Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mūžizglītība — pamatprasmes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mūžizglītība — pamatprasmes

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums 2006/962/EK par pamatprasmēm mūžizglītībā

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar to ES valstu valdības tiek aicinātas iekļaut savās mūžizglītības stratēģijās pamatprasmju mācīšanu un apguvi. Ieteikumā ir noteiktas astoņas pamatprasmes, kas ir būtiski svarīgas katram cilvēkam zināšanu sabiedrībā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šīs astoņas pamatprasmes ir šādas:
 • 1.

  Saziņa dzimtajā valodā: spēja izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, jūtas, faktus un viedokli gan mutiski, gan rakstiski.

 • 2.

  Saziņa svešvalodās: līdzīga saziņai dzimtajā valodā, bet papildus ietver arī starpniecības prasmes (t. i., konspektēšanu, pārfrāzēšanu, mutisku vai rakstisku tulkošanu) un starpkultūru izpratni.

 • 3.

  Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās: laba rēķināšanas prasme un izpratne par dabas pasauli, kā arī spēja izmantot zināšanas un tehnoloģijas, reaģējot uz noteiktām cilvēku vajadzībām (piemēram, medicīnā, transportā vai sakaros).

 • 4.

  Digitālā prasme: pārliecinoša un kritiska informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana darbā, brīvajā laikā un saziņā.

 • 5.

  Mācīšanās mācīties: spēja efektīvi organizēt savas mācības gan individuāli, gan grupās.

 • 6.

  Sociālās un pilsoniskās prasmes: spēja efektīvi un konstruktīvi piedalīties sabiedriskajā un darba dzīvē un iesaistīties aktīvā un demokrātiskā līdzdalībā, it īpaši sabiedrībās, kas kļūst aizvien daudzveidīgākas.

 • 7.

  Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība: spēja pārvērst idejas darbībā, izmantojot radošu pieeju, inovāciju un riska uzņemšanos, kā arī spēju plānot un vadīt projektus.

 • 8.

  Kultūras izpratne un izpausme: spēja novērtēt ideju, pieredzes un emociju nozīmi vairākos mākslas veidos, tostarp mūzikā, literatūrā un vizuālajā un izpildītājmākslā.

 • Eiropas Komisija:
  • atbalsta valstu centienus izstrādāt izglītības un apmācības sistēmas;
  • izmanto šīs astoņas pamatprasmes, lai veicinātu mācīšanos no līdzbiedriem un labas prakses apmaiņu;
  • veicina šo astoņu pamatprasmju plašāku izmantošanu saistītajās ES politikas jomās;
  • reizi divos gados ziņo par progresu.
 • 2009. gadā ES vienojās par jaunu stratēģisko programmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) laikposmam līdz 2020. gadam. Tā aizstāja iepriekšējo ET 2010. Tajā tika konstatēts, ka mūžizglītībai un mobilitātei ir jākļūst par realitāti, izveidojot izglītības un profesionālās apmācības sistēmas, kas labāk reaģētu uz pārmaiņām un būtu atvērtākas plašākai pasaulei.
 • 2014. gadā Erasmus+ pārņēma mūžizglītības programmu un sešas citas iepriekš atsevišķās izglītības, apmācības un jaunatnes programmas.

KONTEKSTS

Arvien globalizētākajā pasaulē cilvēkiem ir vajadzīgs plašs prasmju loks, lai pielāgotos un gūtu panākumus strauji mainīgajā vidē. Sākotnējā mūžizglītības programma tika izstrādāta, lai sniegtu izglītības iespējas cilvēkiem ikvienā dzīves posmā.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikums 2006/962/EK (2006. gada 18. decembris) par pamatprasmēm mūžizglītībā (OV L 394, 30.12.2006., 10.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.10.2016

Top