Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Augstākā izglītība — sadarbība starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Augstākā izglītība — sadarbība starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm

KOPSAVILKUMS:

Sadarbības stiprināšana augstākās izglītības jomā ar ārpussavienības valstīm — COM(2001) 385 galīgā redakcija.

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstīta stratēģija un noteikumi sadarbības stiprināšanai starp ES un ārpussavienības valstīm augstākās izglītības jomā.

Tā mērķi ir:

 • attīstīt ES kā izglītības centru;
 • atbalstīt partnervalstis ārpus ES to modernizācijas centienos;
 • popularizēt kopīgas vērtības un izpratni starp kultūrām;
 • atbalstīt ES valstu un to augstākās izglītības iestāžu internacionalizācijas centienus;
 • uzlabot pakalpojumu kvalitāti un cilvēkresursus ar savstarpējas mācīšanās un paraugprakses piemēru apmaiņu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Tiek cerēts, ka saskaņā ar šajā paziņojumā izklāstīto stratēģiju tiks maksimāli izmantota pieredze, kas gūta no ES izveidotajām programmām, piemēram, programmas “Erasmus+” , kuras mērķi cita starpā ietver izglītības un apmācības starptautiskās dimensijas uzlabošanu, veidojot partnerības starp augstākās izglītības iestādēm ES valstīs un ārpussavienības valstīs.
 • Stratēģijā tiek aicināts veidot daudzpusējus tīklus un partnerības, kurās piedalās valstis, kuru augstākās izglītības iestādes līdzinās ES valstu izglītības iestādēm, lai attiecīgās augstskolas varētu vienoties par tādiem jautājumiem kā:
  • kursu akadēmiskais saturs, ko mācīt apmaiņas studentiem;
  • pasākumi apmaiņas studentu uzturēšanās nodrošināšanai ārvalstīs;
  • pasākumi nosūtītāju un uzņēmēju augstskolu paveiktā darba atzīšanai, izmantojot Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmu*.
 • Stratēģijā uzsvērts — lai sadarbība starp ES un ārpussavienības valstīm augstākās izglītības jomā būtu patiešām efektīva, ir nepieciešams kas vairāk nekā tikai studentu apmaiņa. Vajadzīga arī mācībspēku apmaiņa un kopīgi īstenotas programmas.
 • Lai ES popularizētu kā izcilības centru izglītības jomā visā pasaulē, stratēģijā ierosināts uzlabot Eiropas studiju iespēju pieejamību citās valstīs, paplašinot ES studiju centru tīklu un Žana Monē katedras (amati profesoriem, kuri specializējas Eiropas integrācijas jomā visā pasaulē).
 • Šo stratēģiju papildina Marijas Sklodovskas-Kirī (Marie Skłodowska-Curie) vārdā nosauktās darbības, kuras tiek finansētas ar programmu “Apvārsnis 2020” , popularizējot pētnieku un doktorantu starptautisko mobilitāti.

KONTEKSTS

Eiropas augstskolām ir labi rezultāti starptautiskās sadarbības jomā, un tās ir veicinājušas starptautisku mācību programmu un kopīgu grādu izstrādi, finansējušas starptautiskus pētniecības un inovācijas projektus, kā arī atbalstījušas studentu, mācībspēku un zināšanu apmaiņas programmas. Šī sadarbība ne vien uzlabo izglītības un apmācības kvalitāti, bet arī, pateicoties mobilitātei, sekmē inovāciju un darbavietu radīšanu, vienlaikus sniedzot iespējas mācībspēkiem un studentiem paplašināt savu redzesloku.

GALVENIE TERMINI

*Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma: akadēmisko kredītpunktu sistēma, kas izstrādāta, lai atvieglotu studentu mobilitāti starp dažādām valstīm. To pieņēmusi lielākā daļa Eiropas augstākās izglītības telpas valstu un daudzas citas valstis.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā stiprināt sadarbību ar trešām valstīm augstākās izglītības jomā (COM(2001) 385 galīgā redakcija, 18.7.2001.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2015

Top