Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES vispārīgie noteikumi par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES vispārīgie noteikumi par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2002/14/EK — vispārēja sistēma darbinieku informēšanai un uzklausīšanai ES

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido vispārējus principus par minimālajām darbinieku tiesībām uz informēšanu* un uzklausīšanu* uzņēmumos, kas atrodas Eiropas Savienībā (ES). Valstu tiesību akti un darba attiecību prakse nosaka, kā tie tiek piemēroti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstis var:
  • izvēlēties, vai šie tiesību akti piemērojami uzņēmumiem, kas nodarbina vismaz 50 darbiniekus, vai iestādēm, kur strādā vismaz20 darbinieki;
  • ieviest īpašus noteikumus, kas piemērojami uzņēmumiem, kuru darbības pamatā galvenokārt ir politiski, profesionāli organizatoriski, reliģiski, labdarības, izglītības, zinātniski vai mākslinieciski mērķi;
  • noteikt, ka darba devējiem nav jāsniedz informācija vai jāuzklausa darbinieki, ja tas varētu būtiski kaitēt uzņēmuma darbībai.
 • Informēšana un uzklausīšana ietver šādus datus par uzņēmumu:
  • nesenas un iespējamas pārmaiņas darbībā vai ekonomiskajā stāvoklī;
  • nodarbinātības struktūra un iespējamās pārmaiņas, jo īpaši tad, ja pastāv draudi attiecībā uz darbavietām;
  • lēmumi, kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai darba attiecībās.
 • Uzklausīšana notiek:
  • kad tās laiks, veids un saturs tiek uzskatīti par pienācīgiem;
  • attiecīgajā vadības un pārstāvības līmenī atbilstīgi apspriežamajam jautājumam;
  • pamatojoties uz informāciju, ko sniedz darba devējs, un darbinieku pārstāvju viedokli;
  • tā, lai darbinieku pārstāvji varētu tikties ar darba devēju un gūt atbildi par jebkuru savu viedokli;
  • lai panāktu vienošanos par lēmumiem, kas var radīt būtiskas pārmaiņas darba organizācijā vai darba attiecībās.
 • Darbinieku pārstāvji un viņu padomdevēji nedrīkst izpaust nekādu informāciju, kas tiem sniegta kā konfidenciāla informācija.
 • Sākotnējie tiesību akti deva ES valstīm iespēju izslēgt no to piemērošanas jomas tāljūras kuģu apkalpes. Šis izņēmums tika atcelts ar 2015. gadā veiktu grozījumu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2002. gada 23. martā. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2005. gada 23. martam.

KONTEKSTS

 • Eiropas Komisija 2015. gada sākumā apspriedās ar darba devēju un darbinieku pārstāvjiem par to, vai vienā tiesību aktā apvienot trīs direktīvas, kas attiecas uz šādām jomām: vispārējā sistēma darbinieku informēšanai un uzklausīšanai, kolektīvā atlaišana un uzņēmumu īpašnieka maiņa.
 • Izpētē tiek arī apsvērts, vai būtu labāk jāsaskaņo jēdzieni “informēšana” un “uzklausīšana”.
 • Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Informēšana: darba devējs nodod informāciju darbinieku pārstāvjiem, lai ļautu tiem iepazīties ar attiecīgo jautājumu un to izpētīt.

Uzklausīšana: viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana darbinieku pārstāvju un darba devēja starpā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/14/EK (2002. gada 11. marts), ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā — Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgā deklarāciju par darba ņēmēju pārstāvību (OV L 80, 23.3.2002., 29.–34. lpp.)

Direktīvas 2002/14/EK turpmākie grozījumi un labojumi iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Apspriešanās dokuments: Pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem saskaņā ar LESD 154. pantu par ES direktīvu par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu konsolidāciju (C(2015) 2303 final, 10.4.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.12.2016

Top