Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valsts nodarbinātības dienestu modernizēšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valsts nodarbinātības dienestu modernizēšana

Valsts nodarbinātības dienesti (VND) ir pirmā vieta, kur vēršas daudzi darba meklētāji, tāpēc tiem ir liela nozīme darba tirgus politikas īstenošanā. Ciešāk sadarbojoties visā Eiropas Savienībā, VND var palīdzēt sasniegt stratēģijas“Eiropa 2020” mērķi - 75 % nodarbinātību.

AKTS

Komisijas paziņojums. Valsts nodarbinātības dienestu modernizēšana, lai atbalstītu Eiropas nodarbinātības stratēģiju (COM(98) 641 galīgā redakcija, 13.11.1998.).

KOPSAVILKUMS

Valsts nodarbinātības dienesti (VND) ir pirmā vieta, kur vēršas daudzi darba meklētāji, tāpēc tiem ir liela nozīme darba tirgus politikas īstenošanā. Ciešāk sadarbojoties visā Eiropas Savienībā, VND var palīdzēt sasniegt stratēģijas“Eiropa 2020” mērķi - 75 % nodarbinātību.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Paziņojumā ir aplūkota VND nozīme ES nodarbinātības stratēģijā un strauji mainīgā vide, kurā tie darbojas. Tajā ir identificēta nepieciešamība mainīt VND lomu, darba metodes, mērķus un uzdevumus. Paziņojums arī palīdzēja sagatavot 2014. gadā pieņemto lēmumu, ar ko izveidoja ES mēroga VND tīklu 2014.-2020. gada periodam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

VND nozīme ES nodarbinātības stratēģijas īstenošanā

Informācijas sniedzēji par darba tirgu. VND vāc datus par brīvajām darba vietām un potenciālajiem pretendentiem un sniedz informāciju par apmācības/pārkvalifikācijas iespējām.

Starpnieki. VND publicē brīvās darba vietas un cenšas saskaņot darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu.

Tirgus noregulēšana. Iesaistoties darba tirgus politikas īstenošanā, VND var palīdzēt līdzsvarot piedāvājumu un pieprasījumu nodarbinātībā ar, piemēram, programmām, kas samazina prasmju trūkumu.

Atšķirīgi VND modeļi

Dažādās ES valstīs atšķiras VND efektivitāte darba tirgus programmu īstenošanā, jo atšķiras to kompetence, organizācija, instrumenti un arī darba tirgi.

Mainīga vide

Mainās darba meklētāju profils (vairāk jauniešu ar augstu izglītību, vairāk sieviešu, novecojošs darbaspēks u. c.).

Mainās darba devēju vajadzības (pāreja uz pakalpojumu ekonomiku).

Straujas tehnoloģiju pārmaiņas un nepieciešamība saglabāt konkurētspēju.

Mainās darba attiecības (līgumi, elastīgāks darba laiks u. c.).

Augsts un pastāvīgs bezdarba līmenis.

VND sadarbība

VND neformāli sadarbojas ES līmenī jau kopš 1997. gada, un tie ir iesaistīti ES nodarbinātības pamatnostādņu īstenošanā un ar tām saistīto valsts rīcības plānu īstenošanā.

Ciešāka VND sadarbība tika uzskatīta par ļoti būtisku, lai varētu sasniegt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus nodarbinātības jomā. Tāpēc 2014. gadā ES vienojās izveidot tīklu ar stingru tiesisko pamatu, lai pastiprinātu sadarbību starp ES valstu VND.

Tā mērķi ir šādi:

veikt salīdzinošu vērtēšanu, lai salīdzinātu VND darbības rezultātus;

identificēt uz pierādījumiem balstītu labāko praksi un veicināt savstarpēju mācīšanos;

veicināt VND pakalpojumu sniegšanas uzlabošanu, tostarp Garantijas jauniešiem īstenošanu;

sekmēt Eiropas nodarbinātības stratēģijas un attiecīgo valsts politikas jomu īstenošanu.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas valsts nodarbinātības dienestiem veltītajā tīmekļa vietnē.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 573/2014/ES (2014. gada 15. maijs) par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND) (OV L 159, 28.5.2014., 32.-39. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 20.04.2015

Top