Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēma

Ar šo direktīvu Eiropas Savienībā (ES) izveido profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu, kas saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem ir piemērojama arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm un Šveicei. Tās mērķis ir padarīt darba tirgus elastīgākus, vēl vairāk liberalizēt pakalpojumus, sekmēt kvalifikāciju automātisku atpazīšanu un vienkāršot administratīvās procedūras.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

KOPSAVILKUMS

Ar šo direktīvu Eiropas Savienībā (ES) izveido profesionālo kvalifikāciju atzīšanas sistēmu, kas saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem ir piemērojama arī Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm un Šveicei. Tās mērķis ir padarīt darba tirgus elastīgākus, vēl vairāk liberalizēt pakalpojumus, sekmēt kvalifikāciju automātisku atpazīšanu un vienkāršot administratīvās procedūras.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar šo direktīvu pieņem noteikumus par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu starp ES valstīm, EEZ valstīm, kuras nav ES valstis, un Šveici.
 • Ar to ievieš valstu profesionālo noteikumu savstarpēju novērtēšanu un caurredzamības procedūru (t. i., profesiju piekļuves ierobežojumu pārbaudi un to nepieciešamības analīzi).
 • Tā ir piemērojama visiem ES valstu, EEZ valstu, kuras nav ES valstis, un Šveices iedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt reglamentētā profesijā kā pašnodarbinātie vai darbinieki valstī, kas nav valsts, kurā tie ieguvuši savu profesionālo kvalifikāciju.
 • Eiropas Komisija ir publicējusi Eiropā reglamentēto profesiju interaktīvu karti. Tās ir profesijas, kuru piekļuve jeb tiesības ar tām nodarboties ir atkarīgas no īpašu kvalifikāciju iegūšanas. Tajā ir arī iekļautas tādas profesijas, kurām piemērojama īpaša amata nosaukuma aizsardzība, piemēram, sertificēts inženieris Apvienotajā Karalistē.
 • Tas neattiecas uz jautājumiem, kas reglamentēti īpašās direktīvās, piemēram, Direktīvā 2006/43/EK par obligātajiem revidentiem. Cits piemērs attiecas uz advokātiem. Lai gan to kvalifikācijām ir piemērojama Direktīva 2005/36/EK, tie arī var gūt labumu no divām īpašām direktīvām (77/249/EEK un 98/5/EK), ar kurām šīs profesijas pārstāvjiem ievieš papildu veidus, kā sniegt pārrobežu pakalpojumus - darot to īslaicīgi vai strādājot pastāvīgi citās ES valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Īslaicīga mobilitāte

Ja profesionāļi vēlas sniegt savus pakalpojumus citā ES valstī īslaicīgi, principā viņi to var darīt, pamatojoties uz savu uzņēmējdarbību (t. i., tiesībām strādāt savā profesijā) savā izcelsmes valstī. Mērķa valsts var no tiem prasīt iepriekšēju paziņojumu, taču tiem nav jāveic atzīšanas procedūras. Tas neattiecas uz profesijām, kuras ir saistītas ar sabiedrības veselību un drošību. Attiecībā uz tām ES valstis var pieprasīt to kvalifikāciju iepriekšēju atzīšanu.

Pastāvīga uzņēmējdarbība

Direktīvā ir paredzētas 3 kvalifikāciju atzīšanas sistēmas:

 • 1.

  Automātiskā atzīšana profesijām, kuru minimālie apmācības nosacījumi ir saskaņoti Eiropas mērogā: ārsti, vispārējās aprūpes māsas, zobārsti, veterinārārsti, vecmātes, farmaceiti un arhitekti.

 • 2.

  Automātiskā atzīšana noteiktām profesijām: profesionāļi arodu, tirdzniecības un rūpniecības jomā var pieprasīt automātisku kvalifikāciju atzīšanu, pamatojoties uz profesionālo pieredzi.

 • 3.

  Vispārējā sistēma iepriekš minētajām profesijām, kuras neatbilst automātiskās atzīšanas režīma nosacījumiem, ir balstīta uz kvalifikāciju savstarpējas atzīšanas principu. Tas pats attiecas uz citām reglamentētajām profesijām, uz kurām iespējas pretendēt ir piešķirtas jebkurai personai, kas var pierādīt, ka tā ir pilnībā kvalificēta savā izcelsmes valstī. Tomēr, ja uzņēmējas valsts iestādes konstatē ievērojamas atšķirības starp izcelsmes valstī gūto apmācību un to apmācību, kas vajadzīga tādu pašu darbību veikšanai uzņēmējā valstī, šīs iestādes var prasīt personai iziet adaptācijas periodu vai nokārtot zināšanu pārbaudi. Principā persona pati var izvēlēties vienu no šīm iespējām.

Eiropas profesionālā karte (EPK)

Šī direktīva tika grozīta ar Direktīvu 2013/55/ES (ES valstīs piemērojama, sākot ar 2016. gada 18. janvāri), ar kuru nosaka Eiropas profesionālās kartes izveidi. Tā ļaus ieinteresētajām personām vieglāk un ātrāk iegūt savu kvalifikāciju atzīšanu, izmantojot standartizētu elektronisku procedūru. Kartes darbības pamatā būs Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) izmantošana, un tā tiks izsniegta elektroniska sertifikāta veidā. EPK pirmajā posmā tiks īstenota vispārējās aprūpes māsām, fizioterapeitiem, farmaceitiem, kalnu gidiem un nekustamā īpašuma aģentiem.

2013. gada direktīva arī ļaus iedzīvotājiem, kas vēlas panākt savu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, strādāt ar vienotu kontaktpunktu.

KAD ŠĪ DIREKTĪVA STĀJĀS SPĒKĀ UN KĀDS IR TĀS TRANSPONĒŠANAS PERIODS?

Direktīva 2005/36/EK stājās spēkā 2005. gada 20. oktobrī, un tā bija jātransponē līdz 2007. gada 20. oktobrim. Jaunākie grozījumi, kas tika ieviesti ar Direktīvu 2013/55/ES, stājās spēkā 2014. gada 17. janvārī, un to transponēšanas termiņš ir 2016. gada 18. janvāris.

KONTEKSTS

Tā kā ES valstīs samazinās darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits, paredzams, ka palielināsies pieprasījums pēc augsti kvalificētiem profesionāļiem, un tiek prognozēts, ka 2020. gadā tas sasniegs 16 miljonus darbavietu. Tas paredz, ka šo personu kvalifikācijas jāspēj ātri, vienkārši un uzticami atzīt visā ES.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta automātiskajai atzīšanai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2005/36/EK

20.10.2005.

20.10.2007.

OV L 255, 30.9.2005., 22.-142. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2006/100/EK

1.1.2007.

1.1.2007.

OV L 363, 20.12.2006., 141.-237. lpp.

Regula (EK) Nr. 1430/2007

26.12.2007.

-

OV L 320, 6.12.2007., 3.-11. lpp.

Regula (EK) Nr. 755/2008

21.8.2008.

-

OV L 205, 1.8.2008., 10.-12. lpp.

Regula (EK) Nr. 279/2009

27.4.2009.

-

OV L 93, 7.4.2009., 11.-12. lpp.

Regula (ES) Nr. 213/2011

24.3.2011.

-

OV L 59, 4.3.2011., 4.-7. lpp.

Regula (ES) Nr. 623/2012

1.8.2012.

-

OV L 180, 12.7.2012., 9.-11. lpp.

Direktīva 2013/25/ES

1.7.2013.

1.7.2013.

OV L 158, 10.6.2013., 368.-375. lpp.

Direktīva 2013/55/ES

17.1.2014.

18.1.2016.

OV L 354, 28.12.2013., 132.-170. lpp.

Direktīvas 2005/36/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 77/249/EEK (1977. gada 22. marts) par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot brīvību sniegt pakalpojumus (OV L 78, 26.3.1977., 17.-18. lpp.)

Direktīva 98/5/EK (1998. gada 16. februāris) par pasākumiem, lai atvieglotu advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija (OV L 77, 14.3.1998., 36.-43. lpp.)

Komisijas Lēmums 2007/172/EK (2007. gada 19. marts) par koordinatoru grupas izveidošanu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai (OV L 79, 20.3.2007., 38.-39. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.08.2015

Top