Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja

KOPSAVILKUMS:

ES Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevējas komitejas izveide — Lēmums 2008/590/EK

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to izveido komiteju nolūkā nodrošināt regulāru apspriešanos un informācijas apmaiņu starp struktūrām un iestādēm, kuras ES valstīs sekmē vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komiteja ir izveidota, lai palīdzētu Eiropas Komisijai formulēt un ieviest pasākumus, kas vērsti uz vienlīdzīgu iespēju veicināšanu sievietēm un vīriešiem. Komiteja šo uzdevumu pilda, sekmējot attiecīgās pieredzes, politikas un prakses apmaiņu starp ES valstīm un dažādajām iesaistītajām pusēm.

Komitejas sastāvā ietilpst 70 locekļi, kuru pilnvaru termiņš ir 3 gadi un kurus var iecelt amatā atkārtoti, proti:

1 pārstāvis no katras ES valsts, kuru attiecīgās valsts valdība ieceļ no ministrijas vai valdības departamenta, kas atbild par vienlīdzīgu iespēju veicināšanu;

1 pārstāvis no katras ES valsts, kuru Komisija nozīmē no valsts komitejas vai iestādes, kas atbild par vienlīdzīgām iespējām starp sievietēm un vīriešiem, pēc attiecīgās komitejas vai iestādes priekšlikuma;

7 locekļi, kuri ES līmenī pārstāv darba devēju organizācijas;

7 locekļi, kuri ES līmenī pārstāv darba ņēmēju organizācijas.

Eiropas sieviešu lobiju komitejas sanāksmēs kā novērotājas pārstāv divas locekles. Novērotāja statusā sanāksmes var apmeklēt arī starptautisku, arodorganizāciju un citu organizāciju pārstāvji, kuri iesniedz attiecīgi pamatotus lūgumus Komisijai.

Komiteja no savu locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju un divus priekšsēdētāja vietniekus, kuru pilnvaru laiks ir viens gads.

Priekšsēdētājs var uzaicināt jebkuru personu, kas ir īpaši kvalificēta kādā dienaskārtības jautājumā, piedalīties Komitejas darbā kā ekspertam.

Komiteju sasauc Komisija, un tā vismaz divreiz gadā sanāk Komisijas telpās. Komitejas apspriedēs izskata lūgumus pēc atzinumiem, ko sniedz Komisija, vai pēc atzinumiem, kurus pēc savas iniciatīvas piegādā Komiteja. Tiem neseko balsojums.

KONTEKSTS

Ar Komisijas Lēmumu 2008/590/EK kodificē un atceļ Lēmumu 82/43/EEK, ar kuru sākotnēji izveidoja Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēju komiteju un kurš ir vairākas reizes grozīts.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta dzimumu līdztiesībai.

AKTS

Komisijas Lēmums 2008/590/EK (2008. gada 16. jūnijs) par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevējas komitejas izveidi (Kodificēta versija) (OV L 190, 18.7.2008., 17.–21. lpp.)

Direktīvas 2008/590/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.01.2016

Top