Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nodarbinātības komiteja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nodarbinātības komiteja

Nodarbinātības komiteja konsultē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības Padomi par to, kā veicināt nodarbinātības un darba tirgus politikas koordināciju starp Eiropas Savienības (ES) valstīm.

AKTS

Padomes Lēmums (ES) 2015/772 (2015. gada 11. maijs), ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Lēmumu 2000/98/EK

KOPSAVILKUMS

Nodarbinātības komiteja konsultē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības Padomi par to, kā veicināt nodarbinātības un darba tirgus politikas koordināciju starp Eiropas Savienības (ES) valstīm.

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti Nodarbinātības komitejas uzdevumi - tai ir jāveicina procedūras, ar ko pieņem ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, lai nodrošinātu atbilstību starp minētajām pamatnostādnēm un nodarbinātības pamatnostādnēm.

Komitejai ir arī jāveicina sinerģija starp Eiropas nodarbinātības stratēģiju, makroekonomiskās politikas koordināciju un ekonomikas reformas procesu, citai citu savstarpēji papildinot.

Lēmumā ir paredzēti arī noteikumi attiecībā uz dalību Komitejā, tās darbību un darba grupām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Komitejai ir šādi uzdevumi:

  • pārraudzīt nodarbinātības stāvokli un nodarbinātības politiku ES valstīs;
  • piedalīties Padomes darba sagatavošanā nolūkā izstrādāt pamatnostādnes, kuras ES valstīm jāņem vērā savā nodarbinātības politikā;
  • formulēt atzinumus pēc Padomes vai Komisijas pieprasījuma, kā arī pēc savas iniciatīvas.

Šo uzdevumu veikšanas gaitā Komitejai, izstrādājot ES politiku, ir jāņem vērā mērķis sasniegt augstu nodarbinātības līmeni. Komitejai jo īpaši ir jācenšas arī:

  • saskaņā ar savām pilnvarām sniegt ieguldījumu visos Eiropas pusgada aspektos un ziņot par tiem Padomei;
  • nodrošināt informācijas un pieredzes apmaiņu starp ES valstīm un Komisiju.

Komiteja katru gadu pieņem darba programmu un nosūta tās kopiju Komisijai.

Katra ES valsts un Komisija ieceļ divus Komitejas locekļus. Tos izvēlas no to personu vidus, kurām ir izcilas zināšanas nodarbinātības un darba tirgus politikas jomā. Komitejas locekļi ievēlē tās priekšsēdētāju un četrus priekšsēdētāja vietniekus.

Komisija nodrošina analītisku un organizatorisku atbalstu Komitejai. Komisija no sava personāla locekļu vidus ieceļ sekretāru.

Īstenojot savas pilnvaras, Komiteja apspriežas par pārvaldības un nodarbinātības jautājumiem. Šajā saistībā tā dibina sakarus ar tiem sociālajiem partneriem, kuri ir pārstāvēti Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksmē par izaugsmi un nodarbinātību.

Komiteja strādā ciešā sadarbībā ar Sociālās aizsardzības komiteju, Ekonomikas un finanšu komiteju un Ekonomikas politikas komiteju. Šī sadarbība var ietvert kopīgu sanāksmju organizēšanu Eiropas pusgada kontekstā.

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

No 2015. gada 15. maija.

KONTEKSTS

Līgumā par Eiropas Savienības darbību (IX sadaļā) ir izklāstītas procedūras, ar kuru palīdzību ES valstīm būtu jāsadarbojas nolūkā izstrādāt koordinētu stratēģiju nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot kvalificētu, mācītu un pielāgoties spējīgu darbaspēku, kas spētu reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā. Padomdevēja statusā esošās Nodarbinātības komitejas izveide ir daļa no šī procesa.

Ar šo lēmumu aizstāj iepriekšējo Lēmumu 2000/98/EK, ar ko dibina Nodarbinātības komiteju, lai atspoguļotu Eiropas pusgada attīstību un Komitejas lomu šajā procesā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta Nodarbinātības komitejai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums (ES) 2015/772

15.5.2015.

-

OV L 121, 14.5.2015., 12.-15. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Ieteikums Padomes Ieteikumam par dalībvalstu un Savienības ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm (COM(2015) 99 final, 2.3.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 12.08.2015

Top