Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Papildpensijas tiesību saglabāšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Papildpensijas tiesību saglabāšana

Šī direktīva ir paredzēta, lai novērstu šķēršļus, kas kavē darbinieku un pašnodarbinātu personu brīvu pārvietošanos, vienlaikus saglabājot papildpensijas tiesības, pārvietojoties no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti. Šāda aizsardzība attiecas uz pensijas tiesībām gan saskaņā ar brīvprātīgajām, gan obligātajām papildpensijas shēmām, izņemot sociālā nodrošinājuma shēmas, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004.

AKTS

Padomes Direktīva 98/49/EK (1998. gada 29. jūnijs) par papildu pensijas tiesību saglabāšanu darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienā.

KOPSAVILKUMS

Šo direktīvu piemēro attiecībā uz papildpensijas shēmu dalībniekiem un citiem, kas var uz to pretendēt saskaņā ar šīm shēmām un kas ir ieguvuši vai cenšas iegūt tiesības vienā vai vairākās dalībvalstīs.

Šī direktīva paredz četrus pamata pasākumus, lai saglabātu papildpensijas tiesības darbiniekiem, kas pārvietojas Kopienā.

Vienlīdzīga attieksme pensijas tiesību saglabāšanā

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka papildpensijas shēmas dalībniekiem, par kuriem vairs netiek veiktas iemaksas šajā shēmā sakarā ar to, ka viņi ir pārcēlušies no vienas dalībvalsts uz otru, likumīgās pensijas tiesības saglabātos tādā pašā mērā kā dalībniekiem, par kuriem vairs netiek veiktas iemaksas, bet kas paliek tajā pašā dalībvalstī.

Direktīva 2014/50/ES, kas ir jāiekļauj ES valstu likumos līdz 21.5.2018., nodrošina, ka neviens, kuram ir tiesības uz papildpensiju, nezaudē tās, dodoties dzīvot vai strādāt citā ES valstī. Tā nosaka, ka:

  • papildpensijas tiesības tiek garantētas pēc vismaz 3 gadus ilga darba. Ja ir paredzēts minimālais vecums, tas nedrīkst pārsniegt 21 gadu;
  • to darba ņēmēju tiesības, kuri pamet darbavietas pensiju shēmu pirms pensionēšanās, ir jāsaglabā un pret tām jāizturas tāpat kā pret shēmā palikušo darba ņēmēju tiesībām attiecībā uz tādiem jautājumiem kā indeksācija.

Pārrobežu maksājumi

Dalībvalstis nodrošina, ka papildpensijas shēmas citās dalībvalstīs maksā visus pabalstus, kas pienākas to saņēmējiem saskaņā ar šīm papildpensijas shēmām, bez jebkādiem nodokļiem un darījumu maksām.

Norīkotie darba ņēmēji un papildpensijas

Norīkotiem darba ņēmējiem ir iespēja palikt pensijas shēmā viņu izcelsmes dalībvalstī laikā, kad viņi ir norīkoti darbā citā dalībvalstī. Norīkotos darba ņēmējus un vajadzības gadījumā viņu darba devējus tādējādi atbrīvo no jebkura pienākuma izdarīt iemaksas kādas citas dalībvalsts papildpensijas shēmā.

Informācija shēmas dalībniekiem

Darba devēji, pilnvarotie vai citi, kas atbildīgi par papildpensijas shēmu pārvaldīšanu, sniedz shēmas dalībniekiem gadījumos, kad viņi pārceļas uz citu dalībvalsti, pietiekamu informāciju par jautājumiem, kas attiecas uz viņu pensijas tiesībām un izvēles iespējām, kas viņiem saskaņā ar šo shēmu ir pieejamas.

Saskaņā ar Direktīvu 2014/50/ES darba ņēmēji, kuri ir papildpensijas shēmas dalībnieki, var jautāt, kā darba attiecību izbeigšana vai pārcelšanās ietekmētu viņu tiesības uz papildpensiju, un par nosacījumiem, kas turpmāk piemērojami šīm tiesībām.

Cilvēkus, kuri ir pametuši shēmu, informē par viņu tiesību vērtību un par darbībām ar šīm tiesībām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 98/49/EK

25.7.1998.

25.1.2002

OV L 209, 25.7.1998.

SAISTĪTIE AKTI

Zaļā grāmata - Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām (2010. gada 7. jūlijs) (COM(2010) 365 galīgā redakcija - Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/50/ES (2014. gada 16. aprīlis) par minimālo prasību noteikšanu, lai sekmētu darba ņēmēju mobilitāti starp dalībvalstīm, uzlabojot papildpensijas tiesību iegūšanu un saglabāšanu (Oficiālais Vēstnesis L 128, 30.4.2014.).

Pēdējā atjaunināšana: 04.08.2014

Top