Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mūžizglītība: Eiropas kvalifikācijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mūžizglītība: Eiropas kvalifikācijas

KOPSAVILKUMS:

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai — ieteikums

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to tiek izveidots kopējs režīms, kas pazīstams kā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), lai palīdzētu ES valstīm un to izglītības iestādēm, darba devējiem un indivīdiem salīdzināt kvalifikācijas izglītības un apmācības sistēmās visā ES. Šis rīks ir būtisks Eiropas darba tirgus attīstīšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Padarot kvalifikācijas un kompetences pārredzamākas, EKI ir instruments programmas “Erasmus+” popularizēšanai. Ar standartizēta dokumenta palīdzību EKI arī papildina Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES) un “Europass” iniciatīvu, kas palīdz Eiropas iedzīvotājiem atrast darbu un apmācības iespējas jebkurā vietā Eiropā.
 • EKI, kas attiecas gan uz augstāko izglītību (universitātes un līdzīgas iestādes), gan uz profesionālo apmācību, palīdzēs paaugstināt darbinieku un studentu mobilitāti, ļaujot atzīt to kvalifikācijas ārpus viņu dzīvesvietas valsts.
 • EKI ir rīks, kura pamatā ir mācīšanās rezultāti nevis mācību ilgums. Galvenie atskaites līmeņa deskriptori ir:
  • prasmes (spēja piemērot zināšanas, lai veiktu praktiskus un teorētiskus uzdevumus);
  • kompetences (spēja izmantot zināšanas vai prasmes darba un mācību situācijās);
  • zināšanas.
 • EKI sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem, kas apraksta, ko mācību procesā iesaistītais zina, izprot un spēj darīt. Piemēram, 1. līmenis (vispārīgas pamatzināšanas) attiektos uz personu bez izglītības un apmācības, savukārt 8. līmenis (vistālāk attīstītās zināšanas) attiektos uz personu ar doktora grādu.
 • EKI nav paredzēta valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru (VKI) aizstāšanai, bet tai vajadzētu atvieglot ietvarstruktūru savstarpējo sadarbību. Katrā valstī, kas piedalās EKI, ir izveidots EKI valsts koordinācijas punkts, kas koordinē īstenošanu valsts līmenī un nodrošina informāciju pa to, kā VKI ir saistītas ar EKI.

KONTEKSTS

1999. gada Boloņas deklarācija veicināja mobilitāti un pārredzamību izglītības jomā ES teritorijā. Vienlaikus Boloņas process tuvināja ES salīdzināmai, savietojamai un saskaņotai augstākās izglītības sistēmai, kas izraisīja nepieciešamību līdzīgai rīcībai profesionālās apmācības jomā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2008. gada 23. aprīlis) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (OV C 111, 6.5.2008., 1.–7. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.01.2016

Top