Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo jauniešu, skolotāju un pasniedzēju mobilitāte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo jauniešu, skolotāju un pasniedzēju mobilitāte

 

KOPSAVILKUMS:

Ieteikums 2001/613/EK par studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Eiropas Savienībā

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Šī pēc 2000. gada Lisabonas Eiropadomes pieņemtā ieteikuma mērķis ir atbalstīt brīvu pārvietošanos izglītības un apmācības jomā. Tajā Eiropas Savienības (ES) valstis tiek aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu studentu, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ieteikumā ES valstis ir aicinātas novērst juridiskos, administratīvos, valodu un kultūras radītos šķēršļus personām, kuras:

 • studē vai iesaistītas apmācībā,
 • strādā kā brīvprātīgie,
 • māca vai pasniedz

citā ES valstī.

Ieteikumā norādīti šādi mērķi un ieteikumi:

 • mērķis apgūt vismaz divas ES valodas ar valodas un kultūras apguves sagatavošanas pasākumiem pirms došanās ceļā;
 • jauniešu informētības palielināšana par ES pilsonību, kā arī cieņas veidošana pret dažādību;
 • viegli pieejama informācija par iespējām citās ES valstīs;
 • finansiālā atbalsta (dotācijas, stipendijas, subsīdijas, aizdevumi u. c.) sniegšana un vienkāršošana;
 • palīdzība saistībā ar transporta izdevumiem, izmitināšanu, ēdināšanu un kultūras resursu pieejamību tādā pašā līmenī kā uzņēmējas valsts iedzīvotājiem;
 • labāka informētība par finansiālajām tiesībām un savstarpējo sociālā nodrošinājuma sistēmas segumu.

Pasākumi, kas īpaši attiecas uz studentiem vai apmācībā iesaistītajām personām:

 • rosināt studentus daļu studiju laika pavadīt citā ES valstī un veicināt citās valstīs veiktu studiju periodu akadēmisko atzīšanu;
 • veicināt skaidrāku apmācības sertifikātu modeļu izstrādi, piemēram, nodrošinot tulkojumus un centralizētus informācijas punktus;
 • atvieglot studentiem veselības apdrošināšanas seguma un finanšu resursu uzrādīšanu, lai saņemtu uzturēšanās atļaujas;
 • veicināt studentu integrāciju un palīdzēt studentiem uzņēmējas valsts izglītības sistēmā, kā arī attiecībā uz reintegrāciju to piederības valstī.

Pasākumi, kas attiecas uz brīvprātīgajiem jauniešiem:

 • nodrošināt, lai juridisko un administratīvo jautājumu risināšanā tiktu ņemts vērā brīvprātīgā darba specifiskais raksturs;
 • veicināt līdzdalības sertifikāta ieviešanu ar mērķi izstrādāt vienotu ES darba pieteikumu formātu;
 • novērst diskrimināciju pret brīvprātīgajiem attiecībā uz sociālā nodrošinājuma saņemšanas tiesībām.

Pasākumi, kas attiecas uz skolotājiem un pasniedzējiem:

 • ņemt vērā mobilitātes problēmas, ko rada dažu valstu tiesību akti, un veicināt sadarbību;
 • nodrošināt mobilitātes programmās iesaistīto skolotāju un pasniedzēju īslaicīgu aizstāšanu;
 • sekmēt integrāciju uzņēmējā iestādē;
 • ieviest Eiropas mācību periodus, lai atvieglotu mobilitāti;
 • veicināt Eiropas dimensijas veidošanu šajā profesijā ar apmācības programmu saturu un veidojot kontaktus un organizējot apmaiņas programmas starp iestādēm;
 • popularizēt Eiropas mobilitātes pieredzi kā daļu no karjeras.

ES valstis tiek aicinātas reizi divos gados sagatavot ziņojumu par veiktajiem pasākumiem šo ieteikumu īstenošanā.

KONTEKSTS

Šeit izklāstītie ieteikumi sākotnēji attiecās uz ES programmām, piemēram, Socrates (izglītība), Leonardo da Vinci (arodmācības) un programmu “Jaunatne”, kas ir iekļautas programmā Erasmus+ un papildina pasākumus, kas pašlaik veido sistēmu “ET 2020”, kas aptver sadarbību izglītības, apmācības un mūžizglītības jomās.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2001/613/EK (2001. gada 10. jūlijs) par studentu, apmācībā iesaistītu personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Kopienā (OV L 215, 9.8.2001., 30.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Ieteikums (2011. gada 28. jūnijs). Jaunatne kustībā — jauniešu mācību mobilitātes veicināšana (OV C 199, 7.7.2011., 1.–5. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Jaunatne kustībā” — Iniciatīva jauniešu potenciāla izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi (COM(2010) 477 galīgā redakcija, 15.9.2010.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums (2009. gada 18. jūnijs) par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET) (OV C 155, 8.7.2009., 11.–18. lpp.)

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi (2007. gada 15. novembris) par skolotāju izglītības kvalitātes uzlabošanu (OV C 300, 12.12.2007., 6.–9. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 2241/2004/EK (2004. gada 15. decembris) par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai (Europass) (OV L 390, 31.12.2004., 6.–20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.12.2016

Top