analizē politiku ES valstīs. Ir izveidots arī konkrētu atbilstīgo tēmu saraksts ar konkrētām prioritārajām darbībām.

Sadarbība

Eurofound sadarbojas ar specializētiem akadēmiskajiem institūtiem vai augstskolām ES valstīs un starptautiskā līmenī. Tas cieši sadarbojas arī ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru.

ES līmenī fonds cieši sadarbojas arī ar sociālajiem partneriem, piemēram, ar ETUC (Eiropas Arodbiedrību konfederācija) un BUSINESSEUROPE (Eiropas darba devēju organizācija).

Organizācija un darbība

Fonds atrodas Īrijā (Dublinā). To veido valde, kas pārstāv visu ES valstu sociālos partnerus un valdības, kā arī Eiropas Komisiju.

Fonds ir izveidojis arī divus novērošanas centrus:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 1975. gada 2. jūnijā.

KONTEKSTS

Fonds tika izveidots pirms 40 gadiem, 1975. gadā, lai veicinātu labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un izveidi.

AKTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 1365/75 (1975. gada 26. maijs) par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (OV L 139, 30.5.1975., 1.–4. lpp.)

Regulas (EEK) Nr. 1365/75 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.01.2016

Top