Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vienlīdzīga attieksme pret nodarbinātību un profesiju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vienlīdzīga attieksme pret nodarbinātību un profesiju

Ar šo direktīvu ievieš kopēju sistēmu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi starp Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem darba vietā neatkarīgi no viņu reliģijas vai uzskatiem, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas.

AKTS

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.

KOPSAVILKUMS

Direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka cilvēki konkrētas reliģijas vai uzskatu, konkrētas invaliditātes, konkrēta vecuma vai konkrētas seksuālās orientācijas dēļ netiek diskriminēti un var baudīt vienlīdzīgu attieksmi darba vietā.

Uz kādu diskrimināciju attiecas šī direktīva?

Direktīva attiecas gan uz tiešo diskrimināciju (dažāda attieksme vienas skaidras īpašības dēļ), gan netiešo diskrimināciju (šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse, kas tomēr nostāda iepriekš minēto kategoriju cilvēkus nelabvēlīgā situācijā, salīdzinot ar citiem). Cilvēka aizskaršanu, kas rada naidīgu vidi, uzskata par diskrimināciju.

Uz ko attiecas šī direktīva un uz ko tā neattiecas?

Direktīva attiecas uz visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā saistībā ar:

  • nosacījumiem darba un pašnodarbinātības iegūšanai, to skaitā atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, ietverot paaugstināšanu amatā;
  • profesionālo apmācību;
  • nodarbinātību un darba nosacījumiem, to skaitā atlaišanu un atalgojumu;
  • līdzdalību un iesaistīšanos kādā darba ņēmēju vai darba devēju organizācijā vai jebkādā organizācijā, kuras biedri ir nodarbināti konkrētā profesijā.

Šī direktīva neattiecas uz atšķirīgu attieksmi pilsonības dēļ un uz nekādiem maksājumiem, ko veic saistībā ar valsts sistēmām, tostarp valsts sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības sistēmām.

Kas būtu jādara, lai izbeigtu diskrimināciju?

ES valstis nodrošina, lai tiesiskās un/vai administratīvās procedūras būtu pieejamas visām personām, kuras uzskata sevi par cietušām, jo viņām nav piemērots vienlīdzīgas attieksmes princips. Šis pienākums ir spēkā pat pēc tam, kad attiecības, kurās ir bijusi diskriminācija, ir beigušās. Papildu informācija par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un to piemērošanu ir sniegta direktīvas II nodaļā.

Kā šo situāciju var uzlabot?

Saskaņā ar ziņojumu (COM(2014) 2 final) par šo direktīvu un Rasu vienlīdzības direktīvu galvenais uzdevums ir informēt cilvēkus par jau esošo aizsardzību un nodrošināt direktīvu labāku praktisko piemērošanu.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2000/78/EK

2.12.2000.

2.12.2003.

OV L 303, 2.12.2000.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Kopīgs ziņojums par Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (Rasu vienlīdzības direktīvas), un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Nodarbinātības vienlīdzības direktīvas), piemērošanu (COM(2014) 2 final, 17.1.2014. - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Pēdējā atjaunināšana: 27.06.2014

Top