Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mazu bērnu aprūpe - vīriešu un sieviešu darba un privātās dzīves saskaņošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mazu bērnu aprūpe - vīriešu un sieviešu darba un privātās dzīves saskaņošana

Ieteikums 92/241/EEK par mazu bērnu aprūpi

AKTS

Padomes Ieteikums 92/241/EEK (1992. gada 31. marts) par mazu bērnu aprūpi (Oficiālais Vēstnesis L 123, 8.5.1992., 16.-18. lpp.)

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ IETEIKUMA MĒRĶIS?

Ar šo ieteikumu tiek palielinātas vienlīdzīgas iespējas mātēm un tēviem saskaņot savu darba un privāto dzīvi, mudinot ES valstis īstenot un/vai atbalstīt iniciatīvas nolūkā palīdzēt vecākiem veikt savus bērna aprūpes pienākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ieteikumā ir aplūkoti šādi jautājumi:

bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšana laikā, kad vecāki strādā, studē vai apmeklē apmācības, vai arī aktīvi meklē darbu;

īpašs atvaļinājums strādājošiem vecākiem, kuriem ir aprūpējami bērni;

darba vides pielāgošana to darbinieku vajadzībām, kuriem ir bērni;

pasākumi, kas vecākiem palīdz savā starpā sadalīt darba un bērna aprūpes pienākumus.

Ieteikumā ir minēts, ka bērnu aprūpes pakalpojumiem būtu:

jābūt par pieņemamām cenām;

jāapvieno uzticama aprūpe (veselīga un droša) un attīstošs/izglītojošs darbs;

jānodrošina bērnu ar īpašām vajadzībām (piemēram, ar valodas grūtībām) un bērnu no vientuļo vecāku ģimenēm specifiskās vajadzības.

Īpašais atvaļinājums

Lai darba tirgū iesaistītu lielāku skaitu sieviešu, ES valstīm būtu jāsekmē tādas iniciatīvas kā īpašais atvaļinājums, kas pienākas gan mātēm, gan tēviem.

Darba vide

ES valstīm būtu jāīsteno un/vai jāsekmē iniciatīvas, kuru mērķis ir:

padarīt darba vidi tādu, kas veicina bērnu aprūpi, jo īpaši slēdzot koplīgumus starp darba devējiem un arodbiedrībām;

nodrošināt pienācīgu atalgojumu un darba apstākļus cilvēkiem, kuri strādā bērnu aprūpes pakalpojumu jomā;

īstenot valsts sektorā tādus pasākumus, kas var kalpot par piemēru citām ekonomikas nozarēm.

Pienākumu dalīšana

ES valstīm būtu jāsekmē lielāka vīriešu līdzdalība bērnu aprūpes pienākumu veikšanā, lai panāktu vecāku pienākumu vienlīdzīgāku sadali un ļautu sievietēm vairāk iesaistīties darba tirgū.

Plašāka informācija par ES mērķiem bērnu aprūpes jomā.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Barselonas mērķi. Mazu bērnu aprūpes pakalpojumu attīstība Eiropā ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei (COM(2013) 322 final, 29.5.2013.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.09.2015

Top