Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES tiesību aktu aktīvāka izpilde darba ņēmēju norīkošanas jomā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES tiesību aktu aktīvāka izpilde darba ņēmēju norīkošanas jomā

Izpildes direktīvas (Direktīva 2014/67/ES) mērķis ir uzlabot Direktīvas par darba ņēmēju norīkošanu darbā (Direktīva 96/71/EK) īstenošanu un praktisko izpildi, tādējādi garantējot norīkoto darba ņēmēju labāku aizsardzību un pārredzamāku un prognozējamāku tiesisko regulējumu pakalpojumu sniedzējiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/67/ES (2014. gada 15. maijs) par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regula) (Oficiālais Vēstnesis L 159, 28.5.2014.).

KOPSAVILKUMS

Direktīva 96/71/EK ir piemērojama uzņēmumiem, kuri, sniedzot starptautiskus pakalpojumus, norīko darbā darba ņēmējus uz ES valsts teritoriju, ja norīkošanas periodā starp norīkotāju un darba ņēmēju ir darba attiecības. Norīkotais darba ņēmējs ir darba ņēmējs, kurš ierobežotu laiku strādā citas ES valsts teritorijā, kas nav valsts, kurā viņš strādā parasti.

Lai aizsargātu norīkoto darba ņēmēju sociālās tiesības, ja uzņēmumi īsteno pakalpojumu sniegšanas brīvību, un lai atvieglotu šīs brīvības izmantošanu, Direktīvā 96/71/EK ir iekļauti nodarbinātības pamatapstākļi, kas norīkotajiem darba ņēmējiem jānodrošina uzņēmējā valstī, piemēram:

  • maksimālais darba un minimālais atpūtas laiks;
  • minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums;
  • minimālās piemērojamās algas likmes, to skaitā likmes par virsstundām;
  • veselības aizsardzība, drošība un higiēna darbā.

Piemērojamo noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas labāka novēršana un sankciju piemērošana

Lai labāk apkarotu noteikumu ļaunprātīgu izmantošanu un apiešanu (piemēram, izmantojot uzņēmumus, kas reģistrēti valstī ar zemākām nodokļu likmēm, taču faktiski darbojas citās valstīs), Direktīvā 2014/67/ES ir iekļauts faktisko apstākļu saraksts, lai varētu vieglāk novērtēt, vai konkrētā situācija ir uzskatāma par reālu norīkošanu darbā (4. pants).

Lai nodrošinātu labāku juridisko noteiktību, direktīvā ir iekļauts par pamatotiem un samērīgiem uzskatāmu valsts kontrolpasākumu saraksts, ko var izmantot, lai uzraudzītu atbilstību Direktīvai 96/71/EK un pašai Izpildes direktīvai (9. pants).

Lai palielinātu darba ņēmēju tiesību aizsardzību apakšuzņēmēju ķēdēs, ES valstīm jānodrošina, lai būvniecības nozarē norīkotie darba ņēmēji līdztekus darba devējam vai darba devēja vietā var saukt pie atbildības darbuzņēmēju, kas ir darba devēja tiešs apakšuzņēmējs, saistībā ar visu neizmaksāto neto darba samaksu atbilstīgi minimālajām likmēm (12. pants). Šādu atbildības noteikumu vietā dalībvalstis var īstenot citus atbilstīgus izpildes pasākumus.

Labāka piekļuve informācijai

Lai veicinātu informētību un palielinātu pārredzamību, ES valstu pienākums ir nodrošināt, ka informācija par nodarbinātības noteikumiem un norīkoto darba ņēmēju koplīgumiem bez maksas ir pieejama vienotā oficiālā valsts tīmekļa vietnē (5. pants). Šai informācijai jābūt pieejamai uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās) un visatbilstošākajās valodās, ņemot vērā tās darba tirgus prasības.

Labāka administratīvā sadarbība

Direktīvā 2014/67/ES ir arī iekļauti skaidrāki noteikumi par administratīvo sadarbību starp valstu iestādēm, kas ir atbildīgas par atbilstības pārraudzīšanu, tai skaitā par informācijas sniegšanas termiņiem (6. pants). Ja problēmas attiecībā uz informācijas apmaiņu turpinās vai pastāvīgi tiek saņemti atteikumi sniegt informāciju, var informēt Komisiju, izmantojot iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmu. Šajā saistībā ir piemērojama IMI regula. IMI sistēma ir daudzvalodu elektronisks rīks, kas ļauj valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm ātri un viegli sazināties ar partneriem ES, Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā par ES iekšējā tirgus tiesību jautājumiem. Ar šo direktīvu arī nodrošina, ka finansiālus administratīvos sodus un/vai naudas sodus, kas pakalpojumu sniedzējiem noteikti par piemērojamo noteikumu neievērošanu vienā ES valstī, var izpildīt un atgūt citā valstī (VI sadaļa).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 96/71/EK

10.2.1997.

16.12.1999.

OV L 18, 21.1.1997.

Direktīva 2014/67/ES

17.6.2014.

18.6.2016.

OV L 159, 28.5.2014.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 25. oktobris) par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (IMI regula) (Oficiālais Vēstnesis L 316, 14.11.2012.).

Pēdējā atjaunināšana: 09.08.2014

Top