Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EURES - ES darba mobilitātes portāls

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EURES — ES darba mobilitātes portāls

EURES — Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls — ir sadarbības tīkls, kas paredzēts darba iespēju atrašanai un veicina darba ņēmēju brīvu pārvietošanos EEZ valstīs (ES valstīs, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā) un Šveicē.

AKTS

2003/8/EK: Komisijas Lēmums (2002. gada 23. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 1612/68 attiecībā uz darba piedāvājumu un pieprasījumu apkopošanu un apmierināšanu

KOPSAVILKUMS

EURES — Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls — ir sadarbības tīkls, kas paredzēts darba iespēju atrašanai un veicina darba ņēmēju brīvu pārvietošanos EEZ valstīs (ES valstīs, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā) un Šveicē.

Tīkla partneri ir valsts nodarbinātības dienesti, arodbiedrības un darba devēju organizācijas. Tīkla darbību koordinē Eiropas Komisija.

KĀDS IR EURES MĒRĶIS?

EURES galvenie mērķi ir šādi:

informēt, vadīt un konsultēt potenciālos mobilos darba ņēmējus par darba iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem EEZ;

sniegt palīdzību darba devējiem, kuri vēlas pieņemt darbā cilvēkus no citām valstīm;

sniegt konsultācijas un palīdzību darba ņēmējiem un darba devējiem pārrobežu reģionos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES darba tirgus uzlabošana

Darba meklētāju, darba ņēmēju un darba devēju interesēs EURES veicina:

atvērta un visiem pieejama Eiropas Savienības darba tirgus attīstību;

darbā iekārtošanu starptautiskā, starpreģionālā un pārrobežu līmenī, apmainoties ar informāciju par brīvajām darba vietām un darba pieteikumiem;

apmaiņu ar informāciju par darba iespējām, profesionālo iemaņu apgūšanu, stažēšanos un māceklību, un vajadzības gadījumā arī par stažieru un mācekļu iekārtošanu darbā;

informācijas iegūšanu par gados jaunu darba ņēmēju mobilitāti.

EURESlocekļi un partneri

EURES locekļu un partneru organizāciju kopīgie resursi nodrošina stabilu pamatu tam, lai varētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.

EURES locekļi un partneri ir:

valsts un vietējie nodarbinātības dienesti;

nodarbinātības dienesti, kas atbildīgi par pārrobežu reģioniem;

citi specializēti nodarbinātības dienesti, par kuriem informēta Komisija;

locekļu izraudzītās sociālo partneru organizācijas;

citas organizācijas ar sociālām vai saistītām interesēm.

Darbības

Izveidot darbā iekārtošanas pakalpojumus darba meklētājiem, atbilstoša darba vai darbinieka piemeklēšanas pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem un atbalsta pakalpojumus darba devējiem, kas vēlas atrast darbiniekus kādā citā ES valstī, izmantojot EURES interneta pakalpojumus.

Izplatīt jaunāko informāciju par dzīves un darba apstākļiem un tendencēm darba tirgū.

Veidot sadarbību starp locekļiem un partneriem.

Uzraudzīt un novērtēt šķēršļus mobilitātei, tostarp likumdošanas un administratīvo procedūru atšķirības.

Lai palīdzētu atrast darba iespējas citās ES valstīs; EURES brīvo darbavietu datubāze tiek atjaunināta katru dienu un ir pieejama EURES portālā 26 ES/EEZ valodās.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas darba mobilitātes portālā - EURES.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 2003/8/EK

1.3.2003.

-

OV L 5, 10.1.2003., 16.-19. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (OV L 141, 27.5.2011., 1.-12. lpp.)

2012/733/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2012. gada 26. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 492/2011 attiecībā uz informācijas par brīvajām darba vietām un darba pieteikumiem apkopošanu un izplatīšanu un EURES dibināšanu (OV L 328, 28.11.2012., 21.-26. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 31.08.2015

Top