Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Augstākā līmeņa trīspusējā sociālā sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Augstākā līmeņa trīspusējā sociālā sanāksme par izaugsmi un nodarbinātību

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2003/174/EK — augstākā līmeņa trīspusējā sociālā sanāksme

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu izveido augstākā līmeņa trīspusējo sociālo sanāksmi — forumu diskusijām starp ES iestādēm un darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem (sociālajiem partneriem).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Nozīme

Šī augstākā līmeņa sanāksme ir starpnozaru dialoga daļa. Tās mērķis ir uzturēt pastāvīgu viedokļu apmaiņu starp sociālajiem partneriem un ES iestādēm un nodrošināt, ka sociālie partneri sniedz ieguldījumu ES ekonomikas un sociālajā stratēģijā.

Šajā saistībā šie sociālie partneri arī cieši sadarbojas ar Nodarbinātības komiteju, kura sniedz konsultācijas Komisijai un jo īpaši Nodarbinātības un sociālo lietu padomes sastāvā esošajiem valstu ministriem.

Darba kārtība

Darba kārtību:

kopīgi nosaka iestāžu un sociālo partneru pārstāvji;

veido jautājumi, kas skar visas ekonomikas nozares un darba ņēmējus Eiropas Savienībā.

Dalībnieki

ES iestādes pārstāv:

Komisija.

Sociālie partneri ir iedalīti divās delegācijās ar vienādu skaitu dalībnieku, kas ietver:

10 darba ņēmēju pārstāvjus;

10 darba devēju pārstāvjus.

Tās kopīgi vada Padomes priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs.

Laika grafiks

Šī sanāksme notiek vismaz reizi gadā pirms pavasara Eiropadomes sanāksmes.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Kopš 2003. gada 6. marta.

AKTS

Padomes Lēmums 2003/174/EK (2003. gada 6. marts), ar ko izveido augstākā līmeņa trīspusējo sociālo sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2003/174/EK

6.3.2003.

OV L 70, 14.3.2003., 31.–33. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.10.2015

Top