Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izglītības un mūžizglītības statistikas nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izglītības un mūžizglītības statistikas nodrošināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 452/2008 — izglītības un mūžizglītības statistikas izveide un pilnveide

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido statistisko standartu vienotu satvaru saskaņotu datu veidošanai izglītības un mūžizglītības jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula attiecas uz šādām jomām:

 • 1.

  Izglītības un apmācības sistēmas.

 • 2.

  Pieaugušo piedalīšanās mūžizglītībā.

 • 3.

  Cita statistika par izglītību un mūžizglītību (izglītības iegūšana cilvēka dzīves garumā personisku vai ar darbu saistītu iemeslu dēļ).

Eiropas Savienības (ES) mēroga statistikas veidošana tiek īstenota ar atsevišķiem statistikas pasākumiem:

 • attiecībā uz pirmajām divām jomām — regulāra un laicīga ES valstu statistikas piegāde;
 • attiecībā uz trešo jomu — papildu statistisko mainīgo un rādītāju izmantošana no citām statistiskās informācijas sistēmām un apsekojumiem;
 • standartu un rokasgrāmatu par statistikas satvariem, jēdzieniem un paņēmieniem izstrāde, pilnveide un modernizēšana;
 • datu kvalitātes uzlabošana saistībā ar kvalitātes sistēmu.

Eiropas Komisija ņems vērā ES valstīs pieejamās iespējas saistībā ar iepriekš minētajiem pasākumiem. Ja iespējams, attiecībā uz savāktajiem datiem īpaša uzmanība tiks veltīta reģionālajiem un dzimuma aspektiem.

Lai nodrošināt datu starptautisko salīdzināmību un izvairītos no darba dublēšanā starptautiskā līmenī, Komisija (Eurostat) arī sadarbosies ar ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Statistikas institūtu, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) un citām starptautiskām organizācijām.

Izglītības sistēmas ( UOE )

Sākot ar 2012.–2013. mācību gadu — Komisijas Regula (ES) Nr. 912/2013 (2013. gada 23. septembris) attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām.

Pieaugušo izglītības apsekojums (PIA)

2016. gada PIA: Komisijas Regula (ES) Nr. 1175/2014 (2014. gada 30. oktobris) attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 24. jūnija.

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 452/2008 (2008. gada 23. aprīlis) par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (OV L 145, 4.6.2008., 227.–233. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 912/2013 (2013. gada 23. septembris), ar ko attiecībā uz statistiku par izglītības un apmācības sistēmām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (OV L 252, 24.9.2013., 5.–10. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 1175/2014 (2014. gada 30. oktobris), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 823/2010 (OV L 316, 4.11.2014., 4.–43. lpp.)

Padomes un Komisijas 2015. gada kopīgais ziņojums par stratēģiskas sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) īstenošanu — Jaunas prioritātes Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (OV L 417, 15.12.2015., 25.–35. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.11.2016

Top