Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 530/1999 — salīdzināma ES informācija par izpeļņu un darbaspēka izmaksām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir palīdzēt ES noformulēt tās politiku, pamatojoties uz ticamu un salīdzināmu statistiku no visas ES, par visiem reģioniem un visām sociālajām un ekonomiskajām jomām.
 • Šajā nolūkā ar Regulu (EK) Nr. 530/199 nosaka, kāda veida dati statistikas iestādēm visā ES ir jāvāc un kā tas ir jādara.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstu iestādes un Eurostat sadarbojas, lai sagatavotu ES statistiku, lai varētu salīdzināt darbaspēka izmaksas un izpeļņu.
 • Reizi 4 gados Eurostat publicē datus un analīzes par katru no šīm jomām, attiecīgās tēmas pārmaiņus pētot pa divu gadu laikposmiem, piemēram:
  • 2014. gadā — izpeļņa;
  • 2016. gadā — darbaspēka izmaksas;
  • 2018. gadā — izpeļņa utt.
 • Tos izmanto, lai veidotu ES politiku uzņēmumiem un darba ņēmējiem un lai analizētu ES izaugsmi un tās ekonomisko un sociālo kohēziju.

Vāktās informācijas veidi

Darbaspēka izmaksas

 • Informācijai par darbaspēka izmaksu līmeni un sastāvu ir jāļauj sagatavot statistiku par:
  • uzņēmumu vai ražošanas vienību, kurā strādā darba ņēmēji, jo īpaši par reģionu, kurā tas atrodas, par tā lielumu un darbības nozari;
  • kopējām ikgadējām darbaspēka izmaksām (algas, sociālās iemaksas, profesionālo mācību izmaksas u. c.);
  • vidējo ikgadējo darbinieku skaitu, ieskaitot pusslodzes darbiniekus un mācekļus;
  • ikgadējo nostrādāto stundu skaitu un ikgadējo apmaksāto stundu skaitu.

Izpeļņa

 • Ievācamajai informācijai par izpeļņas struktūru un sadalījumu ir jāiekļauj dati par:
  • uzņēmumu vai vietējo vienību, kurā strādā darba ņēmēji, jo īpaši par tādiem aspektiem kā ekonomiskās un finanšu kontroles veids un uzņēmumā spēkā esošā kolektīvā atalgojuma līguma veids u. c.;
  • darbiniekiem (dzimums, vecums, amats, iegūtā izglītība, uzņēmumā nostrādātais laiks, pilna slodze vai pusslodze, darba līguma veids);
  • bruto izpeļņu un apmaksāto stundu skaitu.

Datu vākšana un rezultātu apstrāde

 • Kompetentās valsts iestādes nosaka piemērotas metodes informācijas vākšanai un nodrošina, ka darba devēji pilda pienākumu sniegt informāciju noteiktos termiņos. Tomēr aptauja uzņēmumos nav obligāti jāveic, ja precīzus aprēķinus var veikt, izmantojot citus piemērotus avotus.
 • Valsts iestādēm ir jāapstrādā atbildes konsekventā veidā, lai rezultāti būtu salīdzināmi.
 • Rezultātus nosūta Eurostat ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pārskata gada beigām.
 • Noteikumi par to, kā ir jāvāc dati un kādā formātā tie ir jānosūta Eurostat, ir ietverti divos īstenošanas aktos (Regula (EK) Nr. 1726/1999 un Regula (EK) Nr. 1916/2000).

Kvalitāte

 • Valsts iestādēm ir jānodrošina, ka to rezultāti precīzi atspoguļo situāciju valstī.
 • Pēc katra pārskata perioda tās iesniedz ziņojumu Eurostat par to, kā attiecīgajā valstī tiek īstenota regula, lai Eurostat varētu izvērtēt datu kvalitāti.
 • Ziņojuma saturs un izvērtēšanas kritēriji ir noteikti Regulā (EK) Nr. 698/2006.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1999. gada 1. aprīļa.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 530/1999 (1999. gada 9. marts) par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām (OV L 63, 12.3.1999., 6.–10. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 530/1999 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1726/1999 (1999. gada 27. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālo statistiku attiecībā uz izpeļņu un darbaspēka izmaksām saistībā ar informācijas par darbaspēka izmaksām noteikšanu un nosūtīšanu (OV L 203, 3.8.1999., 28.–40. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1916/2000 (2000. gada 8. septembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 attiecībā uz strukturālo statistiku par izpeļņu un par darbaspēka izmaksām, kas attiecas uz informācijas par izpeļņas struktūru definēšanu un nodošanu (OV L 229, 9.9.2000., 3.–13. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 698/2006 (2006. gada 5. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 530/1999 par strukturālās statistikas, kas attiecas uz darbaspēka izmaksām un izpeļņu, kvalitātes izvērtēšanu (OV L 121, 6.5.2006., 30.–35. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.07.2016

Top