Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Autotransports: ES noteikumi par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Autotransports: ES noteikumi par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem

Darba laika organizēšana personām, kas veic autotransporta darbības, ES var palīdzēt uzlabot ceļu satiksmes drošību un autovadītāju veselību un drošību, kā arī nodrošināt godīgu konkurenci.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi

KOPSAVILKUMS

Darba laika organizēšana personām, kas veic autotransporta darbības, ES var palīdzēt uzlabot ceļu satiksmes drošību un autovadītāju veselību un drošību, kā arī nodrošināt godīgu konkurenci.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti obligātie noteikumi attiecībā uz autovadītāju darba laika organizēšanu, kas papildina Regulas (EK) Nr. 561/2006 nosacījumus, kas paredz vienotus noteikumus par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem autovadītājiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvas noteikumi attiecas uz visiem transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, kas nodarbināti ES valstī izveidotā uzņēmumā un veic autotransporta darbības. Tā attiecas arī uz pašnodarbinātiem autovadītājiem.

“Darba laiks” ir:

  • braukšana;
  • iekraušana un izkraušana;
  • palīdzība pasažieriem, iekāpjot transportlīdzeklī un izkāpjot no tā;
  • tīrīšana un tehnikas apkope;
  • visi pārējie darbi, kas saistīti ar transportlīdzekļa, tā pasažieru vai kravas drošības nodrošināšanu, kā arī atsevišķu tādu juridisku saistību pildīšana, kas saistītas ar īpašu pārvadāšanas sagatavošanu (piemēram, muitas formalitātes);
  • visi citi laikposmi, kad var uzskatīt, ka autovadītājs veic darba pienākumus.

Maksimālais darba nedēļas ilgums ir 48 stundas, taču to var pagarināt līdz 60 stundām, ja četrus mēnešus nav pārsniegtas vidēji 48 stundas nedēļā.

Autovadītāji nedrīkst strādāt vairāk kā sešas stundas pēc kārtas bez pārtraukuma. Pārtraukumam ir jābūt vismaz 30 minūtes garam, ja autovadītājs kopā strādā sešas līdz deviņas darba stundas dienā. Šis noteikums papildina Regulas (EK) Nr. 561/2006 nosacījumus, kuros ir paredzēts, ka maksimālais transportlīdzekļa vadīšanas laiks bez pārtraukuma vai atpūtas laikposma nedrīkst pārsniegt 4,5 stundas.

Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi attiecībā uz atpūtas laikposmiem ir iekļauti arī šajā direktīvā. Transportlīdzekļa vadītājiem ir jābūt ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem.

Veicot nakts darbu, darba laiks katrās 24 stundās nedrīkst pārsniegt 10 stundas.

Komisijas 2014. gada ziņojumā tika analizēta direktīvas un regulas īstenošana 2011.-2012. gadā. Tajā tika konstatēti konkrēti uzlabojumi šo tiesību aktu īstenošanā. ES valstu ziņojumu nepilnības un nekonsekvences dēļ nevarēja veikt padziļinātu analīzi par ietekmi uz ceļu satiksmes drošību vai transportlīdzekļu vadītāju veselību un drošību. Komisija norādīja, ka tā uzsāks vispusīgu novērtējumu par sociālās jomas tiesību aktu funkcionēšanu autotransporta jomā.

KONTEKSTS

Komisijas 2008. gada priekšlikumu grozīt direktīvu, lai no tās darbības jomas izslēgtu pašnodarbinātus autovadītājus un lai stiprinātu tās izpildi, Eiropas Parlaments noraidīja. Sākotnēji direktīva attiecās tikai uz transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, kas nodarbināti transporta pakalpojumu uzņēmumā. Kopš 2009. gada marta to piemēro visiem autovadītājiem, uz kuriem attiecas Regula par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2002/15/EK

23.3.2002.

23.3.2005.

OV L 80, 23.3.2002., 35.-39. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85. Deklarācija ( Oficiālais Vēstnesis L 102, 11.4.2006., 1.-14. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā 2011.-2012. gadā īstenota Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, un Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (Komisijas 27. ziņojums par autotransporta nozarē piemērojamo sociālās jomas tiesību aktu īstenošanu) (COM(2014) 709 final, 21.11.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015

Top