Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nepilna darba laika darbs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nepilna darba laika darbs

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 97/81/EK — UNICE, CEEP un EAK (arodbiedrības) noslēgtais pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Ar to īsteno pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības (ES) darba devējiem un arodbiedrībām (sociālajiem partneriem).
  • Šī nolīguma uzdevums ir likvidēt nepilna darba laika darba ņēmēju nepamatotu diskrimināciju un uzlabot nepilna darba laika darba kvalitāti. Tā mērķis ir arī sekmēt brīvprātīga nepilna darba laika darba attīstību un ļaut darba ņēmējiem un darba devējiem organizēt darba laiku tādā veidā, kas atbilst abu pušu interesēm.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Uz ko attiecas šī direktīva?

Direktīva attiecas uz nepilna darba laika darba ņēmējiem, kam ir darba līgumsvai ir darba attiecības saskaņā ar attiecīgās ES valsts tiesību aktiem. Pēc apspriedes ar attiecīgo ES valsti un tās sociālajiem partneriem objektīvu iemeslu dēļ no šā nolīguma noteikumiem var izslēgt darba ņēmējus, kuru darbam ir gadījuma raksturs.

Diskriminācijas aizliegums

Nepilna darba laika darba ņēmējiem nedrīkst piemērot mazāk labvēlīgus noteikumus nekā salīdzināmiem pilna darba laika darba ņēmējiem vienīgi tāpēc, ka tie strādā nepilnu darba laiku, ja vien to nevar objektīvi pamatot. Pēc apspriešanās starp ES valstīm un sociālajiem partneriem var piemērot īpašus nodarbinātības nosacījumus, ievērojot darba stāžu, nostrādāto laiku vai samaksas apmēru.

Piekļuve nepilna darba laika darbam

ES valstīm un sociālajiem partneriem ir jāapzina, jāpārskata un vajadzības gadījumā jānovērš jebkādi juridiski vai administratīvi šķēršļi, kas ierobežo nepilna darba laika iespējas. Darba ņēmēja atteikšanās pāriet no pilna darba laika darba uz nepilna darba laika darbu vai otrādi nav pietiekams iemesls darba attiecību izbeigšanai.

Darba devēju nozīme

Darba devējiem būtu vienmēr jāapsver:

  • darba ņēmēju lūgumi pārcelt no pilna darba laika darba uz nepilna darba laika darbu, kas kļūst pieejams;
  • darba ņēmēju lūgumi pārcelt no nepilna darba laika darba uz pilna darba laika darbu, ja rodas tāda iespēja;
  • kā nodrošināt savlaicīgu informāciju par nepilna darba laika un pilna darba laika amatu pieejamību;
  • pasākumi, lai sekmētu piekļuvi nepilna darba laika darbam visos uzņēmuma līmeņos;
  • kā nodrošināt darba ņēmēju pārstāvniecības iestādes ar attiecīgu informāciju par nepilna darba laika darbu.

Īstenošana

ES valstis vai sociālie partneri var ieviest izdevīgākus noteikumus, nekā paredzēts nolīgumā. Tomēr šā nolīguma noteikumu izpildi nevar izmantot par likumīgu pamatojumu, lai mazinātu nepilna darba laika darba ņēmēju vispārējo aizsardzības līmeni.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1998. gada 20. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2000. gada 20. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta nepilna darba laika darba apstākļiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 97/81/EK (1997. gada 15. decembris) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu — pielikums: Pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu (OV L 14, 20.1.1998., 9.–14. lpp.)

Direktīvas 97/81/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Valsts īstenošanas pasākumi

Komisijas dienestu ziņojums par Padomes 1997. gada 17. decembra Direktīvas 97/81/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu īstenošanu, 21.1.2003.

Šo ziņojumu papildina divi pētījumi:

Komisijas ziņojums — Direktīvas 97/81/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu īstenošana (Čehijas Republika, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija) (2007. g.)

Ziņojumi (Kopsavilkumi) par Direktīvas 1997/81/EK īstenošanu Bulgārijā un Rumānijā (2009. g.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.12.2016

Top