Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošana

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2007) 392 galīgā redakcija) par skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošanu

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tā mērķis ir novērtēt skolotāju izglītību un apmācību Eiropas Savienībā un ierosināt potenciālus pasākumus, ko var veikt ES valstu līmenī, un noteikt, kā ES minētos pasākumus varētu atbalstīt.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Skolotājiem ir liela nozīme, jo viņi palīdz cilvēkiem attīstīt talantus un pilnvērtīgi īstenot savu potenciālu, kā arī apgūt virkni zināšanu un prasmju, kas viņiem kā pilsoņiem un darbiniekiem būs vajadzīgas.

Paziņojumā ir uzsvērtas lielās atšķirības starp skolotāju izglītības standartiem un praksēm dažādās ES valstīs, piemēram, minimālais laikposms gadā, kas atvēlēts obligātajām mācībām darbalaikā, kā arī atbalsts un pārraudzība, kas pieejama jaunajiem skolotājiem.

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar ES valstīm, lai tām palīdzētu attīstīt un modernizēt savu izglītības un apmācības politiku. Tās mērķis ir radīt starptautiski mobilu profesiju ar atbilstošu kvalifikāciju, kurā visas karjeras laikā skolotāji tiek atbalstīti, lai turpinātu savu profesionālo attīstību, sadarbojoties ar plašāku sabiedrību. Komisija ES valstīm ierosina tālāk aprakstītos politikas pasākumus.

Mūžizglītība

Katra skolotāja mūžizglītība profesionālai attīstībai jākoordinē valsts līmenī, un tai jānodrošina pienācīgs finansējums. Sākot jau ar ievada apmācības programmām, mūžizglītība ietver konsultēšanu un nepārtrauktas diskusijas par apmācības un attīstības vajadzībām.

Nepieciešamās prasmes

Skolotājiem jāpārzina mācāmais priekšmets, tiem jābūt vajadzīgajai mentalitātei un prasmei, lai varētu palīdzēt jauniešiem pilnībā realizēt savu potenciālu, nosakot katra skolēna konkrētās vajadzības un izmantojot dažādas stratēģijas.

Prakses analīze un pētniecība

Skolotāji palīdz jauniešiem uzņemties atbildību, taču skolotājiem jābūt atbildīgiem arī par savu izvēlēto ceļu zināšanu papildināšanai. Tas ietver sistemātisku mācīšanas prakses analīzi un mācāmās klases līmeņa pētniecību.

Kvalifikācija

Ņemot vērā sarežģītās prasības, ko izvirza skolotājiem, un daudzveidīgās zināšanas un prasmes, kas skolotājiem jāpārvalda, ES valstīm jāapsver iespēja pāriet uz augstāku kvalifikācijas līmeni, kā jau tas ir pieņemts dažās valstīs.

Skolotāju izglītība augstākās izglītības nozarē

Skolotāju izglītības programmām jābūt pieejamām augstākās izglītības iestāžu maģistrantūras un doktorantūras (kā arī bakalaura) studiju programmās, un jāstiprina saikne starp pedagoģijas pasniedzējiem, strādājošiem skolotājiem, darba pasauli un citu jomu iestādēm. Tiem, kuri izglīto skolotājus, ir jābūt praktiskai skolotāja pieredzei un jābūt augstiem standartiem atbilstošām prasmēm, mentalitātei un kompetencei, kas vajadzīga skolotājiem.

Skolotāja profesija sabiedrībā

Skolotājiem pilnībā jāatspoguļo sabiedrības daudzveidība kultūras, dzimtās valodas un dzimuma vai īpašu vajadzību aspektā, un ES valstīm jānovērš šķēršļi šā mērķa sasniegšanai.

Savukārt Komisija apņemas:

  • turpināt centienus uzlabot skolotāju izglītību;
  • izstrādāt labākus veidus, kā mērīt progresu;
  • dalīties ar jaunām zināšanām un dot ieguldījumu to efektīvā izmantošanā;
  • pārskatīt sasniegto un iesniegt turpmākus priekšlikumus.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Par skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošanu (COM(2007) 392 galīgā redakcija, 3.8.2007.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes secinājumi (2009. gada 26. novembris) par skolotāju un skolu vadītāju profesionālo pilnveidošanos (OV C 302, 12.12.2009., 6.–9. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Izglītības pārvērtēšana — ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai (COM(2012) 669 final, 20.11.2012.)

Komisijas dienestu darba dokuments “Atbalsts pasniedzēju profesijām labāku mācību rezultātu nodrošināšanai”, kas pievienots dokumentam “Komisijas paziņojums. Izglītības pārvērtēšana — ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai” (SWD(2012) 374 final, 20.11.2012.)

Padomes secinājumi (2014. gada 20. maijs) par skolotāju efektīvu izglītību (OV C 183, 14.6.2014., 22.–25. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2016

Top