Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Darba stundas uz kuģiem, kuri izmanto ES ostas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Darba stundas uz kuģiem, kuri izmanto ES ostas

KOPSAVILKUMS

Šīs direktīvas mērķis ir novērst konkurences kropļojumus, ko rada kuģu īpašnieki no valstīm ārpus ES, un aizsargāt to jūrnieku veselību un drošību, kas strādā uz kuģiem, kuri izmanto ES ostas.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir noteikt atbilstības pārbaudes un ieviešanas procedūras kuģiem, kuri ierodas ES valstu ostās, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 1999/63/EK (kas turpmāk grozīta ar Direktīvu 2009/13/EK), kurā izklāstīti noteikumi par jūrnieku darba laiku, tostarp stundu skaitu, apmaksātu atvaļinājumu un piemērotību darbam.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES valstis ar ostas valsts kontroles inspektoru palīdzību veic pārbaudes uz kuģiem, kuri iebrauc to ostās, neatkarīgi no valsts, kurā tie reģistrēti. Šī direktīva neattiecas uz zvejas kuģiem.

Pārbaudes jo īpaši tiek veiktas pēc tam, ja ir saņemta sūdzība no kuģa kapteiņa, komandas locekļa, personas vai organizācijas, kurai ir likumīgas intereses par kuģa drošu darbību, dzīves vai darba apstākļiem vai piesārņojuma novēršanu.

Pārbaudēs tiek noteikts, vai:

uz kuģa viegli pieejamā vietā ir piestiprināta kuģa darba kārtība;

uz kuģa ir jūrnieku darba stundu vai atpūtas stundu reģistrs un to ir apstiprinājusi tās valsts kompetentā iestāde, kurā kuģis ir reģistrēts.

Ja rodas iespaids, ka jūrnieki ir pārmērīgi noguruši, inspektors veic detalizētāku pārbaudi, lai noteiktu, vai reģistrētās darba stundas atbilst noteikumiem un vai tās ir ievērotas.

Lai izlabotu apstākļus, kas nepārprotami apdraud jūrnieku drošību vai veselību, ES valsts var aizliegt kuģim izbraukt no ostas, līdz nepilnības ir novērstas vai kuģa komanda ir atpūtusies.

Gadījumā, kad kuģim ir aizliegts atstāt ostu, kapteinis, īpašnieks vai karoga valsts vai kuģa reģistrācijas valsts amatpersona vai diplomātiskais pārstāvis tiek informēts par šo lēmumu un par vajadzīgajiem koriģējošajiem pasākumiem.

Ja kuģis tiek nepamatoti aizkavēts, īpašnieks ir tiesīgs saņemt kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu. Tas jāpierāda kuģa īpašniekam, kuram ir arī apelācijas tiesības attiecībā uz aizturēšanas lēmumu.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 2000. gada 20. janvārī.

Plašāka informācija ir pieejama Starptautiskās Darba organizācijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta 2006. gada Konvencijai par darbu jūrniecībā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/95/EK (1999. gada 13. decembris) par noteikumu ieviešanu attiecībā uz to jūrnieku darba stundām, kas strādā uz kuģiem, kuri ierodas Kopienas ostās

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 1999/95/EK

20.1.2000.

30.6.2002.

OV L 14, 20.1.2000., 29.-35. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2009/13/EK (2009. gada 16. februāris), ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006. gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza Direktīvu 1999/63/EK (OV L 124, 20.5.2009., 30.-50. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.10.2015

Top