Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75 — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienībā (ES) aptuveni 75 miljoniem iedzīvotāju ir zema līmeņa kvalifikācija vai tās nav vispār, tādēļ šiem cilvēkiem ir trīsreiz lielāka iespēja kļūt par bezdarbniekiem nekā cilvēkiem ar augstāku kvalifikāciju.

Lai palīdzētu viņiem attīstīt prasmes un atrast darbu, ES izveidoja īpašu aģentūru, kas atbalsta ES profesionālās izglītības un apmācības politiku un palīdz ES valstīm šo politiku īstenot praktiski.

KĀDS IR CEDEFOP MĒRĶIS?

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra Cedefop mērķis ir sniegt atbalstu Eiropas Komisijai (EK) profesionālās izglītības un apmācības (PIA) veicināšanā un kopīgas PIA politikas izstrādē un īstenošanā, veicot zinātniska un tehniska rakstura pasākumus.

Cedefop cieši sadarbojas ar EK, ES valstīm, darba devējiem un arodbiedrībām, kā arī ar PIA jomas pētniekiem un praktiķiem. Centrs tiem sniedz atjauninātu informāciju par norisēm PIA jomā, kā arī iespējas apspriest šīs jomas politiku.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

galvenie uzdevumi ir:

 • kārtot dokumentāciju, kas attiecas uz PIA un veicināt PIA izpētes attīstību, sniedzot statistikas datus un politikas analīzi, lai atbalstītu PIA politikas veidošanu un palielinātu informētību par to, cik vērtīga ir PIA;
 • izplatīt informāciju savā tīmekļa vietnē, publikācijās, pētījumos, konferencēs un semināros;
 • atbalstīt kopīgu pieeju, lai stiprinātu ES sadarbību PIA politikas izstrādē;
 • veicināt debates par darba tirgus attīstību un aizvien pieaugošo vajadzību pēc prasmēm un kvalifikācijas.

Darbs

Četras galvenās darbības jomas:

 • 1.

  Politikas analīze : Cedefop ir pilnvarots ziņot par ES valstu sekmēm vispārpieņemto PIA politikas mērķu sasniegšanā un PIA finansēšanā.

 • 2.

  Mūžizglītības attīstība : tas uzrauga un pārskata tendences un politikas attīstību saistībā ar mūžizglītību (t. i., mācīšanos jebkurā dzīves posmā), tas nodrošina politikas veidotājiem datus un analīzi un piedāvā iespējas dalīties ar zināšanām un apmainīties ar labākās prakses piemēriem izglītības un apmācības jomā.

 • 3.

  Vajadzīgo prasmju noteikšana : tas analizē iespējamo ES darba tirgus nelīdzsvarotību, kā arī pēta, kādas prasmes un kompetences ir vajadzīgas konkrētās nozarēs, un cenšas panākt kopīgu ES pieeju mainīgo prasmju vajadzību uzraudzībā.

 • 4.

  Kvalifikāciju izpratnes nodrošināšana : tas veicina kopīgu ES instrumentu un principu izstrādi izglītības un apmācības jomā, lai palīdzētu cilvēkiem virzīties uz priekšu un mainīt savu karjeru jebkurā vecumā. Piemēram, tas izplata informāciju par tādiem ES instrumentiem kā ES kvalifikāciju sistēma (EQF), Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET) un Europass.

Tīkli

Cedefop sadarbojas ar diviem galvenajiem tīkliem:

 • ReferNet - tīkls, kurā sniedz informāciju par valstu profesionālās izglītības un apmācības sistēmām un politiku ES valstīs, kā arī Islandē un Norvēģijā;
 • Skillsnet - tīkls, kurā tiekas augsti kvalificēti pētnieki un eksperti no visas pasaules, lai iepazīstinātu ar un apspriestu jaunu un mainīgu prasmju vajadzību pētniecības un analīzes metodes.

KONTEKSTS

Cedefop ir viena no ES decentralizētajām aģentūrām. To izveidoja 1975. gadā un 1995. gadā pārcēla no Berlīnes uz Salonikiem.

2015. gadā centrs atzīmēja 40. gadadienu darbam PIA jomā Eiropā un 20 gadus, kopš tas atrodas Grieķijā.

Plašāka informācija ir pieejama:

AKTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 337/75 (1975. gada 10. februāris), ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 337/75

16.2.1975.

-

OV L 39, 13.2.1975., 1.-4. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 1946/93

26.7.1993.

-

OV L 181, 23.7.1993., 11.-12. lpp.

Regula (EK) Nr. 1131/94

1.9.1994.

-

OV L 127, 19.5.1994., 1. lpp.

Regula (EK) Nr. 251/95

1.3.1995.

-

OV L 30, 9.2.1995., 1.-2. lpp.

Regula (EK) Nr. 354/95

1.1.1995.

-

OV L 41, 23.2.1995., 1. lpp.

Regula (EK) Nr. 1655/2003

1.10.2003.

-

OV L 245, 29.9.2003., 41.-43. lpp.

Regula (EK) Nr. 2051/2004

21.12.2004.

-

OV L 355, 1.12.2004., 1.-3. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra neatkarīgu novērtēšanu (COM(2008) 356 galīgā redakcija,13.6.2008.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015

Top