Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektīvā atlaišana: informācija darba ņēmējiem un konsultācijas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kolektīvā atlaišana: informācija darba ņēmējiem un konsultācijas

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Direktīva 98/59/EK par ES valstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tā nosaka, ka kolektīvās atlaišanas* gadījumā darba devējiem ir pienākums informēt darba ņēmēju pārstāvjus un konsultēties ar tiem.
 • Direktīvā ir uzskaitīti jautājumi, kas jāietver šajās konsultācijās, un informācija, kuru darba devējam ir pienākums sniegt.
 • Tajā ir noteikti arī kolektīvās atlaišanas procesuālie noteikumi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva neattiecas uz:

 • kolektīvu atlaišanu saskaņā ar darba līgumiem, kas noslēgti uz ierobežotu laiku vai par kāda konkrēta darba veikšanu, ja vien šāda atlaišana nenotiek pirms līguma beigu datuma vai veicamā darba pabeigšanas;
 • darba ņēmējiem, kas nodarbināti valsts pārvaldes iestādēs vai valsts uzņēmumos.

Turklāt darba ņēmēju tiesības uzņēmuma īpašumtiesību maiņas vai uzņēmuma maksātnespējas gadījumā reglamentē citi Eiropas Savienības (ES) noteikumi.

Konsultācijas

Visiem darba devējiem, kuri apsver iespēju veikt kolektīvu atlaišanu, ir jāorganizē savlaicīgas konsultācijas ar darba ņēmēju pārstāvjiem, lai panāktu vienošanos. Konsultācijas aptver vismaz veidus un līdzekļus, kā:

 • izvairīties no kolektīvās atlaišanas vai samazināt atlaižamo darba ņēmēju skaitu;
 • mazināt atlaišanas sekas, izmantojot sociālās garantijas, kas jo īpaši vērstas uz palīdzību atlaistajiem darba ņēmējiem jauna darba atrašanā vai uz viņu pārkvalificēšanos.

Eiropas Uzņēmumu padome palīdz uzlabot darba ņēmēju tiesības uz informāciju un starptautiskām konsultācijām uzņēmumos, kas darbojas visā ES teritorijā.

Informācija, kura jāsniedz darba devējiem

ES valstis var ieviest pasākumus, kas darba ņēmēju pārstāvjiem sniedz iespēju piesaistīt ekspertus saskaņā ar šo valstu noteikumiem. Darba devējam ir pienākums konsultēšanās laikā sniegt darba ņēmēju pārstāvjiem visu attiecīgo informāciju un rakstiski paziņot par:

 • atlaišanas iemesliem;
 • to, cik ilgā laikposmā atlaišana tiks veikta;
 • to darba ņēmēju skaitu un kategoriju, ko parasti nodarbina;
 • to darba ņēmēju skaitu un kategoriju, ko plānots atlaist;
 • to, kādi ir atlaižamo darba ņēmēju atlases kritēriji;
 • to, pēc kādas metodes tiks aprēķinātas kompensācijas (ja tādas pienākas).

Kolektīvās atlaišanas kārtība

Darba devējiem ir jāievēro šāda kārtība:

 • Rakstiski jāpaziņo kompetentajai valsts iestādei par plānoto kolektīvo atlaišanu. Šis paziņojums ietver visu informāciju, kas attiecas uz plānoto kolektīvo atlaišanu un notikušajām konsultācijām, izņemot informāciju par to, pēc kādas metodes tiek aprēķinātas kompensācijas.
 • Ja darba ņēmēji ir jūras kuģa apkalpes locekļi, darba devējam ir pienākums paziņot par atlaišanu tās valsts iestādēm, kurās kuģis ir reģistrēts.
 • Paziņojuma kopija jānosūta darba ņēmēju pārstāvjiem, kuri kompetentajai valsts iestādei var iesniegt savus komentārus.
 • Kolektīvā atlaišana sākas ne agrāk kā 30 dienas pēc izziņošanas. Kompetentā valsts iestāde šo laikposmu izmanto, lai meklētu risinājumus.
 • ES valstis var pilnvarot kompetento valsts iestādi samazināt šo laikposmu vai arī pagarināt to līdz 60 dienām pēc paziņojuma par atlaišanu gadījumos, kad problēmas nav iespējams atrisināt sākotnēji noteiktajā laikposmā. Kompetentajai valsts iestādei var piešķirt plašākas pilnvaras sākotnējā laikposma pagarināšanai.
 • Darba devējam jābūt informētam par pagarinājumu un šā pagarinājuma piešķiršanas iemesliem pirms sākotnējā laikposma beigām.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 1. septembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Kolektīvā atlaišana: situācija, kad darba devējs pieņem lēmumu atlaist veselu darba ņēmēju grupu.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 98/59/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kolektīvo atlaišanu (OV L 225, 12.8.1998., 16.–21. lpp.)

Direktīvas 98/59/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.12.2016

Top