Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Augstākās izglītības kvalitāte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Augstākās izglītības kvalitāte

Eiropa ir pasaules līderis izglītības jomā. Lai saglabātu šīs pozīcijas, Eiropas valstu izglītības ministri ieteica augstākās izglītības sistēmās ieviest kvalitātes novērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas mehānismus.

AKTS

Padomes Ieteikums 98/561/EK (1998. gada 24. septembris) par Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā.

KOPSAVILKUMS

1998. gadā Eiropas Savienības valstis vienojās augstākās izglītības (AI) nozarē izveidot pārredzamas kvalitātes novērtēšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Lai stiprinātu un uzlabotu AI kvalitāti, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā apstākļus attiecīgajā valstī, Eiropas dimensiju un starptautiskās prasības, šīm sistēmām jābūt ar šādiem raksturlielumiem:

 • par kvalitātes novērtēšanu un kvalitātes nodrošināšanu atbildīgo iestāžu autonomija un neatkarība;
 • novērtēšanas procedūru saistīšana ar iestāžu pašnovērtējumu;
 • iekšējais un ārējais novērtējums;
 • visu dalībnieku (pasniedzēju, administratoru, studentu, absolventu, sociālo partneru, profesionālo apvienību, ārvalstu ekspertu) iesaistīšanās;
 • novērtējumu publicēšana.

2006. gadā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgā ieteikumā tika aicināts ieviest iekšēju kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas atbilstu Bergenā pieņemtajiem standartiem un pamatnostādnēm saistībā ar Boloņas procesu, kā arī izveidot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistru (EQAR). Šajā ieteikumā dalībvalstis tika aicinātas ļaut savām augstākās izglītības iestādēm no EQAR saraksta izvēlēties kvalitātes nodrošināšanas vai akreditēšanas aģentūru, kas ir piemērota to vajadzībām un profilam, ja tā atbilst valsts tiesību aktiem vai attiecīgās valsts iestādes to atļauj.

Ziņojumi reizi trīs gados

Lai uzraudzītu kvalitātes nodrošināšanas attīstību AI jomā, tiek gatavoti ziņojumi. Lai gan ir panākts labs progress, ir arī konstatēti vairāki trūkumi. 2014. gada ziņojumā ir minētas kvalitātes nodrošināšanas nepilnības tādu AI reformu īstenošanai kā piekļuves paplašināšana, nodarbināmības un internacionalizācijas uzlabošana, kā arī doktorantūras apmācību un cilvēkresursu stratēģiju uzlabošana. Lai savienotu šīs jomas, kvalitātes nodrošināšanai ir jākļūst par pamatu, lai izveidotu iekšējas kvalitātes kultūru AI iestādēs, nevis ieviestu formālas procedūras.

Attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanu ir jāizveido nozaru pieeja un jānoskaidro, vai ir iespējams noteikt pamatprincipus un pamatnostādnes, kas ir derīgas vairākās nozarēs un piemērojamas visām kvalifikācijām.

Plānotās darbības

Darbības, lai uzlabotu Eiropas sadarbību mūžizglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā:

 • apspriedes par kvalitātes nodrošināšanas labākas saskaņotības nepieciešamību un iespējamību dažādos izglītības apakšsektoros;
 • Eiropas standartu un pamatnostādņu (ESG) reforma, uzsverot kvalitātes standartu palielināšanu, nevis procesuālas pieejas, kā arī to piemērošanas jomas paplašināšana;
 • sinerģijas starp esošiem instrumentiem - turpmāka tādu pārredzamības instrumentu veicināšana, kas atbalsta kvalitātes nodrošināšanu, piemēram, EQF, ECTS, EQAVET un Europass ;
 • darbs ar dalībvalstīm, lai mudinātu vairāk kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrēties EQAR un atļautu EQAR reģistrētām ārvalstu aģentūrām darboties AI sistēmā;
 • sadarbības veicināšana kvalitātes nodrošināšanas jomā starptautiskā mērogā, veidojot politikas dialogu ar partneriem un izmantojot to kā pamatu partnerībām ar AI iestādēm visā pasaulē (izmantojot Erasmus+).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Ieteikums 98/561/EK

-

-

OV L 270, 7.10.1998.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2006/143/EK (2006. gada 15. februāris) par turpmāko Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā (Oficiālais Vēstnesis L 64, 4.3.2006.).

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Ziņojums par kvalitātes nodrošināšanas sekmēm augstākās izglītības jomā (COM(2009) 487 galīgā redakcija, 21.9.2009.).

Eiropas Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai - Ziņojums par kvalitātes nodrošināšanas sekmēm augstākās izglītības jomā (COM(2014) 29 final, 28.1.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Padomes secinājumi (2014. gada 20. maijs) par kvalitātes nodrošināšanu izglītības un apmācības atbalstam (Oficiālais Vēstnesis C 183, 14.6.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 06.07.2014

Top