Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas apsekojums par valodu kompetencēm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas apsekojums par valodu kompetencēm

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2007) 184 galīgā redakcija) — standarti Eiropas apsekojumam par valodu kompetencēm

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Ar to ievieš Eiropas apsekojumu, lai nodrošinātu valstis, politikas veidotājus, skolotājus un praktiķus ar ticamiem un salīdzināmiem datiem par svešvalodu kompetenci Eiropas Savienībā (ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārbaudāmās prasmes un valodu prasmes

  • Pirmajā apsekojumā testi ietver lasīšanu, klausīšanos un rakstīšanu ar mērķi novērtēt vispārējo svešvalodu kompetenci divās visbiežāk mācītās oficiālās ES valodās katrā ES valstī: angļu, franču, vācu, spāņu un itāļu. Runāšanas prasmes iekļaus turpmākajos apsekojumos.
  • Testus citās valodās pirmajā apsekojuma kārtā var iekļaut kā valsts izvēli.

Kompetences līmeņa noteikšanas skala

Apsekojuma pamatā jābūt instrumentam, ar ko nosaka pieaugošo valodu kompetences līmeni no A1 līmeņa, kas ir pirmais jeb pamatlīmenis, līdz B2 līmenim, kas ir vidējais līmenis, izmantojot Eiropas vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas (CEFR) skalu.

Konteksta informācija

  • Ar skolēniem, skolotājiem, skolu direktoriem un valdībām izstrādātas aptaujas palīdzību apkopo konteksta informāciju, kas ļauj analizēt iespējamos faktorus, kas ietekmē valodu mācīšanos, piemēram, sociālekonomiskie faktori un migranta statuss.
  • Citi svarīgi konteksta dati ietver informāciju par to, vai mācību priekšmets ir obligāts vai brīvprātīgs, vai skolotājs ir ieguvis oficiālu valodu pasniedzēja izglītību vai arī valoda ir skolotāja dzimtā valoda, vai skolēnus grupē pēc mācīšanās spējām un kāds ir viņu dzimums.

Pārbaudāmā personu kopa

Apsekojuma mērķa kopā iekļauj skolēnus, kas apgūst pamatizglītības programmu pēdējā gadā (ISCED 2), vai vidējās izglītības programmu otrajā gadā (ISCED 3), ja otrā svešvaloda netiek mācīta pamatizglītības programmas ietvaros.

Testa instrumenti

Apsekojumu atļauts veikt gan ar datorizētiem, gan manuāliem instrumentiem. Datorizētus testus nodod valstu rīcībā, lai tos varētu pielāgot valstu vajadzībām ārpus apsekojuma, un tiem izmanto atklātā pirmkoda programmatūru.

Izmaksas

Valstu izmaksas par apsekojumu ir atkarīgas no apsekojuma galīgās struktūras. Starptautiskās izmaksas, ko ES finansē Mūžizglītības programmas (2007–2013) ietvaros, ietvēra testu izstrādi un koordināciju, izlases un izlases metožu noteikšanu, kā arī analīzi un rezultātu paziņošanu.

Apsekojuma īstenošana

KONTEKSTS

Svešvalodu kompetences joprojām ir ļoti svarīgs aspekts ES izglītības programmā, tādēļ tam ir piešķirta augsta prioritāte gan Erasmus+ programmā, gan stratēģijā sadarbībai izglītības un apmācības jomā “ET 2020”.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei — Eiropas apsekojuma par valodu kompetencēm sistēma (COM(2007) 184 galīgā redakcija, 13.4.2007)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.11.2016

Top