Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas sociālais dialogs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas sociālais dialogs

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums “Eiropas sociālais dialogs, spēks inovācijai un pārmaiņām”

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstītas pamatnostādnes, kuru mērķis ir stiprināt darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju (“sociālo partneru”) ieguldījumu valsts iestāžu darbā, lai uzlabotu publisko pārvaldību un ekonomiskās un sociālās reformas ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Paziņojuma galvenie mērķi:

plašāk apspriesties ar sociālajiem partneriem, sagatavojot ES tiesību aktus, lai iekļautu visas iniciatīvas, kurām ir sociāla ietekme;

uzlabot konsultāciju procedūras un noteikumus;

rosināt sadarbību starp valstu organizācijām un veicināt to iekšējās pārvaldības uzlabošanu;

mudināt sociālos partnerus paplašināt un pilnveidot sociālo dialogu, noslēdzot lielāku skaitu vienošanos, kuras iekļaut ES tiesību aktos, un izstrādājot dialoga procesus gan dažādās nozarēs, gan starp tām;

palielināt Eiropas sociālā dialoga rezultātu atpazīstamību;

uzlabot Eiropas sociālo partneru un valstu iestāžu pārstāvju apmācību un veicināt vietējo sociālo dialogu un uzņēmumu sociālo atbildību.

Dialoga veidi

Konsultācijas ar sociālajiem partneriem notiek divos galvenajos veidos:

divpusējs dialogs starp Eiropas darba devējiem un arodbiedrību organizācijām. Tas notiek starpnozaru līmenī un nozaru komitejās;

trīspusējs dialogs, kurā piedalās valsts iestādes.

Nozaru sociālais dialogs

Līdz 2015. gadam bija izveidotas 43 nozaru sociālā dialoga komitejas (NSDK). NSDK ir diskusiju un konsultāciju forumi par nodarbinātību un sociālās politikas priekšlikumiem dažās noteiktās nozarēs. Tie bieži ietver vairākas darba grupas un komitejas.

Starpnozaru sociālais dialogs

Ir izveidoti vairāki forumi sociālā dialoga veidošanai starp nozarēm, tai skaitā:

Sociālā dialoga komiteja, kas ir galvenais ES forums divpusēja sociālā dialoga veidošanai starpnozaru mērogā;

augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību, kas ir ierosināta šajā paziņojumā un kas tiekas divreiz gadā. Tajā piedalās Padomes un Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī sociālo partneru delegācija;

makroekonomiskais dialogs — augsta līmeņa (ministriju līmeņa) forums, kurā ar viedokļiem apmainās Padomes, Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un sociālo partneru pārstāvji un kas notiek divas reizes gadā. Šim dialogam ir divu līmeņu struktūra: politiskā un tehniskā;

sadarbības forums informācijas apmaiņai starp visām ES sociālo partneru organizācijām un Komisiju;

padomdevējas komitejas;

semināri, sociālo partneru kopprojekti.

Konsultācijas

Izskatot tiesību aktus, Komisija pirmajā posmā konsultējas ar sociālajiem partneriem par iniciatīvas iespējamo virzību, bet otrajā — par iniciatīvas saturu.

Kā norādīts 2010. gada ziņojumā, nozaru sociālajā dialogā:

dots ieguldījums vairāk nekā 500 dažāda juridiskā statusa dokumentu sagatavošanā, sākot ar kopīgiem atzinumiem un atbildēm un beidzot ar vienošanās dokumentiem, kas ir īstenoti kā ES tiesību akti;

sociālā dialoga komitejās ir panākta vienošanās par pieciem juridiski saistošiem dokumentiem, kas ir īstenoti ar direktīvām.

Vairākas vienošanās ir arī sagatavotas saskaņā ar starpnozaru sociālo dialogu:

četras Eiropas sociālo partneru parakstītas vienošanās, kas ir pārveidotas par direktīvām saskaņā ar sociālā dialoga procedūru, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību 154. un 155. pantā;

sociālie partneri ir arī noslēguši četras starpnozaru vienošanās atbilstīgi savai darba programmai.

KONTEKSTS

Sociālais dialogs

AKTS

Komisijas paziņojums “Eiropas sociālais dialogs, spēks inovācijai un pārmaiņām” ( COM(2002) 341 galīgā redakcija, 26.6.2002.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments — Eiropas nozaru sociālā dialoga darbība un potenciāls (SEC(2010) 964 galīgā redakcija, 22.7.2010.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.10.2015

Top